00372-2013-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 453 от 28.11.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Р. България 1849, София, Тел.: 02 9947023, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=47.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование
Друг: обучение и квалификация


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Доставка на гориво за отопление - газьол, маркиран в червено и дизелово гориво за дизелов агрегат за нуждите на ЦРЧРРИ", чрез борсова сделка, за срок от 36 месеца, считано от 01.01.2014 г. за прогнозно количество гориво 61 200 литра, от които 60 000 литра газьол и 12 000 литра дизелово гориво, при максимално допустим разход в размер на 160 000 лева без ДДС за срока на договора, независимо от заявеното количество.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Борсовата сделка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП, е предпочитана за реализиране на обществена поръчка, предвид възможността, която предоставя стоковата борса за обявяване, провеждане и приключване на процедурата и сключване на договор в кратки срокове и постигане на максимално благоприятни цени за определените количества горива, отчитайки и факта, че с избора на тази процедура се дава възможност за участие на всички потенциални изпълнители, тъй като търговията на стоковата борса позволява всеобща достъпност на всички пазарни субекти. Обект на доставката са стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стокови болси и тържища и одобрен от Министерски съвет в ППЗОП, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1 от ППЗОП - газьол с шифър по ЕКП 02144400045 и дизелово гориво с шфър по ЕКП 02141000042.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.11.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Росен Владимиров Тумбев
Длъжност: Директор