Версия за печат

04482-2013-0008

BG-Свищов: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на инертни материали за нуждите на „ВиК-Свищов” ЕАД гр. Свищов ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: До франко склада на Възложителя, намиращ се в гр. Свищов на ул. "Хемус", №41
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на следните инертни материали със следните технически спецификации: Речна фракция: - Речен пясък /калян пясък,- Речен пясък фракция 0-4 мм/не промит/, - Речна баластра 0-45 мм, - Речна фракция 4 – 22,4 мм, - Речна фракция 22,4 – 63 мм, Трошенокаменна фракция: -Трошенокаменна фракция 0-63мм, -Трошенокаменна фракция 0-45мм, - Трошенокаменна фракция 11,2-22,4мм, -Трошенокаменна фракция 0-4мм, -Трошенокаменна фракция 0-22,4мм, -Трошенокаменна фракция 4-11,2мм, -Трошенокаменна фракция 22,4-63мм;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

14210000

Описание:

Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на инертните материали е около 9650 тона, посоченото количество е прогнозно и ориентировъчно и не обвързва Възложителя със закупуване в пълен обем. В хода на изпълнение на поръчката, количествата на закупените инертни материали и съотношението между тях ще съответства на реалните нужди на Възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
145100 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойностна поръчката. Условията за внасяне, освобождаване и задържане на гаранцията са съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП и документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Доставките се финансират изцяло от Възложителя със собствени средства, съгласно дадените заявки и след представяне на кантарни разписки, че стоката е предадена във владеене на Възложителя и издадена фактура от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Да. Съгласно чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Документи за регистрация на фирмата - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 3.Копие от регистрацията по БУЛСТАТ; Удостоверение за регистрация по ЗДДС , когато е приложимо; 4. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; 5. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП - Декларации Приложения №5 и 6; 6.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата и представляващо участника в процедурата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписан от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; 7. Попълнена Оферта /по образец Приложение 1/; 8.Декларация за запознаване с предмета на поръчката и за приемане клаузите на проекта на договор - Приложение №7; 9. Декларация на управителя, съответно членовете на управителния орган на подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнители на съответния (ако Участника ползва подизпълнители)– Приложение №4; 10. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Копие от годишния финансов отчет или отчет за приходи и разходи заедно с годишен баланс, за последната приключила финансова година (2012г.), оформени съгласно Закона за счетоводството, в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен, в зависимост от датата, на която участникът е учреден и е започнал дейността си. Информация за общия оборот и за оборота на стоките - предмет на поръчката за последната година - 2012 година, в зависимост от датата, на която кандидатът / участникът / е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация по образец на участника, че същият е производител или дистрибутор на стоките предмет на поръчката и/или удостоверение за актуално състояние, от което да е видно, че предметът на дейност на участника е свързан с предмета на поръчката. 2.Декларация за осигуряване на складова наличност - Приложения № 8. 3.Документ за собственост или договор за наемане на склад на територията на община Свищов със срок не по-кратък от срока на договора на настоящата поръчка. 4.Декларация, че участникът разполага с възможност за доставка чрез собствен или нает транспорт, в изпълнение на всички законови изисквания за това /Приложение № 9/.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.12.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.12.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.12.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Свищов, ул. "Хемус", №41, Заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ял.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ