Версия за печат

00044-2014-0039

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА", бул. "Македония" № 3, За: Росица Алексиева/Райчо Яръмов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173283, E-mail: r.aleksieva@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://api.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/index.php/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Завеждащ деловодството при АПИ, Република България 1606, София, Тел.: 02 9520525

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: ” Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Облласт София.
Код NUTS: BG412
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: ” Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500; Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447; Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за Модернизация на съществуващото трасе на ПЪТ І-8 „Калотина-СОП” участък 1 от км 1+000 до км 32+447”. Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”. Обособена позиция 1: Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”.Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. От км 15+500 до км 15+700 се предвижда да се изгради привързване от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Обобщени данни за съществуващия път : Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В участъка от км 2+200 до км 15+500 е двулентов с настилка 7.50м( в някои участъци 8.00м). Обхват на проекта и картна основа: Обектът е разположен на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: - проектна скорост V¬¬ПР = 100 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 2.00 м. Обособена позиция 2: Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 15+500, на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Краят на обекта е на км 32+447.20 на около 1400м след надлез над ж. п. линия „София-Калотина.. Обектът се намира на територията на област София. От км 15+300 до км 15+500 се предвижда да се изгради привързване от габарит 27.00 м към съществуващият габарит на пътя 7.50 м. Обобщени данни за съществуващия път: Съществуващият път в участъка от км 15+500 до км 25+500 е двулентов с настилка 7.50м ( в някои участъци 8.00м). От км 25+500 до края при км 32+447.20 съществуващия път е четирилентов с настилка 14.00м. Обхват на проекта и картна основа: Обектът е разположен на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: проектна скорост V¬-ПР = 110 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 23.50 м.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: Участък от км 1+000 до км 15+500 – Vпр=100км/ч. - ленти за движение - 4 х 3.50 м - водещи ивици - 4 х 0.50 м - разделителна ивица - 1 х 3.00 м - банкети - 2 х 1.50 м общо : 22.00 м След приемане на идейния проект, във връзка с осигуряване безопасност на движението, е променен габарита на пътя, изразяващо се в добавяне на ленти за принудително спиране, и габаритът, който трябва да се постигне е следният: Участък от км 1+000 до км 15+500 – Vпр=100км/ч. - ленти за движение - 4 х 3.50 м - водещи ивици - 4 х 0.50 м - ленти за принудително спиране - 2 х 2.00м - разделителна ивица - 1 х 3.00 м - банкети - 2 х 1.25 м общо : 25.50 м Обособена позиция 2: Участък от км 15+500 до км 32+447.20 – Vпр=110км/ч. - ленти за движение - 4 х 3.75 м - водещи ивици - 4 х 0.50 м - разделителна ивица - 1 х 3.50 м - банкети - 2 х 1.50 общо : 23.50 м След приемане на идейния проект, във връзка с осигуряване безопасност на движението, е променен габарита на пътя, изразяващо се в добавяне на ленти за принудително спиране, и габаритът, който трябва да се постигне е следният: Участък от км 15+500 до км 32+447.20 – Vпр=110км/ч. - ленти за движение - 4 х 3.75 м - водещи ивици - 4 х 0.50 м - ленти за принудително спиране - 2 х 2.00м - разделителна ивица - 1 х 3.50 м - банкети - 2 х 1.25 м общо : 27.00 м

Стойност, без да се включва ДДС
200000000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на: За обособена позиция № 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 - 700 000 лв. (седместотин хиляди) лв.; За обособена позиция № 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447 - 800 000 лв. (осемстотин хиляди) лв.; Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора. При издаване на (Акт обр. 16) за обекта, Възложителят освобождава 1/3 /една трета/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Една година след издаване на (Акт обр. 16), Възложителят освобождава още 1/3 /една трета/ от стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Възложителят освобождава остатъка от гаранцията за изпълнение на договора 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния гаранционен срок. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на десет на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора следва да се представят в оригинал, в една от следните форми: Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция за участие следва да бъде издадена по образеца в документацията или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя, тази за изпълнение на договора - по образеца в документацията или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя, а банковата гаранция за авансово плащане - по образеца в документацията или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането по договора се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и възложителят не дължи на изпълнителя каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не се променя при промени в цените Строителните продукти, Оборудването и др. Промяна на цената за изпълнение на договора е възможна само в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки. В 30 – дневен срок от датата на подписване на договора възложителят превежда на изпълнителя аванс, представляващ десет на сто от Цената за изпълнение на Договора с ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 10 % от плащанията към изпълнителя до пълното му възстановяване. Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, изготвена във формата, приложена към документацията за участие в Обществената поръчка (или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за възложителя), със срок на валидност 90 дни след Датата на приключване. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка направена удръжка. Цената на договора се формира от сбора на стойностите на всеки етап по договора, като всяко междинно плащане представлява съответна част от Цената за изпълнение на договора, представляваща стойността на съответния Етап. Възложителят не дължи други суми освен посочените такива като стойности на всеки етап от изпълнението на договора. Междинните плащания се извършват въз основа на: Фактическо завършване на Етап; Доклад за извършените ППР или СМР, с приложени към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР; Междинен сертификат за изпълнени проектантски и СМР, съставен от изпълнителя, проверен и съгласуван от консултанта /Консултанта в срок от 10 десет работни дни, след получаване на документите посочени по-горе, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде изплатена на Изпълнителя. При наличие на условия за плащане представя на Възложителя за одобрение междинния сертификат за изпълнени проектантски СМР. Възложителят следва да одобри или отхвърли представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаване на становището на Консултанта, за което уведомява писмено Изпълнителя и Консултанта./ и одобрен от възложителя при условията на Договора и Данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на съответния сертификат от страна на възложителя. От сумите по Междинния сертификат възложителят приспада сумите за авансовото плащане до окончателното му възстановяване, сумата на всички неустойки и обезщетения, дължими от изпълнителя, както и сумите, платени по всички Частични Междинни сертификати, ако има такива, отнасящи се за същия Етап. Остатъкът от сумите по Междинния сертификат се изплаща на изпълнителя в 30-дневен срок, считано от датата на фактурата. Договорите за обособена позиция № 1 и № 2 влизат в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ще бъдат писмено уведомени. В случай, че в срок от 9 (девет) месеца от подписването на договорите, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договорите едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума носят солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

При подписване на дог. за ОП участникът, опр.за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1.Документи за удостов. липсата на обс.по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, изд. от компет. орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивал. документ на съдебен или адм. орган от държ., в която е установен. Не се изисква предст. на докумен. в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изкл. на всички др. обстоятелства, невписани в ТР. Когато уч. е обед-е, док. се представят от всеки един от участн. в обед-то, а когато Възлож. не е поставил изискване за създаване на ЮЛ се пред. и док. по чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато уч. е чужд. лице и съгласно законодателството на държ., в която е установен, не се издават док. по чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, уч. представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държ., в която е установен. Когато клетвената дек. няма правна стойност, участ. представя официално заявление, направено пред съдебен или адм. орган, нотариус или компетентен проф.или търговски орган в държ., в която той е установен. 2.Нот. заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от І-ва категория или екв. док-т. Когато участникът е обединение, документът се представя от участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Вписването в съотв. регистър на държава-членка на ЕС, или на др. държава-страна по Споразумението за Европейското иконом. пространство, има силата на вписване в Централния проф. регистър на строителя за обхвата на дейностите,за които е издадено. 3.Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, в една от сл. форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: (БНБ – централно упр-е, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция,издадена в полза на Възложителя. 4.Чужд. определено за Изпълнител на общ. поръчка, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции, удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение №12 към документацията, ако е приложимо. 5.Действащи дог.и (тр.,консулт. граждански или др.) между уч. и лицата,от които се вижда, че тези лица са обвързани с уч. за изп-е на функциите им. 6.Копия от валидни полици за застраховки проф отговорност по чл.171 от ЗУТ в кач. на проектант и строител. 7.Копия от валидни полици за скл. доп. застраховки по чл.173,ал.1 от ЗУТ,обезпечаващи проф. му отговорност а)в качеството му на проектант и б)в кач-вото му на строител. 8.Удост. за регист. по БУЛСТАТ и данъчна регистр. на създад. обед-е,когато е приложимо. 9.Нотариално зав. копие от сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008, както и стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за екв. мерки за осиг. на кач-то или за опазване на ОС.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в ТР. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. 4. Копие от документа за закупена д-ция; 5. Доказателства за иконом. и финан.състояние, съгласно раздел III.2.2. 6. Доказателства за техн. възм. и/или квалификация съгласно раздел III.2.3. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и т. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, предл. 1-во, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 т. 2 от ЗОП и чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. 8. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 8.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изп-то на п-та, ако се предвиждат такива, отразяващ вида на работите, както и дела на тяхното участие. 8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 4; 9. Нот. заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато: 9.1. участникът е обединение /консорциум/, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. 9.2. Офертата или части от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 10. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца в документацията при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, в която се посочва и срокът за изпълнение на поръчката. 11. Неразделна част от техническата оферта е: 11.1. График за изпълнение (линеен), включително и по отделни етапи, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на проектирането и строителните работи за цялостното завършване на строежа, с ясно посочване на критичния път. 11.2. Приложение № 23.А - Проектно предложение. 11.3. Приложение № 23.Б - Планиране и организация на изпълнение на строителството. 12. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно образеца към документацията за участие. 13. Декларация по чл. 56, ал.1,т.11 от ЗОП, която в случай, че уч-кът е обед-е се представя само от участниците в обед., които ще изп. дейн-ти свързани със стр-то и/или предоставяне на услуги приложими към стр-то. 14. Декларация съгласно образеца Приложение № 17, ако е приложимо; 15. Образец на декл-я по ЗЗЛД ( Приложение № 11.1) от всяко от лицата, вкл в екипа за изпълнение на проектирането и стро-то;16. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 9б); 17. Декларация за солидарна отг-ст (Приложение № 21), която се попълва, когато участникът е обед-е от физ. и юрид. лица. Декларацията се попълва от всеки член на обедин. 18.Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама (Приложение № 19).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1. удостоверение от банка,доказващо наличие на финансови ресурси по ІІІ.2.2, т. А (дясна част) за всяка една обособена позиция. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. 2. информация за оборота от строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища, с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) и/или авиописти за последните три години /2011, 2012 и 2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение № 8. В случай, че участникът участва за обособена позиция № 1 и № 2, Приложение № 8 се представя за всяка обособена позиция по отделно. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните мин. изисквания за икономическо и финансово състояние: А. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от: За обособена позиция № 1: 7 000 000 (седем милиона) лв. За обособена позиция № 2: 8 000 000 (осем милиона) лв. Достъпът до ресурсите трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. В случай, че участник участва за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, изискването по т. А ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива изискването за достъп до финансови ресурси сумарно за двете позиции. Б. Реализирани приходи от договори за строителство сходни с предмета на обществената поръчка, (ново строителство, реконструкция, основен ремонт) на автомагистрали и/или пътища с, носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9, включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) и/или авиописти, общо за последните три години /2011, 2012 и 2013/ за всяка една обособена позиция по отделно в размер не по-малко от: За обособена позиция № 1 - 80 000 000 (осемдесет милиона) лв. без ДДС; За обособена позиция № 2 - 100 000 000 (сто милиона) лв. без ДДС. В случай, че участник участва за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, изискването по т. Б ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива изискването за реализирани проходи сумарно за двете позиции. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.списък (Пр.№8.1) на осн. дог-ри за стр-во,сходно с предмета на ОП (дог-ри за ново стр-во,рек-я,осн. ремонт на АМ и/или пътища,с носим-ст на пътн. констр-я от 11.5 тона на ос, с габ. не по-малък от Г9,както и др. пътни съор-я с габ. не по-малък от 9м (с изкл. на дог-ри за пътни принадл. по смисъла на §1 от Доп. разп. на Закона за пътищата) и/или авиописти,изп. п/з посл. 5г,сч. до датата на предст-не на офертата,вкл. дог-те по ІІІ.2.3,т.А; В случай, чу участникът участва за обособена позиция № 1 и № 2, Приложение № 8.1 се представя за всяка обособена позиция по отделно, като посочените в него договори не могат да се повтарят. 2.референции за добро изп-е на обектите,изброени в ІІІ.2.3,т.1;референциите,трябва да съдържат сл. данни:възл-л,стойност,дата на скл-не и период на изп-е по договора,както и дали е изп. проф. и в съотв-е с норм. изискв-я; 3.декл-я за техн. обор-не,с което разполага участника за изп-е на ОП (Пр.№9),вкл. стр. машини и техн. обор-не за изп-е на ОП и на техн. обор-не за изпитване и изследване,с което ще се осигурява контрол на кач-то на изп. СМР; В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на офертата си е длъжен да представи образец - Приложение № 9 за всяка една от обособените позиции по отделно. В случай, че една или няколко от предложените строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка се повтаря в образец - Приложение № 9 за която и да е друга обособена позиция, участникът ще бъде отстранен. 4.списък (Пр.№11) на инженерно-техн. персонал за осиг-не на техн. рък-во при изп-е на стр-вото, вкл. за осиг-не на контрола на кач-то на лицата по ІІІ.2.3,т.В; В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на офертата си е длъжен да представи отделен екип за всяка една от обособените позиции. В случай, че един от предложените ключовите експерти се повтаря в екипа на повече от една обособена позиция, участникът ще бъде отстранен 4.1.трудово–биогр. справка (Пр.№11.2) на лицата по ІІІ.2.3,т.В;представят се документи, доказващи посочените в трудово – биографичните справки данни и удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и общия и специфичен професионален опит на лицата по ІІІ.2.3,т.В,а именно:дипломи за зав. обр-е и придобита квал-я,тр. книжки, референции/препоръки от някой от участниците в процеса на стр-то по смисъла на ЗУТ,от трето лице или от лицето,представл. компанията,към която са работели, към конкр. момент на изп-е на проекта както и валидни удостоверения за пълна проектантска правоспособност на членовете на проектантския екип, предложен от участника; 4.2.декл-я за ангажираност на рък. служител (Пр.№ 11.3) на лицата по ІІІ.2.3,т.В; 5.в случай, че участник – чуждестранно лице, е посочил в справката по ІІІ.2.3,т.В (Пр.№11), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 17, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по българското законодателство разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените работници и служители; 6.копие на сертификат за система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен), както и копие на сертификат за стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен) или екв. серт., изд. от органи, установ. в др. д-ви чл.-ки, както и др. доказ. за екв.мерки за осиг. на кач. или за опазв. на ОС с обхв.сход. с предм. на ОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А. общо за последните 5 години, считано до датата на представяне на офертата да е изпълнил договор/договори за ново строителство и/или реконструкция на автомагистрали и/или пътища и/или авиописти, с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с обща дължина за всяка обособена позиция по-отделно не по малко от: За обособена позиция № 1 - 14 км, с приравнен габарит А 29 метра. За обособена позиция № 2-17 км, с приравнен габарит А 29 метра. В случай, че участник участва за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, изискването по т. А ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива същото сумарно за двете позиции. Б. Да има възмож. да осигури техническо оборуд. за изпълнение на общ. поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи за всяка една от обособ. позиции поотделно: - Цистерна за битум 50 т – 3 бр.; Асфалтова база с мин. капацитет – 100 т. на час;- Асфалтополагаща машина – 2бр.; Фреза за пътна настилка – 2 бр.;- Валяци /вибрационни/: еднобандажни от 3 т. до 5 т. – 1 бр.;- еднобандажни от 7т. до 25 т. – 3 бр.; двубандажни над 8 т. – 3 бр.; двубандажни до 8 т.–2 бр.; пневмоколесни валяци от 9т. до 24 т. – 2 бр.;- Багер – 6 бр.;- Челен товарач – 5 бр.;Булдозери – 3 бр.;- Грейдер – 3 бр.; Самосвал – 20 бр.; Цистерна за вода – 3 бр.;Бетонпомпа – 1 бр.; Бетоновози – 4 бр.;Бетонов възел с мин. капацитет - 80 м3/час;Кран 60 тона – 1бр.;Комплект за определяне на зърнометричен състав и виброустройство – 1 бр.; Комплект натискова плоча – 2 бр.;Сонда за изрязване на ядки от бетон и асфалтови пластове – 1бр. В.Да разп. С екип за изп. На проект-то и стр-то:лица, които изв.техн.рък-во при изп-е стр-вото,вкл. За осик. На контр. На кач. (рък.служ.) и раб. И служ. (спец-сти и техн.правосп.персонал) за всяка една об. позиция по отделно: В1.Рък-л на обекта: висше оброз. спец. "ПС" или "ССС" или „ТС“ или анал.спец. (ако обр. степен е придоб. в държ.,където няма такава спец.);да притеж. стаж по спец-та не по-малко от 10г;да има спец. опит като рък-л на под. обекти (ново стр-во и/или рек-я и/или осн. ремонт и/или рех-я на АМ,пътища и улици с габ. не по-малък от Г9,вкл. пътни съор-я към тях и/или авиописти) не по-малко от 8г; В2.Зам. рък-л на обекта – 2 бр: висше образ.спец. "ПС" или "ССС" или „ТС“ или анал. спец.(ако обр. е придоб. в държ.,където няма такава спец.);да притежава стаж по спец-та не по-малко от 10г;спец. опит на под. проекти (ново стр-во и/или рек-я и/или осн. ремонт и/или рех-я на АМ,пътища и ул-и с габ. не по-малък от Г9 и/или авиописти/,вкл. пътни съор-я към тях не по-малко от 5г.; В3.Коорд. по безоп.и здр.:стр. инж. или с проф.квал. стр. техник;да притеж. мин. 1г. тр. стаж на тази поз. Мин. изиск. към с-ва на проект. екип: В4.Рък-л на проект.екип: висше образ. спец. "ПС" или "ТС" или анал.спец. (ако обр. е придоб. в държ.,к. няма такава спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 8г;спец. опит в рък-не на проекти в обл. на проек-не на пътища и съор-я и да притежава удост. за пълна проектантска правоспособност(ППП);. В5.Водещ проектанта част „Пътна“: висше образ. спец. "ПС" или "ТС" или анал. спец. (ако обр. е придоб. в държ.,к.няма такава спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 7г;спец. опит в проект-не в обл. на пътищата.и да притежава удост. за ППП; В6.Водещ проектант част „Конструктивна“:висше образ.спец. "ТС" или "ССС" или анал. спец. (ако обр. е придоб. в държ.,к. няма такива спец.);стаж по спец-та най–малко 10г,от които най–малко 7г;спец. опит в проект. на съор-я. и да притежава удост. за ППП. В7. Водещ проектант по част Инженерно – Геоложка:висше образ.спец. „Инж. геология“ или анал. спец. (ако образ. е придоб. в държ., където няма такава спец.), общ проф. опит: уч. в проучв. дейности като проектант 7 г.; спец. проф.опит: упраж. на проф. геолог в областта на извърш. на нж. -геоложки проучв.за проектиране на пътни обекти, 5г. и да притеж. удост. за ППП; продължава в поле VI.3

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение на поръчката; тежест: 55
Показател: Срок за изпълнение ; тежест: 5
Показател: Технически показатели, които включват:; тежест: 40
Показател: Подпоказател 1 - Проектно предложение; тежест: 29
Показател: Подпоказател 2 - Предложение за технология и организация за изпълнение на строителството; тежест: 11
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 043 - 070601 от 01.03.2014 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 043 - 070656 от 01.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
04.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.07.2014 г.  Час: 13:00
Място

Агенция "Пътна инфраструктура"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение на Поле III.2.3.), дясна част: В8. „Инженер по геодезия“ с висше образ. по специалностите "Геодезия, фотограметрия и картография"/"Земеустройство"/"Геодезия"/"Маркшайдерство" /"Геодезия и маркшайдерство", или лице със завършено висше образ. в чужбина с призната и легализирана диплома по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 и чл. 10, ал. 2, т. 4 от Закона за висшето образование, която съответства на посочените специалности, общ професионален опит: участие в проучвателни дейности като проектант, не по-малко от 7 г.; със специфичен проф. опит като инженер по геодезия в областта на пътното проектиране - не по-малко от 5 г. и да притежава удостов. за пълна проектантска правоспособност.В9.Водещ проектант по част "Инж. мрежи":ръководи проект-то на вс. части на проекта,вкл. рек-я на засегн. мрежи и съор-я,собств. на др. ведомства и друж-ва; висше образ. ВиК” или „Топло - енергетика” или „Електроенергетика и Електрообзавеждане“ или „Газоснабдяване“ или аналогична специалност (ако образ. е прид. в държава, където няма такава спец.);уч-е в проучв. Дейн. като проектант,не по-малко от 7г;упраж. на спец-та си в обл. на израб-не на проекти за рек-я на инж. мрежи-не по-малко от 5г;уч-е в екип при проект-не на пътни проекти. Г. да има внедрена система за управ. на кач., сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или екв.), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или екв.), с обхват сходен с предмета на поръчката (ново строителство, реконструкция, основен ремонт) на АМ и/или пътища с, носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9, вкл.и пътни съоръж. към тях, както и други пътни съоръж. с габарит не по-малък от 9 м (с изкл.на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП), изд.от органи, устан.в други държави членки, или други доказ. за екв. мерки за осигуряване на кач-то и за опазване на околната среда, с обхват сходен с предмета на поръчката. В сл, че уч-кът е обед.,което не е ЮЛ,док. по-горе се предст.от уч.в обед.,съобр.разпред.на уч-то им при изп.на д-ст., предвид. в д-ра за създ.на обед. 1. Участник,за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 1.1 Офертата не е изготвена на бълг. език и приложените документи не отговарят на изискв. на чл. 56,ал.4 от ЗОП. 1.2. Налице са обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б."а","б","в","г","д",т.2 и т. 3, ал.2, т.1, т.2а,предл.1-во т. 3, т.4, т.5 и ал. 5 от ЗОП и чл. 48 от ЗОП.1.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и/или не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 1.4. Участникът не отг. на изискв. за иконом. и финанс. възможности(ІІІ.2.2) и технич.възможности(ІІІ.2.3)от обявлението. 1.5. Участник се отстранява ако не е разработил Техническата оферта (вкл. приложенията към нея- график за изпълнение линеен (Прилож.5.1.); описанията по техническите показатели: проектно предложение (Прилож. 23А); планиране и организация на изпълнение на строителството (Прилож. 23Б) съгласно изискв. на Възложителя. 1.6. Уч. се отстранява ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от техническите показатели, част от Техн. оферта. 1.7. Уч. се отстранява ако не е разработил графика за изпъл. съгласно изискванията на докум. за участие. 1.8. ако е предложил срок за изпъл. по- кратък от: За об. позиция № 1 - 32 месеца, за об. позиция № 2 – 20 месеца; 1.9.Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Уч. или на уч. в обединението, когато се уч. под такава форма. 1.10. Не е представен оригинал или нот. заверен документ за създ. на обединение/сдружение, когато се уч. под такава форма. 1.11. Не е представен някой от изискваните от Въз-ля документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален док., в исканите справки и прилож., ако тези обст. не бъдат отстранени от уч. по реда на чл.68, ал.8 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11 от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500
1) Кратко описание

Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”.Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. От км 15+500 до км 15+700 се предвижда да се изгради привързване от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Обобщени данни за съществуващия път : Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10.50м. В участъка от км 2+200 до км 15+500 е двулентов с настилка 7.50м( в някои участъци 8.00м). Обхват на проекта и картна основа: Обектът е разположен на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище. Проектна скорост и габарит предвид теренните дадености в участъка са: -проектна скорост V¬¬ПР = 100 км/ч и четирилентов габарит с обща ширина 2.00 м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Строителни и монтажни работи на пътища

3) Количество или обем

Обособена позиция 1: Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП ”Калотина”.Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. От км 15+500 до км 15+700 се предвижда да се изгради привързване от габарит 25,5 м към съществуващият габарит на пътя 7,50 м. Това също е част от задължението на изпълнителя на обособена позиция 1, при условие че края на строителството предхожда края на строителството на обособена позиция 2.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89580230 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обособена позиция № 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447
1) Кратко описание

Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 15+500, на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Краят на обекта е на км 32+447.20 на около 1400м след надлез над ж. п. линия „София-Калотина.. Обектът се намира на територията на област София. От км 15+300 до км 15+500 се предвижда да се изгради привързване от габарит 27.00 м към съществуващият габарит на пътя 7.50 м. Обобщени данни за съществуващия път Съществуващият път в участъка от км 15+500 до км 25+500 е двулентов с настилка 7.50м ( в някои участъци 8.00м). От км 25+500 до края при км 32+447.20 съществуващия път е четирилентов с настилка 14.00м.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

71311220, 45233120

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали
Строителни и монтажни работи на пътища

3) Количество или обем

Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 15+500, на около 1100м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Краят на обекта е на км 32+447.20 на около 1400м след надлез над ж. п. линия „София-Калотина.. Обектът се намира на територията на област София. От км 15+300 до км 15+500 се предвижда да се изгради привързване от габарит 27.00 м към съществуващият габарит на пътя 7.50 м. Това също е част от задължението на изпълнителя на обособена позиция 2, при условие че края на строителството предхожда края на строителството на обособена позиция 1.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
110419770 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 24