Версия за печат

01351-2014-0009

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Булгартрансгаз" ЕАД, бул." Панчо Владигеров" № 66, За: Фани Рогачева, България 1336, София, Тел.: 003592 9396392, E-mail: Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Място/места за контакт: отдел "Придобиване на активи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"Булгартрансгаз" ЕАД, бул. "Панчо Владигеров" №66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 003592 9396358, E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Място/места за контакт: Весела Тафраджийска

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Булгартрансгаз" ЕАД, бул. "Панчо Владигеров" №66, За: Весела Тафраджийска, България 1336, София, Тел.: 003592 9396358, E-mail: vtafradziyska@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Място/места за контакт: Весела Тафраджийска

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на резервни части за САУ ССС”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Компресорна станция /КС/ "Лозенец", с. Лозенец, обл. Стара Загора
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В своите компресорни станции "Булгартрансгаз" ЕАД използва газотурбинни компресорни агрегати, управлявани от системи за управление, произведени от Compressor Controls Corporation. Използвани са контролери Series 4 с операторски панел Uniop EXOR. Предмет на поръчката е доставката на резервни части за системите за управление на агрегати със системи за управелние Series 4 с цел гарантиране на висока надеждност при преноса на природен газ по транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Подробна информация е представена в документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42961000, 34913000

Описание:

Система за управление и контрол
Различни видове резервни части

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставката включва 37 вида резервни части с общо количество 80 броя.

Прогнозна стойност без ДДС
210000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие: Участниците представят гаранция за участие под формата на банкова гаранция или депозит на парична сума в размер от 1500 /хиляда и петстотин/ лева или тяхната равностойност в евро/щатски долари по фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането или издаването на банковата гаранция. Участниците имат задължение да поддържат валидност на банковите гаранции за участие за срок до сключване на договор за изпълнение на поръчката и ако в случай на необходимост за удължаване на гаранциите не бъде представена банкова гаранция за удължаване на нейната валидност, в срок до три дни преди изтичане на валидност на действаща гаранция, то Възложителят ще пристъпи към усвояване на действащата гаранция. Усвоената сума ще бъде трансформирана в депозит, като гаранция за участие и същата ще бъде задържана при хипотезата на чл. 61, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки, съответно освободена при наличие на предпоставки съгласно чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител, следва при подписване на договора за обществена поръчка да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, под формата на депозит на парична сума или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на поръчката за срок един месец след изтичане на гаранционния срок на всички резервни части предмет на договора по т. 8.10. от проекта на договор част от документацията за участие. Банковите гаранции трябва да бъдат издадени от местни банки или от клонове с регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ за осъществяване на гаранционни сделки. Банковите гаранции се представят на български или английски език. В случай че гаранцията е представена на английски език, то към нея се прилага документът и в превод на български език. Всички разходи, свързани с банковите гаранции, в т.ч. разходите по усвояването им, са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящото обявление. Условията и изискванията към гаранциите са подробно описани в документацията за участие в т.ч. в проекта на договор, от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. Начинът на плащане се извършва при условията, определени в проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Оферта, съдържаща: - Плик № 1 "Документи за подбор" - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код от удостоверението за актуално състояние, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; - Копие на документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; - Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител; - Заверено копие на Договор за създаване на обединение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият - Документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ или посочване на БУЛСТАТ номер; - Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (оригинал на Образец О6 и Образец О7); - Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Образец О11); - Документ за гаранция за участие в процедурата (оригинал на банкова гаранция Образец О4 или копие на платежно нареждане); - Документ за закупена документация за участие (копие); - Документи, съгласно т. ІІІ.2.3. от обявлението; - Списък с посочване на производителите на оборудването по всяка една позиция от Техническата спецификация, като посочените производители да кореспондират с тези производители на резервните части, описани в Приложение № 1 към предложението за изпълнение на поръчката (оригинал на декларация в свободен текст). Списъкът на производителите е необходим, с оглед преценката дали от участника са представени всички изискуеми сертификати. - Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" (оригинал на Образец О2) с предложен начин на плащане; - Плик № 3 "Предлагана цена за изпълнение на поръчката" (оригинал на Образец О3). При подаване на оферта от чуждестранен участник, горепосочените документи се представят при съответно съобразяване с разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят при съобразяване изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участниците следва да представят документите, посочени в чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, а именно: 1. Списък на основните договори за аналогични доставки, изпълнени през през последните три години до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите (оригинал на декларация Образец О10), придружен от препоръки за добро изпълнение (заверени копия); Задължително е списъкът да бъде изготвен и представен, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата, както и да бъдат представени препоръки за добро изпълнение. Минимално изискване е участникът и/или деклариран подизпълнител/и да има изпълнен през последните три години до датата на подаване на офертата минимум един договор за аналогични доставки. Под аналогични доставки следва да се разбират: доставка на различни видове резервни части за системи за управление и/или доставка на системи за управление. Удостоверяването на изискването е чрез представяне на списък на основните договори за аналогични доставки, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, (оригинал на декларация Образец О10). 2. Валиден/и сертификат/и, издаден/и от акредитирани институции удостоверяващи, че производителите на резервните части имат внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен (заверено/и от участника копие/я); Сертификати, които са на чужд език се представят и в превод на български език. Задължително е участникът да представи посочените в т. 2 сертификати за всички производители на резервните части, описани в Приложение № 1 към Предложението за изпълнение на поръчката. В случай, че при разглеждане на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, комисията установи, че не са представени сертификати за някои от посочените в Плик № 1 производители, участникът се предлага за отстраняване от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, поради констатирано несъответствие на представеното техническо предложение с изискванията на възложителя.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

140-032

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526541 от 28.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
18 BGN
Условия и начин на плащане

По сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД се заплащат 18 лева (стойността на документацията и дължимия ДДС) или тяхната равностойност в евро /за чуждестранните участници/ чрез свободен банков превод в полза на "Булгартрансгаз" ЕАД в банка "УниКредит Булбанк" АД - BIC CODE: UNCRBGSF; IBAN в лева - BG52 UNCR 7630 1078 4357 01;IBAN в евро: BG88 UNCR 7630 1476 061042. В нареждането да бъде записано "Документация за участие - поръчка № 140-032. Банковите разходи по извършване на превода са за сметка на Наредителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.03.2014 г.  Час: 14:00
Място

Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж. к. "Люлин"-2, бул. "Панчо Владигеров" № 66

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите и отварянето и оповестяването на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. • За представителите на средствата за масово осведомяване - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. • За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящото обявление е изпратено до регистъра на Агенцията по обществени поръчки чрез упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следният интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg, раздел "Процедури и търгове/Обществени поръчки". Условията и документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител, са съгласно описаните в раздел ІІІ "Изисквания за сключване и изпълнение на договор" от Указания за подготовка на офертата в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ