Версия за печат

00422-2014-0018

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РЕ-ОП-44 от 02.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на труда и социалната политика, ул."Триадица" №2, За: Петя Моева - главен експерт в дирекция „ПХУРВСП”, Република България 1051, София, Тел.: 02 8119418, E-mail: р.moeva@mlsp.government.bg, Факс: 02 9884405

Място/места за контакт: Дирекция "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи" (ПХУРВСП)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp.

Адрес на профила на купувача: http://www.mlsp.government.bg/bg/ZOP/indexfirmi.asp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Социална закрила
Друг: осигуряване на заетост и повишаване на жизнен стандарт


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поръчката е с предмет „Изработка и доставка на конферентни пакети (банер, информационни брошури, календари, плакети за награди, папки, тефтери, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет)” и включва: - изработка на печатни и информационни материали, в т.ч. изработка на банер, изработка и отпечатване на брошури и плакети за награди - проектиране, дизайн, редактиране и предпечатна подготовка (графична обработка на текст на български език, илюстрации), доставка на материалите на адреса на възложителя с визуализация съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране; - изработка на други конферентни материали (Toolkit), в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на папки, тефтери, календари, чанти, химикалки, тениски, флаш-памет (USB) и доставка на адреса на възложителя с визуализация/брандиране съгласно изискванията за визуална идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведената открита процедура (УНП 00422-2014-0010) е прекратена за обособена позиция №2 с Решение РЕ-ОП-38/19.05.2014 г. на министъра на труда и социалната политика на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП в хипотезата, че не е подадена нито една оферта до крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

1. "БГ Мап" ООД, адре: ул. Св. Наум“ 11-13, ап. 5, гр. София п.к. 1421; 2. „ПРИЗМА" ООД, адрес: ул."Враня"№ 32, офис 1, гр.София п.к.1233.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: РЕ-ОП-23 от 25.03.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00422-2014-0010

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Поръчката е финансирана по проект „Равенство във вземането на решения в икономиката“ по Грантово споразумение JUST/2012/PROG/AG/GE/4122 със средства по Програма „ПРОГРЕС” на Европейската комисия, направление „Равенство между половете".


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Светлана Григорова Дянкова
Длъжност: за министър на труда и социалната политика, съгласно заповед №РД01-289/28.04.2014 г. на министъра на труда и социалната политика