Версия за печат

00725-2013-0002

BG-Бургас: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3, За: Таня Манолова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 813206, E-mail: riosvbs@unacs.bg, Факс: 056 813200

Място/места за контакт: ж.к. Лазур, ул. Перущица № 67, ет. 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.riosvbs.eu.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvbs.eu.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: Област Бургас, резерват "Ропотамо"
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо".

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92111100

Описание:

Услуги, свързани с производство на образователни кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят трябва да изработи информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо", който да отговаря на всички изисквания на РИОСВ-Бургас и Техническото задание, като филмът трябва да допринесе за изпълнение на общите цели на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас" и да популяризира резерват "Ропотамо".

Прогнозна стойност без ДДС
70000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представят в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът, съгласно чл.60, ал.2 от ЗОП, избира сам формата на гаранцията за участие. В случай, че участникът избере да предостави гаранцията за участие под формата на депозит, то депозитът следва да бъде направен по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF. Размер на гаранцията за участие: 700 (седемстотин) лева с включен ДДС. При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или съответно в банковата гаранция, изрично се посочва наименованието на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Общинска банка Бургас, IBAN BG 19 SOMB 9130 3337 007 401, BIC SOMBBGSF.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас" финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при следната схема на плащане:

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Участникът обединение трябва да представи регистрация по БУЛСТАТ преди сключване на договора, в случай че е избран за изпълнител. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен представляващия член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в обявлението и документацията за участие. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите указания и документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на документацията за участие. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, води до отстраняване му. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта, както и не може да участва като член на обединение. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил конкретно лице за подизпълнител, но не е приложил негова декларация (по образец № 15), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв. Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат. Количеството, видът и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от настоящите Указания за участие и техническото задание. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Офертата се състои от следните 3 непрозрачни плика: ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите, изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14 от ЗОП отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА", в който се поставят в един оригинал и едно копие документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания. Предложението за изпълненние на поръчката трябва да съдържа:1. Стратегия на участника, 1.1 Анализ на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора, 1.2. Описание на стратегията на участника, 1.3. Управление на риска; 2. Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение на поръчката. 3. План-график за изпълнение на дейностите. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА", който съдържа ценовото предложение на участника – Образец № 16, както и разбивка по дейности (Приложение №1 към Образец № 18).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът представя декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) - по образец. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани изработка и монтаж на аудио-визуални произведения. Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилагат за обединението като цяло. В случай, че не отговаря на горните изисквания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в общ размер, равен или по-голям от прогнозната стойност на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1)Участникът представя списък-декларация (по образец) на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за качествено изпълнение. Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности, свързани изработка и монтаж на аудио-визуални произведения. 2) Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката. За доказване на обстоятелството участникът представя декларация-списък (по образец) за собствени или наети технически лица /на трудови, граждански договори или с декларации за разположение/, които участникът ще използва за извършване на предмета на поръчката . Лицата, участващи в екипа за изпълнение трябва да представят: професионални автобиографии, придружени от заверени копия на документи удостоверяващи: висше образование, години трудов стаж, опит в изработка и монтаж на аудио-визуални произведения. Участникът може да включи в екипа и други специалисти по свое усмотрение. При изпълнението на дейностите изпълнителят следва да използва екипа, който е посочил в офертата си за участие в обществената поръчка. 3) Участниът трябва да има на свое разположение техническо оборудване за изпълнение на поръчката. Обстоятелството се доказва със Справка за техническото оборудване по член 51, ал.1, т.9 от ЗОП и се удостоверява с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да бъде изпълнено общо от участниците в обединението.
Минимални изисквания: 1) Участникът има опит в изпълнението на минимум три договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. Участникът представя препоръки за качествено изпълнение за посочените договори. Препоръките следва да бъдат издадени от възложителя, краен ползвател на услугата и точно да кореспондират с данните по договора, като съдържат информация за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение, място на изпълнение, както и добросъвестната реализация и професионално изпълнение на договорените задължения. 2) Участникът трябва да предложи екип за изпълнение на поръчката, включващ като минимум следните ключови експерти: Ключов експерт 1 – Ръководител екип - Образование – магистърска степен в областта на опазване на околната среда – биолог/орнитолог/ихтиолог; - Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на природните науки, опазване на биологичното разнообразие или еквивалентен. Ключов експерт 2 – Режисьор - Образование – магистърска степен в областта на режисурата или еквивалентна; - Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на режисурата или еквивалентна; участие като режисьор в изпълнението на поне 3 (три) договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Ключов експерт 3 – Сценарист - Образование – магистърска степен в областта на драматургията или еквивалентна; - Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на драматургията или еквивалентна и специфичен опит в изработването на сценарии за аудио-визуални материали – минимум 2 (два) сценария. Ключов експерт 4 – Оператор Образование – магистърска степен в областта на операторско майсторство, инженерни науки или еквивалентна; - Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на операторското майсторство или еквивалентен и специфичен опит (участие като оператор) в изпълнението на поне 3 (три) договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Изпълнителят трябва да разполага и с екип от неключови експерти, както следва: водещ (глас зад кадър), осветител, специалист звукозапис, монтажист, аниматор, дизайнер на обложка и постпродукция. 3) Участниът трябва да има на свое разположение техническо оборудване, както следва: камера със сменяема оптика за интервюта, снимки от статив, рамо и кадри на флора и фауна; камера с дистанционен контрол за скрито заснемане на животни; 2 бр. водоустойчиви камери; фотоапарат за покадрово заснемане на приливи, изгреви и други дълготрайни природни процеси; базово триточково осветление за интервюта и бленда; техника за звукозапис- микрофон с рамо, брошки, монитор и др.; друга техника, по преценка на участника, с която да изпълни задачите.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ТО (А. Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора, Б. Описание на стратегията на участника, В. Управление на риска); тежест: 70
Показател: 0Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – ЦО; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.01.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересуваните лица могат да закупят документацията за участие в РИОСВ - Бургас на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, всеки работен ден между 09:00 ч. и 17:30 ч., срещу заплащане в касата на РИОСВ - Бургас или срещу представяне на платежен документ за внесената сума по сметка на РИОСВ - Бургас: Общинска банка Бургас, BIC SOMBBGSF, IBAN BG 28 SOMB 9130 3137 007 401, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. Закупуването на документацията за участие е задължително.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.01.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 14.01.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на РИОСВ Бургас на адрес: гр. Бургас ж.к. „Лазур, ул. „Перущица № 67, ет. 3.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответното пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящият договор се финансира по проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати - изключителна държавна собственост в териториалния обхват на РИОСВ - Бургас" финансиран от Европейския съюз чрез Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013", по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, Заповед №РД-524 от 2 юли 2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл.120,ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

22.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ