02892-2014-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1866-842 от 14.04.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

144 СОУ "Народни будители", жк. Младост3, ул. Бъднина, За: Величка Николова, България 1712, София, Тел.: 02 8770173, E-mail: 144sou@dir.bg, Факс: 02 8770173

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.144sou.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,738251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=33086.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: 144 СОУ "Народни будители"

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ВИ ДО VII-МИ КЛАС В 144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят счита, че обявяването на обществена поръчка по общия ред или при провеждане на процедура чрез публична покана, би довело до нарушаване на авторските и други права на интелектуална собственост, поради което указва на комисията да покани за преговори, представители на издателствата, които отпечатват и разпространяват одобрените от преподавателите учебници за нуждите на учениците от І-ви до VII-ми клас в 144 СОУ „Народни будители

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

издателство "Анубис - Булвест" ООД, издателство "Просвета - София" АД

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 1866-842 от 14.04.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:68642.17 BGN с ДДС 20%

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, България 1000, София, Тел.: 02935 6113

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Величка Станчова Николова
Длъжност: Директор