Версия за печат

00165-2014-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката (МОН), бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Иван Иванов - Директор на дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217796, E-mail: Iv.Ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: mon.bg.

Адрес на профила на купувача: mon.bg.

Електронен достъп до информация: mon.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Срок на действие на рамковото споразумение в месеци

36

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
15000000 BGN
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени

Количеството и обема на доставките ще е в зависимост от възникналите за срока на рамковите споразумения конкретни потребности от IT техника и оборудване за образователната система.

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е: “ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обществената поръчка има пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на сървъри и системи за съхранение на данни и виртуализация. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • дисков масив; • система за архивиране; • сървъри за приложения - сървърна блейд система за виртуализация. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 2: Доставка на настолни и преносими компютри, таблети и терминали. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • работна станция; • таблет; • преносим компютър. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 3: Доставка на системи и решения за видеонаблюдение и сигурност. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • IP камери PTZ за наблюдение и мониторинг • IP камери за видеонаблюдение за вътрешен монтаж • IP камери за видеонаблюдение за външен монтаж • Сървър за видеонаблюдение и запис • Маршрутизатор • Мрежов комутатор • Четец на карти • Антена • Контролер и софтуер за управление на мрежи • Безжична точка на достъп • Принтер за карти • RFID Карти • Мобилен компютър • Централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от/на RFID четци с антени, IP камери за наблюдение и мониторинг и дисплей за визуализация на процеси Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 4: Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • принтери; • мултифункционални устройства; • скенери; Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 5: Доставка на видеоконферентно оборудване и на дисплеи за визуализация на процеси. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • видеоконферентна система; • дисплеи за визуализация на процеси; • интерактивни дисплеи за визуализация на процеси. • интерактивна дъска – мобилна; • интерактивна дъска- стационарна; • късофокусен прожектор; • мултимедиен прожектор. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 - Съгласно техническата спецификация: количествата ще бъдат определяни при сключване на конкретните договори въз основа на рамковото споразумение. За обособена позиция № 2 - Съгласно техническата спецификация: количествата ще бъдат определяни при сключване на конкретните договори въз основа на рамковото споразумение. За обособена позиция № 3 - Съгласно техническата спецификация: количествата ще бъдат определяни при сключване на конкретните договори въз основа на рамковото споразумение.За обособена позиция № 4 - Съгласно техническата спецификация: количествата ще бъдат определяни при сключване на конкретните договори въз основа на рамковото споразумение. За обособена позиция № 5 - Съгласно техническата спецификация: количествата ще бъдат определяни при сключване на конкретните договори въз основа на рамковото споразумение.

Стойност, без да се включва ДДС
15000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ 1. Гаранция за участие. Участниците в процедурата следва да представят гаранция за участие, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяка обособена позиция, по която кандидатстват. 1.1. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие измежду следните възможности: 1.2.1. парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG85BNBG 96613300149101, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура с предмет: “Доставка и гаранционен сервиз на компютърна, периферна и комуникационна техника за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” – за обособена/и позиция/ии ……”; 1.2.2. банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение се дължи от изпълнителя на конкретен договор за обществена поръчка, сключен въз основа на рамково споразумения. Гаранцията за изпълнение на всеки отделен сключен договор е в размер на 3% (три процента) от стойността на конкретния договор. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на конкретна поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности: 2.1. парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ, BIC: BNBGBGSD, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101; 2.2. банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието и науката, със срок на валидност: а) половината от гаранцията за изпълнение – в размер на 1,5 % от стойността на договора без ДДС, следва да е с валидност, надвишаваща с не по-малко от един месец срока на изпълнение на доставките. б) другата половина от гаранцията за изпълнение – в размер на 1,5 % от стойността на договора без ДДС, следва да е с валидност, надвишаваща с не по-малко от един месец срока на валидност на гаранцията на артикула с най-дълга гаранция, подлежащ на доставка по конкретния договор. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 3. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие или да усвои същата при условията на чл. 61 от ЗОП. 4. Възложителят освобождава гаранциите за участие при условията на чл. 62 от ЗОП. 5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в конкретния договор за възлагане на обществена поръчка. 7. По преценка на Възложителя може да се извърши авансово плащане в размер на до 100 % от стойността на договора, срещу представена фактура и пълно обезпечение на разликата между дължимия аванс и размера на авансовото плащане, извършено по преценка на Възложителя. Обезпечението следва да бъде под формата на банкова гаранция с валидност надвишаваща с не по-малко от два месеца срока на изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на доставяната техника ще се извършва в левa по банков път, при авансово плащане в срок до 7 дни след подписване на Договора за доставка и предоставяне на фактура. Окончателното плащане се извършва в седемдневен срок от извършване на доставката и представяне на фактура. Доставката се извършва на посочено от Възложителя място на територията на Република България. Възложителят или определено от него лице проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на доставената техника в присъствие на упълномощен представител на Изпълнителя, при което се съставя и подписва предавателно-приемателен протокол. Възложителят или определеното от него лице може да приеме доставката при несъществени недостатъци, при условие за отстраняване в срок до 30 дни; Възложителят или определеното от него лице може да откаже да приеме доставката при съществени пропуски и недостатъци.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

ОБЩИ УСЛОВИЯ 1. Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на условията по настоящата документация. 2. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата, когато участник е обединение /сдружение/. 3. Лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение. 4. Възложителят допуска до участие в откритата процедура обединения /сдружения/ на физически и юридически лица, като не се допуска едно лице да бъде част от повече от едно обединение /сдружение/ – участник в откритата процедура, както и да участва в процедурата едновременно като член на обединение и самостоятелно. 5. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и на възложителя, и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в акта за създаване на обединението. 6. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посочените в офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка. 7. Договорът за учредяване на обединението /сдружението/ или друг заместващ го документ, както и нотариално заверено пълномощно за упълномощаването на представляващия обединението, се представят задължително с офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

I. Необходими документи за участие в откритата процедура съобразно Закона за обществени поръчки: 1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност; 2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "д" вкл., т. 2 и т. 3 от ЗОП – съгласно образец от документацията за участие. 3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП – съгласно образец от документацията за участие. Наличието на обстоятелствата, за чието отсъствие се декларира води до отстраняване от участие в процедурата, съобразно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП. 4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – съгласно образец от документацията за участие; 5. Ценово предложение – съгласно образец от документацията за участие; 6. Документ за гаранция за участие в процедурата; 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – съгласно образец от документацията за участие; II. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ 1. Когато участникът е посочил подизпълнители, документите: 1.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност; 1.2. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от "а" до "д" вкл. т. 2 т. 2 и т. 3 от ЗОП– съгласно образец от документацията за участие; 1.3. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП – съгласно образец от документацията за участие; 1.4. Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – съгласно образец от документацията за участие; следва да бъдат представени и за всеки подизпълнител, както и декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Подизпълнителят представя и декларация – съгласие за участие в изпълнение на поръчката, съгласно образец от документацията за участие. Когато участникът участва в обществената поръчка като обединение /сдружение/, освен документите посочени по-горе, следва да бъдат представени и: - Актът за учредяване на обединението; - Нотариално заверено пълномощно, попълнено съгласно образец от документацията за участие, с което представляващото обединението /сдружението/ лице е упълномощено да подписва всички документи, да подаде офертата и да сключи рамково споразумение.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За удостоверяване съответствието с поставеното минимално изискване за финансово и икономическо състояние всеки участник представя информация – справка за оборота на участника, който се отнася до предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, попълнена съгласно образец, приложен към документацията за участие. В случай че участникът кандидатства по повече от една обособени позиции, трябва да представи отделна справка за оборота по всяка от обособените позиции, по които кандидатства. Под оборот, който се отнася до предмета на поръчката, се има предвид оборот от доставка на някой от артикулите, описани в предмета на съответната обособена позиция. Когато участник в процедурата е обединение /сдружение/, критериите за подбор се прилагат към обединението като цяло. Документите за доказване съответствието с минималните изисквания за икономически и финансови възможности се представят само за участниците, чрез които обединението доказва това съответствие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците по обособени позиции от 1 до 5 трябва да са реализирали оборот, който се отнася до предмета на съответната обособена позиция, общо за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева. 2. Минималното изискване за оборот се отнася за всяка обособена позиция отделно, като в случаите, в които участник кандидатства по повече от една обособени позиции, той трябва да докаже реализиран оборот, който се отнася до предмета на всяка от тях, в размер не по-малък от посочения в точка 1. Под оборот, който се отнася до предмета на поръчката, се има предвид оборот от доставка на някой от артикулите, описани в предмета на съответната обособена позиция. Когато участник в процедурата е обединение /сдружение/, критериите за подбор се прилагат към обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на поставените изисквания участниците трябва да представят: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на изпълнените договори за доставка на IT и комуникационно оборудване през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата – по образец от документацията за участие. Изпълнението на договорите следва да е приключило към датата на подаване на офертата. 2. Не по-малко от 2 (две) препоръки от лица, представляващи получателите на доставките по договорите, посочени в справката-декларация. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател, посочване на предмета на договора и периода на изпълнение и дали договорът е изпълнен качествено и в съответствие с изискванията. 3. Сертификат за въведена система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Съгласно чл. 53, ал. 4 ЗОП възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 4. За доказване съответствието с изискванe, участниците по обособени позиции № 1 и № 3 следва да представят сертификати за въведена система за управление на сигурността съгласно изискванията на стандарт ISO 27001 или еквивалентен. 5. Участниците по обособена позиция № 1 трябва да представят списък на специалистите, които ще съдействат на Възложителя за инсталацията и пускането в експлоатация на доставеното оборудване, към който следва да се приложат автобиографии на всеки от тях, както и документи, удостоверяващи съответствието с изискванията по т. 4, както следва: 5.1. За доказване съответствието с изискванe, участниците по обособена позиция № 1 трябва да представят сертификати от производителя на оборудването, удостоверяващи, че поне двама от посочените специалисти са сертифицирани от производителите на съответното оборудване. Сертификацията трябва да е валидна за инсталация, конфигурация, надграждане, отстраняване на проблеми и обновяване на фърмуерните ревизии 5.2. За доказване съответствието с изискванe, участниците по обособена позиция № 1 трябва да представят сертификат от производителя на решението за виртуализация, осигурено към доставяния хардуер по първа обособена позиция, удостоверяващ, че поне един от посочените специалисти е сертифициран от производителите на съответното решение за виртуализация. 5.3. Декларации от посочените специалисти, че ще са на разположение за изпълнение на поръчките, ако участникът бъде избран за изпълнител, попълнена съгласно образец от документацията за участие. 6. Участниците (ако не са производители на предлаганата техника) трябва да представят оторизационно писмо от производителя на предлаганата техника, в което изрично е посочено, че имат право да извършват нейната продажба на територията на Република България. Съгласно чл. 51а, ал. 1 ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за целия срок на изпълнение на поръчката. 7. Участниците по обособени позиции № 1 и № 2, ако не са производители на предлаганата техника, трябва да представят справка относно сервизната си база, придружена с оторизационно писмо от производителя на предлаганата техника, в което изрично е посочено, че сервизът на участника е оторизиран да извършва ремонт на предлаганата техника. Съгласно чл. 51а, ал. 1 ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси за целия срок на изпълнение на поръчката. Когато участник в процедурата е обединение, документите за доказване съответствието с минималните изисквания за технически възможности и квалификация се представят само за участниците, чрез които обединението доказва това съответствие.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да притежават: 1. Опит в доставката на IT и комуникационно оборудване, като са изпълнили успешно минимум 2 (два) договора с такъв предмет през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. 2. Внедрена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. За обособени позиции № 1 и № 3 – внедрена сертифицирана система за управление на сигурността съгласно изискванията на стандарт ISO 27001 или еквивалентен. 4. Участниците по обособена позиция № 1 следва да разполагат със специалисти, които да съдействат на Възложителя за инсталация и пускане в експлоатация на оборудването, както следва: 4.1. Най-малко двама специалисти за инсталация, пускане в експлоатация и обслужване на оборудването, които са сертифицирани от производителите на съответното оборудване. Сертификацията трябва да е валидна за инсталация, конфигурация, надграждане, отстраняване на проблеми и обновяване на фърмуерните ревизии. 4.2. Най-малко един специалист за експлоатация на виртуализация на сървъри. 5. Участниците (ако не са производители на предлаганата техника) трябва да са оторизирани от производителя на предлаганата техника да извършват нейната продажба на територията на Република България. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 1, 2 и 3 се представят за всяка от позициите, като за всяка от позициите се представят доказателства за минималните изисквания.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Нормализираната техническа оценка на офертата на потенциалния изпълнител i (Tнi); тежест: 50
Показател: Нормализираната финансова оценка на офертата на потенциалния изпълнител i (Цнi); тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 045 - 074867 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
03.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
12.07.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Офертата се изготвя на български език.

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Средствата за изпълнение на задълженията на възложителя по обществената поръчка ще се осигуряват от държавния бюджет, извънбюджетни източници и от Структурните фондове на ЕС ОП РЧР и ОП „Наука и образование за интелигентен разтеж“.

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник има право да подаде само една оферта по обособената/ите позиция/и, за която/които участва, в писмен вид, на хартиен носител. Не се допуска представяне на варианти в офертите. Ако участникът е представил част или цялата оферта освен на хартиен носител, и на магнитен носител, при несъответствие на съдържанието между хартиения и магнитния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. Офертата следва да бъде представена до крайния срок на адреса, посочен в обявлението за процедурата. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разноските за това са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. До изтичане на срока за подаване на офертата, всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Такава оферта незабавно се връща на приносителя и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. След крайния срок за подаване на офертите не могат да се извършват изменения на офертите и същите не могат да бъдат оттегляни. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА - Всяка оферта трябва да се представи в непрозрачен, надписан и запечатан плик, в който да са приложени поне три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика. Върху запечатания плик с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, а при възможност и факс и електронен адрес, както следва: Наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника. Следното означение: „За участие в открита процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет: Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти”, ЗА ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/ИИ №….. Пликът с офертата следва да съдържа поне три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика. Забележки: 1. Предвид обстоятелството, че от една страна възложителят е допуснал възможността оферти да се подават по една или повече обособени позиции, а от друга страна е изискал представяне на различни документи за доказване на съответствие с критериите за подбор по различните обособени позиции, на основание чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участник в настоящата процедура подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да представи отделни пликове № 1, 2 и 3 за всяка от позициите. 2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да постави отделните пликове № 1, 2 и 3 за всяка от позициите в общия плик на офертата, като на всеки плик № 1, 2 и 3 задължително се поставя надпис, указващ за коя обособена позиция се отнася. 3. Всички копия на изискваните документи трябва да бъдат подписани от представляващия участника и заверени с печат, а всички документи на чужд език следва да бъдат представени и в превод на български език. Критерият за оценка на офертите за възлагане на конкретни доставки е “най-ниска цена“.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителя по настоящата процедура относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията, както и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Обжалването се извършва по реда на "Глава единадесета" от ЗОП. Срокът за обжалване на Решението за откриване на настоящата процедура е разписан в разпоредбите на чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на сървъри и системи за съхранение на данни и виртуализация.
1) Кратко описание

Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й от Документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30230000

Описание:

Компютърно оборудване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • дисков масив; • система за архивиране; • сървъри за приложения - сървърна блейд система за виртуализация.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на настолни и преносими компютри и таблети.
1) Кратко описание

Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й от Документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30213100, 30213200, 30213300

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Таблетен компютър
Настолен компютър

3) Количество или обем

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: 1. работна станция (настолен компютър); 2. таблет; 3. преносим компютър;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на системи и решения за видеонаблюдение и сигурност.
1) Кратко описание

Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й от Документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

32350000

Описание:

Части за аудио- и видеооборудване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: 1. IP камери PTZ за наблюдение и мониторинг 2. IP камери за видеонаблюдение за вътрешен монтаж 3. IP камери за видеонаблюдение за външен монтаж 4. Сървър за видеонаблюдение и запис 5. Маршрутизатор 6. Мрежов комутатор 7. Четец на карти 8. Антена 9. Контролер и софтуер за управление на мрежи 10. Безжична точка на достъп 11. Принтер за карти 12. RFID Карти 13. Мобилен компютър 14. Централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от/на RFID четци с антени, IP камери за наблюдение и мониторинг и дисплей за визуализация на процеси

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства.
1) Кратко описание

Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й от Документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

30232000

Описание:

Периферни устройства

3) Количество или обем

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: 1. принтери; 2. мултифункционални устройства; 3. скенери

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Доставка на видеоконферентно оборудване и на дисплеи за визуализация на процеси.
1) Кратко описание

Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й от Документацията за участие.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

32320000

Описание:

Телевизионно и аудиовизуално оборудване

3) Количество или обем

Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: 1. видеоконферентна система; 2. дисплеи за визуализация на процеси; 3. интерактивни дисплеи за визуализация на процеси. 4. интерактивна дъска – мобилна 5. интерактивна дъска- стационарна 6. късофокусен прожектор 7. мултимедиен прожектор

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
3000000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36