Версия за печат

00856-2014-0006

BG-Търговище: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище, бул. "29-ти Януари" №3, За: Гл.Юрисконсулт-Румяна Милушева, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist1@viktg.com, Факс: 0601 67465

Място/места за контакт: Правен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.viktg.com/info/infolist?tid=15&&id=54&&title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: На територията на действие на "Водоснабдяване и Канализация" ООД Търговище
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК”ООД, Търговище” за средно напрежение за следните обекти: ПС Преслав - извод "Озонаторна" - работен, ПС Преслав - извод "Кариера" - резервен, ПС Кънино, ПСОВ Търговище - извод "Възлова 1" - работен, ПСОВ Търговище - извод "Надарево" - резервен. Поради спецификата на работата на Възложителя, предложената от участника цена за нетно количество електроенергия следва да е единна. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Прогнозно количество за 12 месеца – 7 000 MWh. Прогнозна стойност на поръчката – 500 000 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график за доставка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора – 7 000 MWh.

Прогнозна стойност без ДДС
500000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие. В настоящата обществена поръчка възложителят не изисква гаранция за участие. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Вид и размер на гаранцията за изпълнение: Парична сума или банкова гаранция, по избор на участника. Сумите да се превеждат по следната сметка: IBAN BG 30UBBS8501 1010002511:В1С UBBSBGSF npи ОББ-клон Търговище или в внесени в касата на дружеството. Гаранция за изпълнение: 2% от прогнозната стойност на поръчката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихви за периода, в който средствата са престояли законно при него.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е от "ВиК" ООД Търговище и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията от проекта на договор от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Документацията за участие не се заплаща и може да бъде намерена и получена на сайта на дружеството - интернет адрес: www.viktg.com, раздел „Профил на купувача”. Срок за получаване на документацията – до 16:30 часа на 05.06.2014г. Искане на разяснения: Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Срокове за искане на разяснения: Исканията за разяснения по документацията за участие могат да бъдат правени до изтичането на срока за нейното получаване. Срокове за отговор: Разясненията ще се публикуват на интернет адрес: www.viktg.com, раздел „Профил на купувача” в четиридневен срок от постъпване на искането. Възложителят обявява чрез публикация на интернет адреса си (www.viktg.com) в раздел Профил на купувача, часа и мястото на отваряне и оповестяване на плик №3 „Предлагана цена” на участниците.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Образец Оферта , с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения; 3. Копие от документ за рагистрация (Удостоверение за актуално състояние - от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ). Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 4. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 5. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка. Управляващият и представляващ участника в процедурата попълва и подписва декларацията по приложения образец; 6. Декларация за участие на подизпълнители; 7. Декларация за приемане клаузите по договора; 8. Друга допълнителна информация, по преценка на Участника. Забележка: Когато се участник е обединение,което не е юридическо лице и/или се предвижда участие на подизпълнители се представят нужните документи съгл.чл.56 ал.2 и 3 от ЗОП. 10.Предложение за изпълнение на поръчката. 11.Предлагана цена. Цената да включва всички разходи на участника по доставката. Цените следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които и по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Участник, посочил най-ниска предложена цена за един MWh нетна активна елeктрическа eнергия (без ДДС), с включени разходи за балансиране се класира на първо място. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата на участник, който: Не е представил някой от документите, съгласно чл.56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация; За когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП; Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Който е представил оферта в нарушение на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. За когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 1.1.Информация за общия оборот и за оборота на стоките, предмет на поръчката за последните три (2011; 2012; 2013г.) години, в зависимост от датата, на която участникът учpеден или е започнал дейността си. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Минимално изискване - участникът да е реализирал общ оборот - общо за последните 3 /три/ години (2011г., 2012г. и 2013г.), не по-малко от : 800 000 лв. /осемстотин хиляди/ без ДДС; участникът да е реализирал оборот на стоките, които са предмет на поръчката - общо за последните 3 /три/ години (2011г., 2012г. и 2013г.), не по-малко от : 800 000 лв. /осемстотин хиляди/ лева без ДДС. Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи изискваните от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП, (при участници обединения се представят само за участниците /съдружниците/, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП): 1.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката през последните три (2011; 2012; 2013г.) години, включително стойностите, датите и Възложителите, придружени от препоръки (референции) за добро изпълнение. Към посочените договори участникът следва да представи и минимум 2 (две) препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация. 1.2. Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39, във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. 1.3. Заверено копие от Сертификат за система на управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 1.4. Декларация (свободен текст) за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество. 1.5. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. Минималните изисквания за всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за оценяването им, са както следва: Участникът в процедурата трябва да е изпълнил или да е участвувал в изпълнението на минимум 2 (две) поръчки от подобен характер, сходен с предмета на поръчката, през последните три (2011; 2012; 2013г.) години. Участникът трябва да притежава Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна координираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. Участникът в процедурата или водещият съдружник следва да има ISO 9001:2008 или еквивалентен. Участникът в процедурата да декларира потвърждаване на възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.06.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.06.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 13.06.2014 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на "ВиК" ООД Търговище - Зала №1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.05.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ