Версия за печат

00353-2014-0090

BG-Козлодуй: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, гр. Козлодуй, За: Елмира Попова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76151, E-mail: epopova@npp.bg, Факс: 0973 72441

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки", У-ние "Търговско"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане на оптично кабелно трасе от Административна сграда Управление "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до БПС

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр. Козлодуй
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Изграждане на оптично кабелно трасе от Административна сграда Управление "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до БПС”. За изпълнението е разработен Работен проект. Проектът разглежда направата на оптична кабелна връзка между Административна сграда на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и БПС като в района на мост "Валя" ще бъдат направени отклонения до ВЕЦ "Козлодуй", ГПУ, Административна сграда складово стопанство и КПП "Валя". Връзката ще бъде осъществена с едномодов оптичен кабел за външно полагане. В по-голямата си дължина кабела ще бъде положен в HDP тръби, положени в изкоп, а в някои участъци ще се използват съществуващи кабелни трасета или ще се монтират нови кабелни скари. По продължението на трасето ще бъдат изградени 11 бр. кабелни шахти, а самото трасе ще бъде трасирано със стоманобетонови репери.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 32562200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Телекомуникационни кабели с оптични влакна

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и видовете работи са описани в пълно описание на обекта на поръчката и количествената сметка, които част от документацията за участие. Същите се намират в Профила на купувача на Интернет адреса, посочен в т. т. I.1) от обявлението

Прогнозна стойност без ДДС
350000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

150


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: не се изисква Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 3 % от стойността му в една от следните форми: -парична сума, внесена по следните банкови реквизити КТБ София ЦУ, офис гр.Козлодуй, IBAN: BG31 KORP 9220 1000 2240 01, BIC: KORPBGSF, клон Враца с титуляр “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или в брой в касата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД или - банкова гаранция (неотменима) със срок на валидност 30 дни по-голям от срока на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

• 90% (деветдесет процента) от цената на КСС поетапно, на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура. • 90% (деветдесет процента) от стойността на непредвидените разходи на база завършени и приети работи, до 30 календарни дни след представяне на утвърден Констативен протокол, двустранно подписани количествена сметка, Протокол за установяване на натурални видове СМР придружен с анализни цени и оригинална фактура. • Останалите 10% (десет процента) от стойността на подписаните Протоколи за установяване на натурални видове СМР се заплащат след окончателното изпълнение на всички дейности по договора, включително предаване екзекутивната документация, срещу представяне на Акт/ове за функционални изпитания и оригинална фактура. • Остойностяването на непредвидените разходи за СМР, които не са предвидени в основната Количествено-стойностна сметка по договора, се извършва съгласно ценовите показатели по т. 2.2. от настоящия договор. • Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови видове и количества СМР, които не са могли да бъдат предвидени преди сключване на договора. Непредвидените работи се възлагат за изпълнение след като са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е оформен Констативен протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.1.4) Други особени условия

1/ Гаранционните срокове на изпълнените видове монтажни работи, съоръжения и обекти не могат да бъдат по-малки от регламентираните минимални гаранционни срокове съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството); 2. Участниците трябва да се запознаят с работния проект, който се намира на разположение всеки работен ден от 8.30 ч. до 15.00ч. в сградата на Управление "Инвестиции", стая 109. Лице за контакти: Светла Панайотова, специалист "ПО", тел.: 0973/72947. 3.Участниците трябва също да извършат оглед на обекта. Лице за контакти: Асен Александров, Ръководител сектор "КС и ДС", тел.: 0973/73535. 4. Срокът, посочен в т. ІІ.3 от обявлението е максимален. 5. Дейностите по необходимите ПНР на оборудането трябва да се извършат от акредитирана лаборатория/орган за контрол от Вид С (контрол на оптични кабелни линии и издаване на съответните протоколи)

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документи за подбор 1.1.Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.; 1.2.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.3.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка: 1.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП; 1.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП; 1.6.Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката; 1.7.Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка; 1.8.Декларация за приемане на условията на проекта на договор; 1.9.Декларация за запознаване с работен проект 1.10. Декларация за оглед на обекта 1.11. Информационен лист. 2.Предложение за изпълнение на поръчката 2.1.Работна програма за изпълнение на дейностите 2.2.Подробен линеен график за изпълнение на дейностите; 2.3.Срок за изпълнение 2.4. Гаранционен срок 3.Предлагана цена 3.1.Рекапитулация и Количествено-стойностна сметка 3.2.Ценови показатели 3.3.Компакт диск с анализи на единични цени (записани в PDF формат) 3.4.Разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, и стойността на съответната част в лева и в процент от общата стойност на поръчката (в случай, че се използва подизпълнител). Възложителят отстранява от участие участници, за които са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Минимални изисквания: Наличие на валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител. Изискуеми документи: Валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ за строител

ІІІ.2.3) Технически възможности

Минимални изисквания за технически възможности: 1. Наличие на опит в изграждане на оптични кабелни трасета. Списъкът на изпълнените поръчки/договори, който ще бъде представен в офертата, трябва да бъде придружен с препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, посочващи стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Наличие на персонал с квалификационни групи - 4(5) квалификационна група съгласно “Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (ПБР-НУ). 3.Наличие на сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на поръчката 4. Дейностите по необходимите ПНР на оборудането трябва да се извършат от акредитирана лаборатория/орган за контрол от Вид С (контрол на оптични кабелни линии и издаване на съответните протоколи), за удостоверяване наличието на такава се представя сертификата на лабораторията/органа за контрол, който ще извърши тези дейности Изискуеми документи: 1.Списък на поръчки/договори за строителство през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Списък на техническите лица /ръководен и изпълнителски персонал/ за изпълнение на поръчката 3.Сертификат на СУК съгласно ISO 9001:2008 съобразно предмета на поръчката - представя се за участника 4. Сертификат за акредитацията на лабораторията/органа за контрол, който ще извърши ПНР на оборудването (контрол на оптични кабелни линии и издаване на съответните протоколи) - представя се за участника, участника в обединението или подизпълнителя, който ще извърши тези дейности.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

БД АЕЦ Търговия ОП 27249

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.04.2014 г.  Час: 10:30
Място

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

АЕЦ Козлодуй ЕАД, Управление "Търговско", отдел "Обществени поръчки", гр. Козлодуй, Република България 3321, гр. Козлодуй, Тел.: 0973 73230, E-mail: kkkamenova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

URL: www.kznpp.org.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.03.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ