00678-2014-0009

BG-Русе: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Топлофикация Русе ЕАД, ул. ТЕЦ Изток, За: Методи Тодоров Неделчев, Р. България 7009, Русе, Тел.: 082 883334, E-mail: tedo@toplo-ruse.com, Факс: 082 844068

Място/места за контакт: Направление Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.toplo-ruse.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.toplo-ruse.com/actual.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на приемни съоръжения за биомаса в УПИ ХХХVI, ИПЗ по плана на гр. Русе по проект - първи етап.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Топлофикация Русе ЕАД
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строителни работи по подготовка на терена, изкопи, изграждане на фундаменти , пътни настилки и конструкции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Един обект

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
Минимална прогнозна стойност без ДДС: 90000, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 100000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора .

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Допуска се аванс до 15% от стойността на договора, обезпечен с банкова гаранция за аванс в полза на Топлофикация Русе ЕАД.Плащането ще се извършва eжeмесечно отложено с 30 дни / по банков път/, след подписване на протокол за действително извършени работи.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да.С регистрация в търговския регистър и Агенцията по вписванията

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата в която са установени. 2.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.Наличието на обстоятелства по Чл.47 ал.2 води до отстраняване на кандидата. 3.Доказателства удостоверяващи, че са членове на камарата на строителя и притежават удостоверение за изграждане на строежи от втора категория
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Копие от валидна застраховка професионална отговорност към трети лица съгласно ЗУТ

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Списък с основните договори с обекти от втора категория, изпълнени през последните три години, включително стойностите датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение; 2.Доказателства че кандидатът е сертифициран по ISO 9001 или еквивалент за въведена система за управление на качеството 3.Копия от удостоверения на изпълнителския персонал за придобита квалификационна група за работа в не електрически уредби на електрически топлофикационни централи.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

С-8/2014 г.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.05.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 28.05.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административна сграда на Топлофикация Русе ЕАД - заседателна зала трети етаж

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел .РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документите се предоставят безплатно от Деловодството първи етаж на административна сграда гр. Русе ул. ТЕЦ ИЗТОК

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.№120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.04.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ