Версия за печат

00797-2014-0005

BG-Бургас: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул. " Александровска" № 26, За: К.Тошева - Ганева; инж. М. Иванова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288;056 907285, E-mail: k.ganeva@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: отдел "ООПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на инвестиционни проекти за обект „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ - зона хижи.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изготвяне на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и изготвяне на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71320000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЛЕСОПАРК „РОСЕНЕЦ“. Инвестиционният проект следва да обхване територията на зона хижи с действащ ПЗ, като максимално се съобрази със съществуващото положение по отношение на пътища и алейна мрежа, осигуряващи достъп до имотите. В обхвата на настоящото проучване и проектиране са застъпени 80 броя имоти, с обща площ около 850 дка. По голяма част от имотите са заградени и с изградени сгради. Със Заповед № 1144/11.09.1990 г. е одобрен кадастрален и застроителен план за територията с обособени улици и алеи за достъп и обслужване до съществуващите сгради. Инвестиционният проект задължително да се съгласува с РИОСВ- Бургас, включително и съгласно разпоредбата на § 25, ал. 3 от ПЗР на ЗИД ЗУЧК. Проектите подлежат на съгласуване с всички експлоатационни дружества с налична в територията инфраструктура. Проектът подлежи на съгласуване с „ВиК” ЕАД. Проектните разработки във фази: Идеен инвестиционен проект и Технически инвестиционен проект да се представят в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти и съгласно техническото задание за проектиране.

Прогнозна стойност без ДДС
25000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие и изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Бургас: № BG 89 SOMB 91303323996501 BIC – SOMBBGSF, в ТБ „Общинска банка” АД – клон Бургас г) гаранцията за участие е в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде със срок на валидност минимум 120 календарни дни, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти. Банковата гаранция да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Бургас или упълномощено от него длъжностно лице. д ) гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на договора без вкл. ДДС. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко 30 (тридесет) дни след срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава при условията посочени в договора. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, всеки член на обединението може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника/ Изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят има право да задържи или усвои гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: а) отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалването на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност за изпълнение на работата, предмет на договора е в размер, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, платима при условия и в размери, както следва: 1.1. Авансово плащане, представляващо 30% (тридесет процента) от цената на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя;. 1.2. Междинно плащане, представляващо 60% (шестдесет процента) от цената на договора - след подписване на двустранен протокол за приемане на извършената работа между Изпълнителя и представител на Възложителя, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя. 1.3. Окончателното плащане, представляващо 10% (десет процента) от цената на договора- след приемане на проекта с положителна оценка от ЕСУТ при Община Бургас, в срок от 30 календарни дни, считано от датата на представяне на надлежна фактура от страна на Изпълнителя. 2. Плащанията по договора ще се извършват в български лева, по посочената от Изпълнителя банкова сметка

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 с надпис "Документи за подбор на (фирмата на участника)", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно: 1.Офертата;2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал);3. Документи, удостоверяващи правосубектност;4.Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си.5.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие). 6.При участници обединения - документ (оригинал) подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия, както и разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, когато избраният изпълнител е обединение/консорциум.7.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация;8.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (оригинал).Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,документа се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, които касаят възлагането на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 ЗОП, не следва да се прилагат, тъй като конкретната поръчка няма такъв характер. Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 , т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 9.Документ за закупена документация за участие (заверено копие).10.Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител (съгласно чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП. 11.Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 по образец;12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 за приемане условията в проекта на договора;13.Административни сведения за участника ;Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършване на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие в процедурата. При наличие на някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 ЗОП, които касаят възлагането на поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 Плик№ 2 "Техническо предложение" по образец,съдържащо и срок за изпълнение на поръчката. Плик № 3 "Предлагана цена" по образец. Участник, чиито Плик № 2 и Плик № 3 не съдържа някой от посочените реквизити, се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на Възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Представя се заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност за 2014 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.
Минимални изисквания: 1. Участниците да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за 2014 година. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В случаите по чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, държавните органи или възложителят могат да изискват допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от Закона за устройство на територията и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на обстоятелствата по т. 1. и т. 2. се представя Справка-декларация- по образец, съдържаща списък на проектантите и архитектите с пълна проектантска правоспособност, които ще участват в изготвянето на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и в изготвянето на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/. Участникът може да предложи едно и също лице за изготвянето на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и за изготвянето на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/ по съответната част на проекта, ако лицето отговаря на посочените в т.1. и 2. изисквания. За всеки един от проектантите и архитектите, които ще участват в изготвянето на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа и в изготвянето на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/ да се приложат: - автобиография подписана от лицето, за което се отнася, както и - четливи заверени копия от удостоверение за пълна проектантска правоспособност по съответната част, за настоящата година, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или Камарата на архитектите в България или еквивалентен документ за регистрация, издаден от държавата по установяване. - референции или други документи, от които да е видно изпълнението на изискването за участие в проектирането на поне един обект от подобен характер, а именно: изготвянето на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа, респ. изготвяне на идеен и/или технически инвестиционен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води. Референциите да са надлежно оформени с издател и лице за контакт, телефон и адрес, от които възложителят може да получи допълнителна информация и да съдържат подробно описание предмета на проекта, посочен Възложител и период, в който е изготвен проекта, както и дали същия е с положителна оценка по чл.142 от ЗУТ. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването по т. 1. и 2. се отнасят общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена от онези членове в обединението или консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Минимални изисквания: 1. Участниците да разполагат с екип от проектанти и архитекти в инвестиционното проектиране - собствени или наети лица, които ще участват в изготвянето на техническия инвестиционен проект за водоснабдителната и канализационна мрежа по частите, описани в техническото задание за проектиране, а именно: Водоснабдяване и Канализация, Геодезия-Трасировъчен план на трасетата на водопроводите и канализацията, Инженерно-геоложко проучване, План за безопасност и здраве, Пожарна безопасност. За канално - помпените станции - по части: ВиК-Технологична, Архитектурна, Енергийна ефективност, Конструктивна, Геодезия, Вертикална планировка, Сградни ВиК инсталации, ОВК, Електротехническа, вкл. КИП и А и Районно осветление, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Благоустояване и Озеленяване – с опорен план на засегнатата растителност с фитосанитарна оценка. Всички лица, които ще изготвят отделните части на инвестиционния проект, следва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са проектирали поне един обект от подобен характер, а именно: водоснабдителни и/или канализационни мрежи и съоръжения представляващи втора или трета категория строежи съгласно Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, който да е с положителна оценка по чл.142 от ЗУТ. 2. Участникът да разполага с проектанти и архитекти с пълна проектантска правоспособност, които ще участват в изготвянето на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/ по части: Технологична, Архитектурна, Конструктивна, Електро, Геодезия и ВП, Благоустрояване и озеленяване – с опорен план на засегнатата растителност с фитосанитарна оценка. Всички лица, които ще изготвят отделните части на идейния инвестиционен проект за локалните пречиствателни станции за отпадъчни води /ЛПСОВ/, следва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са проектирали поне един обект от подобен характер, а именно: водоснабдителни и/или канализационни мрежи и съоръжения представляващи втора или трета категория строежи съгласно Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, който да е с положителна оценка по чл.142 от ЗУТ.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

93-ОП-119

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.02.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 50 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде закупена на касата на Община Бургас, на ул. "Александродска" № 26, "Център за административно обслужване", всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. срещу представен документ за платени 50,00 лв. (петдесет пет лева) с включен ДДС или по банкова сметка на община Бургас IBAN BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 след извършена справка с посочените в обявлението лица за контакти.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.03.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.03.2014 г.  Час: 09:30
Място

сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедура е одобрена с Решение № 191/23.01.2014 г.на Заместник Кмет при Община Бургас. Срокът за получаване на оферти е съкратен със седем дни на основание чл. 64, ал.3 от ЗОП - Обявлението е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Възложителят няма да приеме оферта, която надвишава посочена прогнозна стойност в т.ІІ.1.2 от настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На основание чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10- дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;документацията не е публикувана едновременно с обявлението; документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3. - уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.01.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ