Версия за печат

00422-2014-0021

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695395

Министерство на труда и социалната политика, ул. "Триадица" №2, За: Георги Бъркашки - главен експерт в отдел ДРПС и административен сътрудник по проекта, Република България 1051, София, Тел.: 0359 28119439, E-mail: gbarkashki@mlsp.government.bg, Факс: 0359 29884405

Място/места за контакт: Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии", отдел "Демографско развитие, политики и стратегии" (ДРПС)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката е обособена в две позиции: Обособена позиция №1 „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие” Обособена позиция №2 „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове” Обособена позиция №1 включва: - цялостна логистична организация за провеждане на публичните събития – шест регионални кръгли маси в гр.Банско, гр.Хисаря, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Правец, гр. Велико Търново, шест обучителни семинара в к.к. Боровец, заключителна конференция в гр. София, вкл.: организация по осигуряване и настаняване в хотели; осигуряване и обслужване на техническото оборудване на зали за провеждане на публичните събития, обезпечени с необходимата климатизация, техника и оборудване за презентации и озвучаване; регистрация на участници, лектори, модератори и членове на екипа; осигуряване на организиран транспорт за лектори, модератори и членове на екипа; възстановяване/изплащане на пътните разходи на участниците срещу представяне на разходооправдателни документи (билети); изплащане на дневни разходи на лектори, модератори и членове на екипа по проекта; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; попълване на списъци на присъстващите; разпределение и разпространение на материалите сред участниците в публичните събития по списък; раздаване и осигуряване попълването и връщането на анкетни карти от всеки участник; осигуряване на информираност и публичност; осигуряване на снимков материал от провеждането на публичните събития. Обособена позиция №2 включва: - изработка, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали - информационна брошура, стратегия и сборник, на адреса на възложителя с визуализация съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране: проектиране, дизайн, редактиране и предпечатна подготовка (графична обработка на текст на български/английски език, илюстрации); - изработка на рекламни материали, в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове и доставка на адреса на възложителя с визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000, 22000000, 22462000, 79800000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти
Рекламни печатни материали
Печатни и други, свързани с печата услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. По обособена позиция №1: • Организиране на: - 6 бр. тридневни регионални кръгли маси за по 50 човека или общо за 300 човека (и още до 10 лектори, модератори или членове на екипа по проекта) в гр.Банско, гр.Хисаря, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Правец,гр. Велико Търново; - 6 бр. тридневни обучителни семинара за по 50 човека или общо за 300 човека (и още до 10 лектори, модератори или членове на екипа по проекта) в к.к. Боровец; - 1 бр. еднодневна заключителна конференция за 150 човека в гр. София. 2. По обособена позиция №2: • Изработка и отпечатване на брошура - 1000 бр. на български език и 100 бр. на английски език; • Изработка и отпечатване на Сборник с представени резултати от кръгли маси – 750 бр. на български език; • Изработка и отпечатване на Стратегия за активен живот на възрастните хора – 1000 бр. на български език и 100 бр. на английски език; • Изработване на други материали за публичните събития (химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB) и баджове – по 750 бр. или общо 4500 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
465090 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

29.02.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 2. Гаранцията за участие е в размер на: а) 4230 (четири хиляди двеста и тридесет) лева за обособена позиция №1 и б) 413 (четиристотин и тринадесет) лева за обособена позиция №2, представени под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на МТСП - БНБ – Централно управление, IBAN BG83BNBG96613300134102, BIC BNBGBGSD. 3. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, тя трябва да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. При избор на банкова гаранция същата следва да е неотменяема и безусловна, издадена от банка в полза на възложителя – Министерство на труда и социалната политика, и да съдържа следните задължителни елементи: - наименованието на поръчката, дадена от Възложителя: „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие, изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали по проект „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора” в изпълнение на Грантово споразумение между Европейската комисия и Министерството на труда и социалната политика с референтен №VS/2014/0026“.; - обособената позиция, за която се предоставя; - условия за усвояване на гаранцията от страна на възложителя, съгласно чл. 61, ал.2 от ЗОП. 4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 5. Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение в размер на 3 на сто от стойността на поръчката без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по сметката на МТСП - БНБ – Централно управление, IBAN BG83BNBG96613300134102, BIC BNBGBGSD. Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, открита със срок на валидност не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на самия договор. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава или задържа от възложителя в съответствие с условията на договора по съответната позиция. 6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят и в превод на български език. 7. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Плащанията по всеки договор по съответната обособена позиция се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в договора и документацията за участие. 2. Средствата за договореното възнаграждение ще бъдат осигурени от бюджета на проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. 3. Ако избраният изпълнител е юридическо лице, едноличен търговец или физическо лице, регистриран по реда на Закона за данък върху добавената стойност, след подписване на договора ще се приложи процедурата за освобождаване от ДДС в съответствие с чл. 173, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Ако избраният изпълнител е чуждустранно лице, регистрирано в друга държава, то той трябва да се регистрира в Националната агенция за приходите, за да може да се приложи чл. 173, ал.1 от ЗДДС. 4. На основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС за услугата се прилага нулева ставка на данък върху добавената стойност и такъв няма да се начислява и заплаща, при условие, че ОСНОВНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ (по смисъла на чл.107, ал.2 от ППЗДДС) предостави документ, издаден от Националната агенция за приходите.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В процедурата не може да участва участник и/или подизпълнител, за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б.”а”–„д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и ал.5 ЗОП и чл. 3, т.8 ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен ако е налице изключение по чл.4 от същия закон; 2. Участниците по обособена позиция №1 трябва да имат валидна регистрация за извършване на туроператорска дейност по чл.61, ал.4 от Закона за туризма (ЗТ). Туроператорска дейност на територията на Република България може да се извършва само от регистрирани по ЗТ лица. Регистрацията не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като Регистърът на туроператорите и туристическите агенти е публичен. Необходими документи: I.Плик №1 "Документи за подбор":1) Оферта (образец);2) Списък на документите, съдържащи се в офертата;3) Административни сведения;4) ЮЛ или еднолични търговци представят единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; ЮЛ, които не са търговци, представят заверено от участника копие на документ за първоначална регистрация и удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал или нотариално заверено копие); Чуждестранните лица представят заверено от участника копие на съответен еквивалентен документ за първоначална регистрация и оригинал или нотариално заверено копие на документ за актуално състояние, издаден не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите, издадени от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в официален превод; Физически лица – заверено от участника копие от документа за самоличност; За чуждестранните ФЛ – копие от документа за самоличност в официален превод;5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1, б.”а” – „д”, т.2 и 3, ал.2, т.1, 3 и 5 и ал.5 ЗОП и чл. 3, т. 8 или за наличие на изключение по чл.4 ЗИФОДРЮПДРСЛДС-оригинал;6) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 ЗОП, съгласно т.III.2.2; 7) Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 ЗОП, съгласно т.III.2.3;8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП;9) Съгласие за участие на подизпълнител/и; 10) Оригинал на документ за внесена гаранция за участие;11) Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участник- нотариално заверено копие;12) Документ за регистрация по ЗДДС (при наличие на такава) – заверено копие;13) Договор/Акт за създаване/учредяване на обединение/сдружение, когато участникът не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият–оригинал или заверено копие;14) Декларация по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП; 15).Други документи; Забележка: 1. Подизпълнителите следва да представят документите по чл.56, ал.1,т.1, 4-6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС ; 2. Участник - обединение, което не е ЮЛ, представя документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4-5 ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП; 3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП се представят в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4- 6 ЗОП и декларация/и по чл.3, т.8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, които са на чужд език, се представят и в превод. II. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”:1) Техническа оферта по образец за обособената позиция, по която се участва, с посочен срок за изпълнение на поръчката, заедно с приложения - подписани и подпечатани от участника; III. Плик № 3 „Предлагана цена”: 1) Ценова оферта по образец за обособената позиция, за която се участва, подписана и подпечатана от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Справка – декларация за оборота от услуги/доставки, сходни с предмета на поръчката за всяка обособена позиция по отделно, за всяка от последните три приключили финансови години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под договори, сходни с предмета на поръчката, се разбира: - за обособена позиция №1 – договори, без значение от източника на финансирането им, чийто предмет включва предоставянето на услуги по организиране и провеждане на събития – конференции, кръгли маси, семинари, обучения, вкл. настаняване, хранене, транспорт, осигуряване на конферентна техника и др. - за обособена позиция №2 – договори, без значение от източника на финансирането им, за изработване, включително дизайн на информационни и рекламни материали като: брошури, дипляни, плакати, рекламни каталози, книги, сборници, папки, календари, картички, рекламни химикалки, стикери, бележници и др.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да има реализиран оборот от услуги/доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.): а) за обособена позиция №1 - не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лв. без ДДС. б) за обособена позиция №2 - не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лв. без ДДС. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният оборот на всички лица в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, по обособена позиция №1, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, брой участници и място на всяко събитие, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение, брой участници. 2 Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката по обособена позиция №2, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка с посочване на дати на сключване, възложител, предмет и изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение, придружена от препоръки за добро изпълнение към договорите, описани в нея. В препоръките за добро изпълнение следва да фигурират поне два от следните елемента, относими към посоченото в справката-декларация за съответния договор: дата на сключване, възложител, предмет на договора, стойност, период на изпълнение. 3. Регистрация по чл.61, ал.4 от Закона за туризма (ЗТ) за извършване на туроператорска дейност по обособена позиция №1. Туроператорска дейност на територията на Република България може да се извършва само от регистрирани по ЗТ лица. Регистрацията не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като Регистърът на туроператорите и туристическите агенти е публичен. 4. Списък на предложения екип по обособена позиция №1, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. 5. Заверени копия на документи, удостоверяващи за всяко от лицата от екипа по обособена позиция №1: • образованието и квалификацията (заверени от участника копия от дипломи за завършено образование; сертификати за допълнителна квалификация и др.); • професионалния опит (заверени от участника копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства, като напр. копия от трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки или еквивалентен документ за чуждестранни физически лица, копия от трудови и граждански договори, длъжностни характеристики и др.). * Забележка: 1. Не се приемат препоръки от работодатели/възложители, ако същите не са придружени от заверени копия от договори/допълнителни споразумения и/или служебни/трудови книжки/ длъжностни характеристики за съответната длъжност. 6. Автобиография от всеки от членовете на екипа по обособена позиция №1. 7. Декларация за разположение за изпълнение на услугата, ако участникът бъде избран за изпълнител от всеки от членовете на екипа по обособена позиция №1.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има за обособена позиция №1 минимум 3 (три) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (3 броя) за добро изпълнение към тях за организирани и проведени публични събития за минимум 60 души. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 2. Участникът следва да има за обособена позиция №2 минимум 2 (два) договора, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите и приключили преди крайния срок за подаване на оферта по настоящата обществена поръчка с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружени с препоръки (2 броя) за добро изпълнение към тях. Когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, изискването се прилага за обединението като цяло. 3. Валидна регистрация за извършване на туроператорска дейност по Закона за туризма по обособена позиция №1. 4. За изпълнението на настоящата поръчка по обособена позиция №1 участникът трябва да разполага с екип (собствен или нает) в състав от минимум 2 (двама) души. Всеки от предложените лица от екипа трябва задължително да отговаря на минималните изисквания на Възложителя: • да притежава висше образование, образователна – квалификационна степен „бакалавър” и минимум 3-годишен професионален опит в организирането и провеждането на публични събития - конференции, семинари, кръгли маси, срещи и др.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 108 - 190215 от 06.06.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр.София, ул."Триадица" №2, административна сграда на МТСП

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при първоначалното отваряне на офертите, както и при отваряне на ценовите оферти (Плик № 3) имат представители на участниците (законни или с пълномощно), на средствата за масово осведомяване, както и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Проект VS/2014/0026 „Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора ”, който се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие е налична и се предоставя безплатно на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” или при поискване по електронна поща в срок до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 2. До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 4-дневен срок от постъпване на искането, като отговорите се публикуват и на следните интернет страници: http://mlspnew/bg/ZOP/indexfirmi.asp и http://www.mlsp.government.bg, рубрика „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”, без в тях да се отбелязва лицето, направило запитването. Чрез профила си на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснения по документацията за участие (ако има такива); датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти (Плик № 3), както и на тегленето на жребий по чл. 71, ал. 5 от ЗОП (при възникване на основание за това).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Осигуряване на логистика за организиране и провеждане на публични събития – шест регионални кръгли маси, шест обучителни семинара, заключителна конференция с международно участие”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: - цялостна логистична организация за провеждане на публичните събития – шест регионални кръгли маси в гр.Банско, гр.Хисаря, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Правец, гр. Велико Търново, шест обучителни семинара в к.к. Боровец, заключителна конференция в гр. София, вкл.: организация по осигуряване и настаняване в хотели; осигуряване и обслужване на техническото оборудване на зали за провеждане на публичните събития, обезпечени с необходимата климатизация, техника и оборудване за презентации и озвучаване; регистрация на участници, лектори, модератори и членове на екипа; осигуряване на организиран транспорт за лектори, модератори и членове на екипа; възстановяване/изплащане на пътните разходи на участниците срещу представяне на разходооправдателни документи (билети); изплащане на дневни разходи на лектори, модератори и членове на екипа по проекта; осигуряване на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря на участниците; попълване на списъци на присъстващите; разпределение и разпространение на материалите сред участниците в публичните събития по списък; раздаване и осигуряване попълването и връщането на анкетни карти от всеки участник; осигуряване на информираност и публичност; осигуряване на снимков материал от провеждането на публичните събития.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития

3) Количество или обем

Организиране на: - 6 бр. тридневни регионални кръгли маси за по 50 човека или общо за 300 човека (и до 10 лектори, модератори и членове на екипа по проекта) в гр.Банско, гр.Хисаря, гр. Бургас, гр. Варна, гр. Правец,гр. Велико Търново; - 6 бр. тридневни обучителни семинара за по 50 човека или общо за 300 човека (и до 10 лектори, модератори и членове на екипа по проекта) в к.к. Боровец; - 1 бр. еднодневна заключителна конференция за 150 човека в гр. София.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
423745 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Изработка и доставка на печатни, информационни и рекламни материали - брошури, сборник, стратегия, химикалки, папки, пад тефтер, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове”
1) Кратко описание

Обособената позиция включва: - изработка, отпечатване и доставка на печатни и информационни материали - информационна брошура, стратегия и сборник, на адреса на възложителя с визуализация съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране: проектиране, дизайн, редактиране и предпечатна подготовка (графична обработка на текст на български/английски език, илюстрации); - изработка на рекламни материали, в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB), баджове и доставка на адреса на възложителя с визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

22000000, 22462000, 79800000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Рекламни печатни материали
Печатни и други, свързани с печата услуги

3) Количество или обем

• Изработка и отпечатване на брошура - 1000 бр. на български език и 100 бр. на английски език; • Изработка и отпечатване на Сборник с представени резултати от кръгли маси – 750 бр. на български език; • Изработка и отпечатване на Стратегия за активен живот на възрастните хора – 1000 бр. на български език и 100 бр. на английски език; • Изработване на други материали за публичните събития (химикалки, папки, пад тефтери, чанти за документи, флаш-памет (USB) и баджове – по 750 бр. или общо 4500 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
41345 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 29.02.2016 г.