Версия за печат

00909-2014-0004

BG-Варна: 17 - Услуги на хотели и ресторанти

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129004492

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, За: Радко Радев, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, E-mail: naval_acad_legal@abv.bg, Факс: 052 303163

Място/места за контакт: ВВМУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.naval-acad.bg..

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg..

Електронен достъп до информация: www.naval-acad.bg..

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отбрана
Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Фирмено хранене

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 17 (17 - Услуги на хотели и ресторанти)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия за ежедневно хранене на курсанти и дежурни длъжностни лица от ВВМУ три пъти на ден (закуска, обяд и вечеря), уточнени по вид в седмичното меню. Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия за обяд срещу заплащане на студенти, военнослужещи и цивилни служители. Приготвяне в хранителния блок на ВВМУ и раздаване на ястия при представителни и протоколни мероприятия по предварителна заявка от ВВМУ. Приготвяне на котлова храна в сух вид и/или суха храна при заявка от ВВМУ. Приготвяне на котлова храна или храна в сух вид и/или суха храна и доставката й на място със съдове и транспорт на Изпълнителя, при полеви занятия, учения, тренировки, лагери, като и дейности по овладяване и ликвидиране на последствия от природни бедствия и промишлени аварии. По заявка на Възложителя, Изпълнителят да осигури необходимите материални ресурси за създаване на военновременни запаси от продоволствие. Възложителят си запазва правото да променя броя на зачислените на котлова храна военнослужещи, курсанти и дежурни длъжностни лица.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55320000

Описание:

Услуги по предлагане на храни за консумация

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническа спецификация с рег.№ 519/14.02.2014г.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Условие и размер на гаранцията за участие: Гаранцията за участие е в размер на 4000лв. внеся се преди подаване на офертата по банкова сметка BG 41 TTBB 9400 3315 0686 41, BIC TTBBBG22, при SG“ Експресбанк” АД Варна и се освободи при условията на чл. 62 ал.1 от ЗОП. Гаранцията за участие се внася до подаването на оферти. Условие и размер на гаранцията за изпълнение: Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от стойността на поръчката, която определеният за изпълнител на поръчката представя при сключването на договора в определена от Изпълнителя форма, валидна 60 дни след изтичане срока на договора. Сумата се внася по банкова сметка BG 41 TTBB 9400 3315 0686 41, BIC TTBBBG22, SG – при SG“ Експресбанк” АД Варна, или се изготвя съгласно образец №10 от документацията. Посочената сума не се връща на кандидата изпълнител на поръчката, ако същия не изпълни задълженията си по договора по негова вина. В 60 дневен срок от изтичане срока на договора и след уреждане на финансовите взаимоотношения Възложителят извършва необходимите действия за връщане на гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащане веднъж месечно по банков път срещу издадена фактура

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 1. който не е представил някои от необходимите документи, посочени по чл.56 от ЗОП; 2. за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1т.1,букви "а,"б","в","г" и "д", т.2 и т.3, ал.2, т.3 и т.5, ал.5; 3.Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; 4.К ойто е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; 5. За когото по реда на чл.68 ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

ПЛИК № 1 „Документи за подбор” трябва да съдържа следните документи, описани в точка 6. Съдържание на офертата от документацията; ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ Техническа оферта за изпълнение на поръчката (Образец №2).; ПЛИК № 3 „Предлагана цена”, съдържащ Ценова оферта на участника (Образец № 3).; Предложенията да са съобразени с всички посочени изисквания в точка 5 от Заповед №121/30.04.2014г. на Началника на ВВМУ за откриване на обществената поръчка, приложена към документацията;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

доказателства за икономическо и финансово състояние; - годишен финансов отчет; - информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, които са предмет на поръчката за последните три години;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: общия оборот и за оборота на стоките и услугите, които са предмет на поръчката за последните три години да бъде не по-малко от 6 000 000 лева;

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

доказателства за технически възможности и/или квалификация; - списък на основните договори, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение от техните Възложители. Кандидатите, обслужвали военни формирования задължително да представят препоръки от техните началници/командири; Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките или услугите със съответните спецификации или стандарти Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008, приложим за столово хранене, кетъринг и ресторантьорство и доклад от последна надзорна визита на сертифициращият орган; Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители за последните три години

Изисквано минимално/ни ниво/а:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: основните договори, изпълнени през последните три години, включително да са не по-малко от 3.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложение на кандидата за стойността на режийните разноски и размера на инвестицията в имота на ВВМУ; тежест: 90
Показател: Опит във войсковото хранене в години на кандидата; тежест: 10
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
31.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
10.06.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.06.2014 г.  Час: 10:00
Място

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."Васил Друмев"№73

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул."Васил Друмев"№73, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226, Факс: 052 303163

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.04.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ