Версия за печат

00909-2014-0001

BG-гр. Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129004492

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, ул. Васил Друмев 73, За: Доц. д-р Калин Калинов, Република България 9026, гр. Варна, Тел.: 052 552223, E-mail: info@naval-acad.bg, kalinov.ks@gmail.com, Факс: 052 303163

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.naval-acad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.naval-acad.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Отбрана
Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Висше военоморско училище "Н. Й. Вапцаров" гр. Варна, ул. Васил Друмев 73
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс - 1 брой; Предлаганата Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Възможност за пълна промяна на хидродинамичните характеристики на корабния модел и промяна на характеристиките на винто-рулевата група 2. Модул визуализация да е снабден с поне 50 дисплей на 360 градуса за по-реалистично пресъздаване на сценариите от инструктора 3. Модул за визуализация да разполага най-малко с Електронна карта, Радар/Арпа и инструкторски модул, който може да възпроизвежда сценариите за анализ и допълнително променяне на корабните модели 4. Целта на Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс е да могат да се извършват различни изследвания за оптимизация на корабните двигатели и винто-рулева група при различни натоварвания на кораба, както и при различни диферентни и кренови състояния Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт - 1 брой; Предлаганата Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Поне три модула състоящи се от пътеки и визуализационни каски с ориентиращи системи за пълен обзор на 360 градуса 2. Възможност за симулации на експлозии, пожари, нефтени разливи и борба с тях 3. Възможност за възпроизвеждане на записа на упражненията за анализ 4. Целта на Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт е извършване на контролирано във виртуална среда на замърсяване на околната среда, включително възникване на пожар и експлозия на борда на повреден кораб. След подробен анализ от специалистите в областта, трябва да могат да се разиграят различни действия на аварийните екипи по овладяването на бедствието с цел свеждане до минимум човешки жертви и вреди върху околната среда. Всеки кандидат може да участва по една или повече обособени позиции.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие: По обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс - 1 брой; Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс да се състои от два модула: - модул Визуализация - да включва минимум 10 бр. 50” дисплея, всеки един от тях да бъде на стойка с метално пано и да се управляват от компютри; - модул инструкторска станция - да включва минимум 4 броя 24” дисплея, които да са на метална надставка; Инструкторската станция и брифинг станцията се управляват от един компютър. По обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт- 1 брой; Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт да се състои от: - Модул за симулиране на инциденти в пристанище - Модул за симулиране на инциденти на борда на кораб - да има включени каски с обзор на видимост 180 градуса и снабдени с жиро–навигационна система, с помощта на която може да се извършва оглеждане на 360 градуса; - Инструкторски модул - да включва минимум 2 броя 22" дисплея, които да бъдат обхванати на метална конзола; възможност за прожектиране на цялото упражнение на панорамен екран с минимални размери 2м х 1,5 м.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) парична сума, внесена по банкова сметка на ВВМУ , гр. Варна в SG Експресбанк, сметка № ВG41ТТВВ94003315068641, банков код ТТВВВG22, Булстат 129004492. б) банкова гаранция – по образец . Обособена позиция 1.Обособена позиция 1: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 3000 лв. (три хиляди лева) по (Образец № 12). Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Обособена позиция 2: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) по (Образец № 12). Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. За обособена позиция 1 гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 13). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. За обособена позиция 2 гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 13). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

По обособена позиция 1: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на финален приемо-предавателен протокол и издадена фактура. По обособена позиция 2: Финално плащане в размер на 100% от стойността до 30 дни след подписване на финален приемо-предавателен протокол и издадена фактура.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в обществената поръчка. Изискването се поставя с цел осигуряване на възможност за преценяване спазването на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението, съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. В документа (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението или в друг документ следва да е посочен представляващият.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: - който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б."а-д", т.2, т.3, и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Плик №1: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта за участие – (Образец №1); 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции; 4. Документи за регистрация на участника: За юридически лица или ЕТ - копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър или декларация за регистрация по Закона за търговския регистър (Образец № 4); Когато участникът юридическо лице или едноличен търговец не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, той прилага към своята оферта и удостоверене за актуално състояние; За физическо лице - копие от документа за самоличност; За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертите – оригинал или заверено копие, които се представят в официален превод. 5. Документ (договор, споразумение и др. за създаване на обединението) - нотариално заверен, подписан от лицата в обединението – при участници обединения. В случай, че в същия не е посочен представляващият, участникът следва да представи друг документ, от който да е виден представляващият обединението; 6. По обособена позиция 1: Сертификат от класификационна организация за съответствие с Конвенция STCW, Правило I/12 (или еквивалентен) на фирмата производител на оборудването (заверено копие); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5); 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); 9. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7); 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители). 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Oбразец № 9); 12. Документ за внесена гаранция за участие - копие на платежно нареждане за паричен превод или оригинал на банкова гаранция за участие в обществена поръчка (Образец № 12); Плик № 2: 1. „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ – Техническата оферта за изпълнение на поръчката - Образец №2. 2. Декларация за предложения от участника срок за изпълнение на поръчката (Образец № 14). Плик № 3: 1. „Предлагана цена”, трябва да съдържа Ценовата оферта на участника – Образец № 3. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Чуждестранните физически и/или юридически лица представят документът за регистрация и/или еквивалентния документ на удостоверението за актуално състояние, респ. документ за самоличност в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от Допълнителнит разпоредби на ЗОП, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

По обособена позиция 1: За доказване на техническите възможности и/или квалификацията си участниците представят сертификат от класификационна организация за съответствие с Конвенция STCW, Правило I/12 (или еквивалентен) на фирмата производител на оборудването

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По обособена позиция 1: Фирмата производител на оборудването да притежава Сертификат от класификационна организация за съответствие с Конвенция STCW, Правило I/12 (или еквивалентен).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложена цена (за обособена позиция 1 и 2) – П1; тежест: 30
Показател: Предложена цена за актуализиране и поддръжка на софтуера за период от 3 години след внедряване на лабораторията (за обособена позиция 1 и 2) – П2; тежест: 10
Показател: Срок за доставка (календарни дни) (за обособена позиция 1 и 2) – П3; тежест: 15
Показател: Гаранционна поддръжка (месеци) (за обособена позиция 1 и 2) – П4; тежест: 10
Показател: Време за реакция при проблем с оборудването (в часове) (за обособена позиция 1 и 2) – П5; тежест: 5
Показател: Време за отстраняване на проблем с оборудването (в календарни дни) (за обособена позиция 1 и 2) – П6; тежест: 10
Показател: Технически критерии на предложението, по-добри от минималните (за обособена позиция 1 и 2) – П7; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
10.04.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
22.04.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 23.04.2014 г.  Час: 10:00
Място

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” гр. Варна ул. Васил Друмев 73

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват представители на ДО/УО; участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ - ПРОЦЕДУРА BG161PO003-1.2.04 „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ВВМУ"Н.Й.Вапцаров", ул. "В. Друмев" 73, Република България 9026, Варна, Тел.: 052 552226

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.03.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс
1) Кратко описание

Предлаганата Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Възможност за пълна промяна на хидродинамичните характеристики на корабния модел и промяна на характеристиките на винто-рулевата група 2. Модул визуализация да е снабден с поне 50 дисплей на 360 градуса за по-реалистично пресъздаване на сценариите от инструктора 3. Модул за визуализация да разполага най-малко с Електронна карта, Радар/Арпа и инструкторски модул, който може да възпроизвежда сценариите за анализ и допълнително променяне на корабните модели 4. Целта на Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс е да могат да се извършват различни изследвания за оптимизация на корабните двигатели и винто-рулева група при различни натоварвания на кораба, както и при различни диферентни и кренови състояния

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства

3) Количество или обем

Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс - 1 брой; Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс да се състои от два модула: - модул Визуализация - да включва минимум 10 бр. 50” дисплея, всеки един от тях да бъде на стойка с метално пано и да се управляват от компютри; - модул инструкторска станция - да включва минимум 4 броя 24” дисплея, които да са на метална надставка; Инструкторската станция и брифинг станцията се управляват от един компютър.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2014 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт
1) Кратко описание

Предлаганата Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт трябва да отговаря на следните минимални технически характеристики и функционални възможности: 1. Поне три модула състоящи се от пътеки и визуализационни каски с ориентиращи системи за пълен обзор на 360 градуса 2. Възможност за симулации на експлозии, пожари, нефтени разливи и борба с тях 3. Възможност за възпроизвеждане на записа на упражненията за анализ 4. Целта на Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт е извършване на контролирано във виртуална среда на замърсяване на околната среда, включително възникване на пожар и експлозия на борда на повреден кораб. След подробен анализ от специалистите в областта, трябва да могат да се разиграят различни действия на аварийните екипи по овладяването на бедствието с цел свеждане до минимум човешки жертви и вреди върху околната среда.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38970000, 80640000

Описание:

Изследователски, изпитвателен и научнотехнически симулатор
Тренировка и симулация с военни плавателни средства

3) Количество или обем

Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт- 1 брой; Лабораторията за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт да се състои от: - Модул за симулиране на инциденти в пристанище - Модул за симулиране на инциденти на борда на кораб - да има включени каски с обзор на видимост 180 градуса и снабдени с жиро–навигационна система, с помощта на която може да се извършва оглеждане на 360 градуса; - Инструкторски модул - да включва минимум 2 броя 22" дисплея, които да бъдат обхванати на метална конзола; възможност за прожектиране на цялото упражнение на панорамен екран с минимални размери 2м х 1,5 м.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.12.2014 г.