Версия за печат

04056-2014-0001

BG-Камено:

РЕШЕНИЕ

Номер: 590 от 10.03.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СОУ "Христо Ботев", ул. "Христо Ботев" №46, За: Катя Балтаджиева, България 8120, Камено, Тел.: 05515 3087, E-mail: katiabal@abv.bg

Място/места за контакт: Катя Балтаджиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: sou-kameno.com.

Адрес на профила на купувача: sou-kameno.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1 до 7 клас за учебната 2014/2015год.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно пар.1 ал.3 от ДР на ЗНП, Министърът на образованието и науката одобрява със заповед учебниците за системата на народната просвета след установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 9, но не повече от три учебника по един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета са посочени в Наредба №5/15.05.2003 год. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала. Със заповеди №РД-09-122/29.01.2014 год. и №РД-09-296/27.02.2014 год., Министърът на образованието и науката е утвърдил списък на одобрените учебници които ще се ползват в системата на народната просвета за учебната 2014/2015. На 07.03.2014 год. е проведено заседание на Педагогическия съвет при СОУ “Христо Ботев” – Камено за избор на учебници за І клас, ІІ клас, III клас, V клас, VІ клас, VІІ клас за което е изготвен и протокол №4/07.03.2014 год. Със заповед на Директора на СОУ "Хридто Ботев" са утвърдени учебниците за учениците от горепосочените класове.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр.София, район Оборище, бул. „Дондуков” №45, представлявано от Йовка Колева Томова

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. „Витоша” №18, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9862958, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.03.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Катя Георгиева Балтаджиева
Длъжност: Директор