Версия за печат

00738-2014-0002

BG-София: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, За: ВЕРОНИКА ТОДОРОВА, НИКОЛАЙ СПАСОВ, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, nspasov@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Място/места за контакт: 02 9701410

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bpo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М. Димитров № 52 Б, За: Бойко Филипов, България 1040, София, Тел.: 029701 453

Място/места за контакт: бул. Г.М. Димитров № 52 Б

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Патентно ведомство на Република България, бул. Г.М.Димитров № 52 Б, За: Гинка Несторова, България 1040, София, Тел.: 02 9701326

Място/места за контакт: бул. Г.М.Димитров № 52 Б

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52 Б, Патентно ведомство на РБ
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и базов сървърен софтуер, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

64226000, 48982000

Описание:

Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни)
Софтуерни пакети за конфигуриране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
60000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 600 (шестстотин) лева. 2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Гаранцията в парична сума се внася по банкова сметка на Патенто ведомство на Република България: IBAN: BG81BNBG96613300170901 BIC: BNBGBGSD БНБ – Централно управление Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. 3. Участникът, определен за изпълнител, представя при сключването на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС - 1800лв. Гаранцията в парична сума се внася по горепосочената банкова сметка на ПВ на РБ. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде издадена в полза на ПВ на РБ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, и да влиза в сила от датата на издаването й, а срокът на нейната валидност да бъде 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от определения за изпълнител участник към момента на неговото сключване. 4. Гаранцията за изпълнение служи като обезпечение на възложителя за вреди, произтичащи от договорната отговорност на изпълнителя. 5. Гаранциите за участие и изпълнение се освобождават или задържат по реда, установен в чл. 61- 63 от ЗОП. За внасянето на гаранцията за участие, участниците представят оригинал на документ за внесена гаранция за участие, в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършените услуги се осъществява по банков път, в срок до 20 работни дни след предоставяне на фактура в оригинал и подписване на заключителен приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: I. Изисквания: •В настоящата процедура по възлагане може да участва всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията посочени в настоящата документация. •Не може да участва в настоящата процедура участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява професия или дейност, свързана с изпълнението на предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; - Други изисквания съгласно раздел IV, т.2 от документацията за участие. II. Документи: 1. Оферта за изпълнение на поръчката заедно с техническото предложение; 2. Ценово предложение. Цените следва да бъдат представени в български лева без ДДС; 3. Декларация за запознаване с условията на настоящата процедура, подписана от участника; 4. Административни сведения – подписани от участника; 5. Документ за регистрация на участника в официален регистър на търговските дружества или юридическите лица (оригинал или заверено копие); 6. Удостоверение за актуално състояние на участника (оригинал или заверено копие). Този документ не се изисква, ако участникът е местно лице и е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; 8. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители; 9. Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор.11. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в размер на 600 лв., в една от формите по чл. 60, ал. 1 от ЗОП. 12. Списък на лицата от екипа на участника, които ще изпълняват поръчката – по образец на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: - заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Ако участникът е представил ЕИК и посочените финансови документи са видими чрез търговския регистър (ТР), участникът може да се позове на това и да не представя изисканите финансови документи. За участници, които не изготвят годишен финансов отчет – годишна данъчна декларация по чл.50 от Закона за облагане доходите на физически лица или друг документ, удостоверяващ оборота от дейността на участника за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. - справка за оборота реализиран от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка – за последните 3 финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: - Общ оборот, реализиран общо за последните три финансови години /2011, 2012 и 2013 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева. - Участниците следва да имат оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години /2011 г., 2012 г. и 2013 г./, не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева. Под сходен предмет следва да се разбира технологично обновяване на IT инфраструктура: доставка и/или инсталация, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и мрежово оборудване, и/или виртуализация и миграция на домейн, и/или оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги със сходен предмет, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от копие на препоръки за добро изпълнение; - Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват предмета на поръчката. - Копие на валиден сертификат за ISO 27001:2005 за управление на система за информационна сигурност или друг еквивалентен. - Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ключовите експерти – автобиография; диплома/и; удостоверение/я за професионално обучение; сертификати за придобита професионална квалификация; други еквивалентни документи. - Документи, удостоверяващи професионалния опит и участие в проекти – договори; сертификати; трудови, служебни или осигурителни книжки; препоръки; други еквивалентни документи.
Минимални изисквания: - Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет през последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. Под сходен предмет следва да се разбира технологично обновяване на IT инфраструктура: доставка и/или инсталация, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри и мрежово оборудване, и/или виртуализация и миграция на домейн, и/или оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани. - Участникът следва да притежава сертификат за ISO 9001:2008 за управление на качеството за дейности, сходни с предмета на поръчката или еквивалент. - Участникът следва да притежава сертификат ISO 27001:2005 за управление на система за информационна сигурност или друг еквивалент. - участникът трябва да има на разположение следния екип: А/ Ръководител екип – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на компютърните и/или информационни технологии или еквивалентна; минимум 6 години общ професионален опит в областта на информационните технологии; да притежава професионален опит от поне 5 години в управлението на проекти и екипи в областта на информационните технологии; опит като ръководител на най-малко 3 завършени и внедрени проекта в областта на изграждането на информационни системи, свързани с предоставяне на електронни услуги; да притежава сертификат PMI за Project Management Professional или еквивалентен; Б/ Експерт „Корпоративна стратегия” – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и/или комуникационните технологии или еквивалент; да има професионален опит от поне 10 години в областта архитектурата и дизайна решения в областта на информационните технологии; да притежава сертификат IASA или TOGAF или еквивалентен. В/ Старши експерт инфраструктура и системна интеграция – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и/или комуникационните технологии или еквивалент; минимум 5 години общ професионален опит в областта на IT инфраструктурата; минимум 3 години опит при администрирането на информационни системи, сървъри и мрежи; опит като системен администратор/инженер на най-малко 3 завършени и внедрени проекти в областта на изграждането на информационни системи, мрежи и инфраструктури; опит в инсталирането и настройките на виртуални машини, доказва се с препоръки за участие в подобен проект или дейност; познаване и владеене на Microsoft технологиите, доказва се със сертификати за квалификация: Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Solutions Associate, Microsoft Certified IT Professional или еквивалентни; познаване и владеене на мрежовите архитектури и технологии, доказва се със сертификат за изкаран изпит за Cisco специалност – Cisco Certified Network Associate Routhing and Switching (CCNA) или еквивалентни; да притежава сертификат VMware Certified Professional 5 или еквивалентен; да познава и да има практически опит при внедряването на стандарта за информационна сигурност ISO 27001. Г/ Експерт инфраструктура и системна интеграция – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и/или телекомуникационните технологии или еквивалент; минимум 1 година общ професионален опит в информационните и комуникационни технологии; минимум 1 години опит при администрирането на информационни системи, сървъри и мрежи; опит като системен администратор/инженер на най-малко 3 завършени и внедрени проекта в областта на изграждането на информационни системи, мрежи и инфраструктури; опит в инсталирането и настройките на виртуални машини, доказва се с препоръки за участие в подобен проект или дейност; познаване и владеене на Microsoft технологиите, доказва се със следните сертификати: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Administering Windows Server 2012, Installing and configuring Windows Server 2012 или еквиваленти; Продължава в VI.3.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.07.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 24.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул."Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, ет. 6, зала 601.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Сългасно ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

познаване и владеене на мрежовите архитектури и технологии, доказва се със сертификат за изкаран изпит за VMware Certified Professional 5, VMware Certified Associate или еквивалентни; да притежава сертификат Brocade Certified Ethernet Fabric Professional или еквивалентен; да познава и да има практически опит при внедряването на стандарта за информационна сигурност ISO 27001; Д/ Експерт бази данни – образователно-квалификационна степен „магистър” в областта на информационните и/или комуникационните технологии или еквивалент; минимум 7 години професионален опит в областта на информационните технологии; владеене на съвременните системи за управление на релационни бази от данни – доказва се със сертификат или еквивалентен документ за изкаран изпит MS SQL Server, и/или Oracle; Е/ Неключови експерти - освен ключовите експерти, кандидатът трябва да предложи и допълнителни, неключови експерти, които да покриват минимум следните изисквания: Неключов експерт „Инфраструктура и системна интеграция” № 1 - да владее инсталация и настройки на ИТ инфраструктура – доказва се със следните сертификати Cisco Certified Network Associate (CCNA) и Cisco Certified Network Professional (CCNP) или еквивалентни; Неключов експерт „Инфраструктура и системна интеграция” № 2 - да владее инсталация и настройки на IT инфраструктура – доказва се със следните сертификати: Cisco Certified Network Associate Routhing and Switching (CCNA), Cisco Certified Network Professional (CCNP), Cisco Certified Network Associate Security (CCNA), Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) и Cisco Certified Network Professional (CCNP) или еквивалентни. На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, възложителят ползва съкратени срокове за процедурата, за изпращане на обявлението по електронен път и предоставянето на пълен достъп по електронен път на документацията за участие от датата на публикуване на обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно изискванията на ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Патентно ведомство на Република България, бул.Г.М.Димитров 52 Б, Република България 1040, София, Тел.: 02 9701410, E-mail: vtodorova@bpo.bg, Факс: 02 8708325

Интернет адрес/и:

URL: http://www1.bpo.bg/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ