Версия за печат

00914-2014-0005

BG-Разлог: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разлог, ул. "Стефан Стамболов" № 1, За: Петранка Ушева, България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80095, E-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, Факс: 0747 80081

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razlog.bg.

Адрес на профила на купувача: www.razlog.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Информационен център на Община Разлог, гр.Разлог 2760, ул."Шейново" №2, За: Елена Прешелкова, Република България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80092

Място/места за контакт: Информационен център на Община Разлог

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Информационен център на Община Разлог, гр.Разлог 2760, ул."Шейново" №2, За: Елена Прешелкова, Република България 2760, Разлог, Тел.: 0747 80092

Място/места за контакт: Информационен център на Община Разлог

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Разлог
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разлог” по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71400000

Описание:

Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
131000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; б) банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка: Първа инвестиционна банка IBAN: BG20FINV91503315390508 BIC: FINVBGSF Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. Гаранцията за участие е в размер на 1 310 лв. (хиляда и триста и десет лева). Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписано от кмета на Община Разлог или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка: Първа инвестиционна банка IBAN: BG20FINV91503315390508 BIC: FINVBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност – най - малко два месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е по договор за отпускане на финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Схема на плащане: 1. Аванс в размер на 30 % - до 10 работни дни след сключването на договора и представяне на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Междинно плащане в размер на 30 % от стойността на договора - след представяне на: Целеви и проблемен анализ и Визия за развитие на град Разлог до 2020г., приемо-предавателен протокол и оригинал на фактура; 3. Окончателно плащане в размер на 40 % от стойността на договора- след представяне на: приемо-предавателен протокол, влязло в сила решение на ЕСУТ към Община Разлог за приемане на ИПГВР и оригинал на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение (договор) или анекс към него. Споразумението или анекса към него трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумениет оили анекса към него трябва да съдържа разпределение на дейностите между членовете на обединението/консорциума. В споразумението или анекса към него членовете на обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума пред трети лица през целия период на изпълнение на поръчката. Споразумението или анекса към него следва да съдърва и клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; срокът на обединението/консорциума е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение или анекса към него за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение, в което липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от ЗОП и обявените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: по чл.47,ал.1,т.1 и ал.2,т.2 от ЗОП, по чл.47,ал.1,т.2 и т.3, и ал.2, т.1,т.3 и т.4 от ЗОП и по чл.47,ал.5 от ЗОП. Участниците представят: плик №1 „Документи за подбор”- 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.; 2.Оферта попълнена по образец-Обр.№1; 3.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представи в официален превод на български език. 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация в съответния ТР); 5.Документ за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка; 6.Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал.2, т.2 от ЗОП, попълнена по образец-Обр.№4; 7.Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП-Обр.№5; 8.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП-Обр.№6; 9.Доказателства за иконом. и финансово състояние на участника, съгл. чл.50,ал.1 от ЗОП-съгласно раздел ІІІ.2.2. от обявлението и съгласно документацията за поръчката;10.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника- раздел ІІІ.2.3. от обявлението и съгласно документацията за поръчката; 11.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие-Обр.№16; 12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнители-Обр.№7; 13.Документ за внесена гаранция за участие– екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие-Обр.№13; 14.Документ за закупена документация за участие– копие; 15.Декларация за приемане на условията в проекта на договор-Обр.№17; 16.Декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП-Обр.№18; Плик№2 „Предложение за изпълнение на поръчката”- Техническа оферта- съгласно Обр.№2; Плик№3 „Предлагана цена”- Ценовото предложение, попълнено по образец- Обр.№3
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени копия с печат и подпис на участника от годишните финансови отчети за предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.), като за физическите лица се представят официални документи (заверено копие или оригинал), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години. В случай, че участникът (или участниците в обединението) са регистрирани по чл. 23 от Закона за търговския регистър и документите са видими през сайта на търговския регистър, то тези документи могат да не бъдат предоставяни; Подписана и подпечатана от участника Информация за общия оборот/доход и оборота/дохода от сходни услуги за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно Образец №8
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да има общ оборот/доход за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, равен на минимум 390 000 (триста и деветдесет хиляди) лева или тяхната равностойност във валута без ДДС. В случай, че Участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. Да има оборот/доход за последните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, от услуги в областта на планиране на регионалното развитие и/или местно икономическо развитие и/или устройствено планиране – устройствени схеми и общи устройствени планове и/или разработване на специализирани териториални анализи, не по-малък от 131 000 (сто и тридесет и една хиляди) лева или тяхната равностойност във валута без ДДС. В случай, че Участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка – Декларация, съдържаща основните договори за услуги в областта на планиране на регионалното развитие и/или местно икономическо развитие, и/или устройствено планиране – устройствени схеми и общи устройствени планове, и/или разработване на специализирани териториални анализи, изпълнени и приключени през последните 3 години до крайната дата за получаване на оферти, включително стойностите на поръчките, датите и възложителите, съгласно Образец №9. Към списъка трябва да се приложат заверени копия от участника препоръки за добро изпълнение на договорите, включени в Справката-Декларация, издадени от Възложителите. В препоръките да са посочени точният предмет на договора, стойност, получател на услугата и период на изпълнение. 2. Списък на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за изпълнението на поръчката, включващ всички ключови и неключови експерти, съдържащ информация за изискуемия опит, образование и професионална квалификация на лицата – Образец № 10. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 10 се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, след това само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си. - Професионални автобиографии на всеки от ключовите и неключовите експерти, които доказват изисквания опит и квалификации, изготвени по образец, Образец № 11; - Декларации, с които всеки от ключовите и неключовите експерти декларира ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност за целия период на проекта – попълва се Образец № 12 от документацията за участие; - Документи, доказващи изискуемото образование, правоспособност, опит и квалификация на ключовите и неключовите експерти от екипа – дипломи и/или, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, издадено от КАБ или еквивалентен, валидно за 2014 г. и/или сертификати, и/или копия от договори /граждански и трудови/, и/или копия от трудова /осигурителна книжка/, и/или референции (препоръки) от различни от участника лица, длъжностни характеристики, и/или други документи, доказващи по безспорен начин фактите от професионалната автобиография. 3. Валиден сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за система за управление на качеството.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва за период от 3 /три/ години, считано до крайния срок за подаване на оферти, успешно да е изпълнил минимум 3 /три/ договора за услуги в областта на планиране на регионалното развитие и/или местно икономическо развитие и/или устройствено планиране – устройствени схеми и общи устройствени планове и/или разработване на специализирани териториални анализи. В случай, че Участникът е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло. 2. Изисквания към екипа: Екипът се състои от ключови и неключови експерти. Ключови са експертите с водеща роля при извършването на проектните дейности за постигане на поставените дейности и резултати. Участникът трябва да разполага задължително със следните ключови експерти (нито едно лице от ключовите експерти, в т.ч. ръководителят на екипа, не може да съвместява две или повече от долуизброените позиции): Ключови експерти -Ръководител на екипа – отговаря за цялостния мениджмънт на екипа и координацията между отделните експерти, както и за ефективната комуникация между екипа и останалите участници в изпълнението на поръчката. Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование – магистърска степен по архитектура, урбанизъм, икономика, териториално планиране, регионално развитие, икономическа география или друга еквивалентна дисциплина/специалност или друга еквивалентна дисциплина, съответстваща на предмета на договора; Изисквания за професионален опит: Най-малко 7 години опит в областта на устройственото планиране и/или планирането на регионалното развитие, и/или градоустройството, и/или архитектурата; Опит като ръководител на екип при изпълнението през последните 10 г. на минимум 2 договора за услуги в областта на планиране на регионалното развитие и/или местно икономическо развитие, и/или устройствено планиране – устройствени схеми и общи устройствени планове и/или разработване на специализирани териториални анализи. -Ключов експерт 1: Устройствено планиране и инвестиционно проектиране – отговарящ за въпросите, касаещи устройственото планиране при разработването на целевия и проблемен анализ; устройствен анализ при идентифицирането на проектни идеи и възможности за ПЧП; разработването на технически задания за инвестиционни проекти. Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен) по архитектура, урбанизъм или друга еквивалентна дисциплина/специалност; Да притежава пълна проектантска правоспособност Изисквания за професионален опит: Най-малко 5 години опит в областта на устройственото планиране и/или инвестиционното проектиране; Поне едно участие през последните 10 години в разработване на ОУП на град или община или на ПУП на територия не по-малка от един квартал. -Ключов експерт 2: Икономика – отговаря за дейностите по идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП, изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация, изготвяне на бюджет на ИПГВР, индикатори за наблюдение и оценка, определяне на структура за управление. Изисквания за образование, квалификация и умения: Магистърска степен по специалност икономика, публична администрация, технически науки, икономическа география или друга еквивалентна дисциплина/специалност; Изисквания за професионален опит: Поне веднъж през последните 5 години да е работил в областта на подготовката и/или изпълнението на програми и проекти за регионално развитие; Поне веднъж през последните 5 години да е участвал в изпълнението на задачи, свързани с програмиране / изготвяне на бюджет на схеми / програми / проекти / планове за безвъзмездна помощ; Продължава в Раздел VI.3 "Допълнителна Информация" от настоящото обявление...
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 45
Показател: Техническо предложение; тежест: 45
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.03.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде закупена и получена в Информационен център на Община Разлог, на адрес: Разлог, ул. "Шейново" № 2, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Документацията може да изпратена и по пощата или чрез куриерска сужба с образтна разписка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на лицето, отправило искането, след получаване на копие от платежния докуемнт по факс: 0747/80 081/e-mail: ob_razlog@bcmesta.bg, с посочени данни за фактура, телефон и факс за контакти и актуален адрес, на който да бъде изпратена документацията.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.03.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.03.2014 г.  Час: 11:00
Място

Стая №111 в административната сградата на Община Разлог

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013г.», схема BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от Раздел III.2.3. "Минимални изисквания"- дясна колона - Ключов експерт 3: Социологически изследвания и гражданско участие – отговаря за дейностите, свързани с обществените обсъждания. Организира общественото участие и постигане на сътрудничество и подкрепа за ИПГВР. Включва в дискусии всички заинтересовани страни – представители на общински и държавни институции, гражданското общество, бизнес (професионални и браншови организации), културни и научни среди, експерти и медии. Служи като координатор и медиатор на взаимоотношенията на общинските власти с обществеността. Подготвя и провежда анкети и анкетни проучвания. Изисквания за образование, квалификация и умения: Магистърска степен в областта на социалните или хуманитарните науки; Отлични комуникационни умения, установяване и прилагане на професионални методи и подходи и включване в обществени дискусии, провеждане на срещи и събития, убеждаване и мотивиране на участниците (индивидуално и групово), опит в работа с медиите; Изисквания за професионален опит: Поне веднъж през последните 5 години да е участвал при изпълнение на дейност/и, описани по-горе като негови отговорности при изпълнение на поръчката; -Ключов експерт 4: Опазване на околната среда – отговаря за анализа на екологичното състояние на града, разработването на стратегията и проектите в съответствие с принципите за опазване на околната среда, подготовката на документите за внасяне за преценка необходимостта от ЕО/ОС; Изисквания за образование, квалификация и умения: Висше образование (магистърска степен), специалност Екология, Опазване на околната среда или друга еквивалентна дисциплина/специалност. Изисквания за професионален опит: Професионален опит по специалността не по-малко от 5 години; Да има практически опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на компонентите на околната среда и/или предотвратяване и отстраняване на екологични щети и/или управление на отпадъците и/или биоразнообразие. Неключови експерти Участникът може да предложи и други допълнителни експерти съгласно целите на задачата и очакваните резултати, описани в настоящата спецификация напр.: Стратегическо планиране, Жилищна политика, Демография, ПЧП, ГИС, Комуникационно-транспортни системи, ВиК, Ел. мрежи и съоръжения, Геодезия и т.н по преценка на Участника и в съответствие с предложената от него методология. Участникът следва да отговори на всички необходими за изпълнението на задачата опит, умения и познания, за да адресира по подходящ начин всички заявени услуги от страна на Възложителя. 3. Участникът да притежава валиден ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за система за управление на качеството, с обхват, включващ дейностите от предмета на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, горепосоченото изискване важи за всички лица, включени в обединението, съобразно вида на дейностите, които лицата ще изпълняват, съгласно договора за създаване на обединението. Участниците могат да получат необходимата информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg; закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес на Община Разлог: www.razlog.bg – Профил на купувача. Разясненията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат своевременно публично обявявани и на Интернет адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: www.razlog.bg – Профил на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването във връзка с процедурата става съгласно чл.120, ал.4 и ал.5 и следващите от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.02.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ