Версия за печат

BG-Борово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителни работи по осъществяване на инвестиционни технически проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: Об.п.1. Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обп.2. Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово; Об.п.3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Об.п.4. Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт.

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Град Борово, Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Извършване на строително-монтажни работи съгласно КСС и Технически спецификации за осъществяване на технически инвестиционни проекти на Община Борово, а именно: 1. Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; 2. Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово; 3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; 4. Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт.

Обособени позиции

ДА

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Строителни работи по осъществяване на инвестиционни технически проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: Об.п.1. Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обп.2. Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово; Об.п.3. Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Об.п.4. Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности.
1) Кратко описание

Строително-монтажни работи по осъществяването на инвестиционен технически проект на Община Борово: " Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КСС и Технически спецификации.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово
1) Кратко описание

Строително-монтажни работи по осъществяване на инвестиционен технически поректна Община Борово: "Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в Център за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр.Борово".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КСС и Техническа спецификация.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка
1) Кратко описание

Строително-монтажни работи за осъществяване на технически инвестиционен проект на Община Борово:" Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка".

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КСС и Техническа спецификация.

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт
1) Кратко описание

Строително-монтажни работи по осъществяване на инвестиционен технически проект на Община Борово: "Благоустрояване на терен около Центъра за младежки културни дейности и спорт."

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно КСС и Техническа спецификация.