Версия за печат

00449-2013-0009

BG-Омуртаг: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" № 2а, За: Нуршен Юмерова - Директор "ПИСОП", РБългария 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 63540, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Място/места за контакт: Община Омуртаг

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.omurtag.bg.

Адрес на профила на купувача: www.omurtag.bg/bg/economic_develobment/obsh_porachki..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: на територията на община Омуртаг (обхваща селата: Веренци, Веселец, Петрино, Българаново и Могилец)
Код NUTS: BG334
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител за консултантска услуга „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура” с ИД № 25/321/01375

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: Дейност 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; Дейност 2. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ; Дейност 3. Изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7/2007г. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и проекта на договор – част от документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
74738 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие е в размер на 700 лв. (седемстотин) лева. Гаранцията за участие може да бъде внесена като парична сума или под формата на банкова гаранция. Ако гаранцията за участие в процедурата се представя под формата на парична сума, следва да бъде платена по следната банкова сметка на Община Омуртаг: 1.1. Под формата на парична сума, внесена: Банка: „МКБ Юнионбанк” АД НЦ ФЦ Омуртаг, IBAN: BG81CBUN91953300034683, BIC код на „МКБ Юнионбанк” АД НЦ ФЦ за плащания в лева CBUNBGSF. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано „Г-я за уч-е по общ.поръчка „Осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на общински път TGV 1058/II - 48, Омуртаг – п.к. Зелена Морава /- Веренци-Българаново-Могилец-/ TGV /1073/ от км 0+000 до км 16+500”, по проект: „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинскапътна инфраструктура”с ИД № 25/321/01375. 1.2. или под формата на банкова г-я съгласно примерен образец от документацията (Образец № 19).Уч-те в проц. могат да представят банкова гаранция по образец на банката-издател, като изискат в нея да се съдържат условията, разписани в образеца от д-та. Чуждестранните лица могат да представят банкова гаранция в ЕВРО с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на превеждане на гаранцията. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора. Представя се при сключването му под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие- не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за получване на офертите.; при банкова гаранция за изпълнение – не по-малко от 1 (един) месеца, след датата на приключване на договора. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Ако се представя банкова гаранция, същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образци на банкова гаранция за участие и банкова гаранция за изпълнение на договора. Когато Участникът или избрания изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 календарни дни, след приключването на договора. 3. Гаранцията за авансово плащане е в размер на 100%, без включено ДДС от стойността на аванса. Представя се след подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция за авансово плащане под формата на парична сума (вносима по горепосочената банкова сметка) или като безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Гаранцията ще се освободи след доказването и приспадането на аванса, считано от сключване на договора. Банковите гаранции трябва да бъдат открити в съответствие с условията по приложения в документацията образци на банкова гаранция за изпълнение на договора Образец №20 и респ. за авансово плащане Образец № 21. Уч-те в проц. могат да представят банкови гаранции по образец на банката-издател, като изискат в тях да се съдържат условията, разписани в образците от док. Чуждестранните лица могат да представят банкова гаранция в ЕВРО с равностоен размер, изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка за деня на превеждане на гаранцията. Участникът сам изб.фор. на гар-та.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по начин определен в проекта на Договор: 1. Авансово плащане в размер на 50 % от цената за изпълнение на договора в срок до 14 календарни дни, считано от подписването на този договор след представяне на фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на аванса и гаранция за авансово плащане в размер на 100 % без включено ДДС. 2. Окончателно плащане в размер на 50 % за разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумите по авансовото плащане. Плащането се извършва в срок до 14 календарни дни след подписване на двустранен предавателно-приемателен протокол за представяне на окончателен доклад за строежа в съответствие с разпоредбите на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и неговото одобряване от Възложителя и след представяне на фактура. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените по – горе срокове след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура, която следва да садържа следната задължителна информация: Получател: Община Омуртаг, Адрес: гр.Омуртаг, ул. 'Ал. Стамболийски'' № 2А, ЕИК: 000875817, Получил фактурата: .........................................., Номер на документа, дата, място. В описателната им част следва да впише следният текст: «Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 25/321/01375 от 27.11.2012 г.» , както и номера и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не се изисква създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства по чл.47 от ЗОП, а именно:1.Участници – ФЛ, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП– представляващи участника – ЮЛ, в т.ч. прокуристите в чиято представителна власт е включена територията на Р. България, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 1.1 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл. 253 - 260 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.2. за подкуп по чл. 301 - 307 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.3. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.4. за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.5. за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;1.6. Да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;1.7. Да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;1.8. Да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.9. Да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.1.10. Да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.1.11. Да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.1.12 Да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 2. Участникът: 2.1. да няма член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.2.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.3.Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза: а/По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (а), (б), (в), (г), (д), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;б/По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;в/ По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи: ПЛИК№1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“,вкл.: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Оферта (по образец), съдържаща изявление за участие в процедурата и за изпълнение на поръчката при условията на документацията за участие; 3.Административни сведения; 4.Декларация,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; 5.Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката; 6.Документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър- когато участникът е юридическо лице или ЕТ, регистриран в РБългария. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган,когато не е представен ЕИК,съгласно чл.23 от ЗТР. Удостоверенията за актуално състояние следва да са издадени не по-рано от 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти за участие; Чуждестранните юрид.лица или обединения на чужд. лица представят документ за регистрация и съответен документ за актуално състояние,издаден от компетентен орган в страната, в която са установени или еквивалент.Документа за регистрация се представя в официален превод.Физ.лица представят копие от документ за самоличност, като при участие на чужд. ФЛ, документът се представя в официален превод;7. Доказателства за икономическо и финансово състояние, съобр. раздел III.2.2. по-долу; 8. Доказателства за техн. възм. и квалиф. на участника, съобр.изискв. на раздел III.2.3. по-долу; 9.Декл. за отсъствие на обстоят. по чл. 47,ал.1,т.1, б.„а”–„д” от ЗОП;чл.47,ал.2,т.2 и т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; чл.47,ал.1,т.2 и т.3 , ал.2,т.1,3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; Декл. се под.в съотв. с чл. 47,ал.4 и ал.6 от ЗОП;Обстоят.по чл.47,ал.2 от ЗОП, наличието на които води до отстраняване на Участник в проц. са посоч. в разд.ІII.1.4. по-горе. 10.Декл. по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизполз. на подизпълнители;11.Декл. за съгласие за участие като подизп.; 12.Документ за внесена гаранция за участие;13.Декл. от членовете на обединението по смисъла на чл.56, ал. 1, т.2, както и за обстоятелства чл. 55, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП; 14.Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за съдебна регистр./споразумение); 15.Оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението за участие в настоящата поръчка; 16. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, § 1, буква (а), (б), (в), (г), (д), (е), чл. 107, § 1 и чл. 109, § 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; 17.Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал. 1,т.12 от ЗОП;18. Документ за закупена документация за участие; При участие на подизпълнители, всеки от тях представя документите, посочени по-горе по т.т.6,7,8,9 и11; ПЛИК№ 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, вкл.:Техническо предложение изготвено по образец; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", вкл.:Ценова оферта (по образец). Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците, с изключение на образците на банкови гаранции, които са задължителни само по отношение на условията, описани в тях.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, съгласно чл. 50 от ЗОП. 1. Информация за общия оборот и за оборота от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор за последните 3 (три) години /2010, 2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - справка – декларация по Образец № 7. 2. Заверено от участника копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: -Заверено от участника копие на балансите за последните 3 три /2010, 2011 и 2012 г./ финансови години; -Заверено от участника копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 /2010, 2011 и 2012 г / финансови години; -Заверено от участника копие на одиторските доклади от експерт-счетоводителя заверил финансовите отчети за /2010, 2011 и 2012 г./ финансови години, ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство-свободен текст или посочване на ЕИК в случай, че горепосочените документи са публикувани в Търговския регистър. 3. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на II група и III категория на обектите, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя по-горе документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1.Участникът следва да има документално доказан общ оборот от дейността от предходните 3 счетоводно приключени години (2010г., 2011г. и 2012г.) в размер на 150 000.00 /сто и петдесет хиляди/ лева без ДДС или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си и оборот сходен с предмета на поръчката не по-малко от 60 000.00 /шестдесет хиляди/ лева. Забележка: Сходен предмет е – упражняване на независим строителен надзор при рехабилитация и/или реконструкрукция на пътна и/или улична мрежа, и/или при строителство на пътна и/или улична мрежа. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им. 2. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ (за категорията на обекта II група и III категория или по - висока), за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Забележка: Същата трябва да е валидна минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че преди или по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по- малък от срока на договора. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на строителния надзор.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи доказателства за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП, включително: 1. Справка – декларация с изпълнени договори през последните 3 години (считано от датата определена като крайна за предсравяне на оферти) по Образец № 8. Описаните в списъка договори следва да са на обща стойност не по-малко от минимално изискуемия специализиран оборот, а именно не по-малко от 60 000.00 (шестдесет хиляди) лева. 2.Препоръки (референции), издадени от Възложител или ползвател на услугата за добро изпълнение, за всеки посочен договор. В препоръките задължително се посочва датата, мястото на изпълнение и наименованието на възложителя, стойността на договора и телефон и адрес за контакт, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания и условията на договора. 3. Заверено от участника копие на Удостоверение за упражняване на строителен надзор, придружен от Списък на екипа на правоспособните физически лица, назначени по трудов или граждански договор, който списък е неразделна част от Удостоверението за упражняване на строителен надзор съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ и ''Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 4. Заверени вярно с оригинала копия на: • Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на услуги по упражняване на строителен надзор. • Валиден акредитиран сертификат за внедрена Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника - Стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на услуги по упражняване на строителен надзор. 5. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката, включващ лицата, които ще попълнят задължителната част от екипа от експерти с професионален опит, специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и допълнителни предложения за състав на екипа за изпълнение на поръчката – Образец № 9. Автобиография във формат по Образец № 10 и документи, удостоверяващи по категоричен и недвусмислен начин наличието на поставените към експертите минимални изисквания и обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки), както и Декларация за разположение на ключов експерт по Образец № 11. Посочените специалисти следва да са вписани в Списъка на екипа на правоспособните физически лица, неразделна част от Удостоверението за осъществяване на строителен надзор.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата определена като крайна за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал да развива дейността си поне 2 два договора за упражняване на строителен надзор на обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката, като обем и стойност. Забележка: Сходен предмет е – упражняване на независим строителен надзор при рехабилитация и/или реконструкрукция на пътна и/или улична мрежа, и/или строителство на пътна и/или улична мрежа. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 2 (два) договора, включващи дейностите, които е посочил, че ще извършва. 2. В процедурата могат да участват лица, които притежават Удостоверение за упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ и "Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентен документ за чуждестранни лица, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Забележка: Удостоверението следва да е със срок на валидност покриващ срока на валидност на офертата и срока на действие на договора и строителството. В случай, че срока на валидност на удостоверението изтича по време на валидността на офертата и/или по време на действието на договора и строителството, то участника представя декларация, че ще получи и представи нов валиден лиценз. В случай, че не бъде предствен такъв, то участника ще бъде отстранен от участие в процедурата, респ. договора за изпълнение на поръчката ще бъде прекратен. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както в случаите, когато се ползва подизпълнител, горният Удостоверение следва да притежава всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и подизпълнителите, които ще бъдат ангажирани пряко с осъществяването на строителния надзор. 3. Сертификати. Всеки участник трябва да: Притежава валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008, еквивалентен или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Притежава валиден акредитиран сертификат за внедрена Системи за управление на здравето и безопасността при работа, еквивалентен или еквивалентни мерки за участника Стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентни мерки, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Забележка: Ако участникът е обединение /консорциум следва всеки член от него да представи горепосочените сертификати. Представените сертификати трябва да имат обхват, който се покрива от предмета на настоящата поръчка. 4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на услугата, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: Ръководител на екипа на Консултанта Ръководителят на екипа трябва да отговаря на следните изисквания: да е дипломиран инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна образователна степен със строителна инженерна специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: транспортно и/или пътно строителство или еквивалентна; да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж в сектора на инженерно-консултантските услуги, от които не по-малко от 2 г.Продължава в раздел VI.3) Допълнителна инф.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Технически показатели -ТП; тежест: 50
Показател: Предлагана цена – ПЦ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.12.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в сградата на Общинска администрация гр. Омуртаг, област Търговище, пощ. код: 7900, ул. ”Александър Стамболийски” № 2А от 8.30 часа до 16.00 часа, всеки работен ден след заплащане на определената цена в размер на 10 лева с ДДС по касов път или по приходната сметка на община Омуртаг в Банка: „МКБ Юнионбанк” АД НЦ ФЦ Омуртаг, Банков код (BIC): CBUNBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG76CBUN91958400067308, ВИД плащане: 447000, най-късно до часа и датата, посочени в обявлението за обществената поръчка. При поискване от заинтересовано лице, възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.12.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.12.2013 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация- гр. Омуртаг, ул. "Ал. Стамболийски" № 2А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нотариална заверка на подписите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проектът ще се изпълнява в рамките на Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, съфинансирана от Република България и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Продължава от раздел III.2.3)техн.възможн. минимални изисквания: 2г.на ръководна длъжност, свързана с практическо управление на инженерно-консултантски екипи при изпълнение на обекти сходни с обектите на настоящата поръчка. Главен инженер на обекта с висше техническо образование и опит в осъществяването на строителен надзор на поне един строителен обект, съответстващ на категорията на строителния обект, предмет на поръчката; Главният инженер на обекта трябва да отговаря на следните изисквания: да е дипломиран инженер с образователна степен „магистър” по специалност транспортно и/или пътно строителство или еквивалентна; да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж в проектирането и строителството, от които не по-малко от 2 год. практически опит в качеството на технически ръководител, строителен надзор при изпълнението на СМР за обекти сходни с обектите на настоящата поръчка. Експерт - ЗБУТ- Експертът „ЗБУТ“ трябва да е правоспособен дипломиран строителен инженер, завършил курс на обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ съгласно чл.5, ал.2 от Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни условия на труд при извършване на СМР, да има не по-малко от 7 год. общ трудов стаж, от които не по-малко от 2 год. практически опит като изпълнявал функциите на такъв в екипа за строителен надзор на обекти. Участникът трябва да посочи за всяка от експертните позиции за надзорния екип отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия надзорен екип). Участникът следва да има на разположение и неключови експерти, които да подпомагат ключовите експерти при реализация на дейностите по договора. Продължава от раздел IV.2.1)Критерий за оценка на офертите Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: КО = П1 х 25% + П2 х 25%+ П3 х 50% 1.ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (ТП) - Срок за изработване на окончателен доклад за строежите (П1) - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 25% и Срок за съставяне на технически паспорт за строежите (П2) - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 25% П1. Срок за изработване на окончателен доклад, считано от датата на съставяне на Акт 15- Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = Сод min/Сод съотв х100х0,25 Където: „Сод min” e най - краткият предложен срок за изработване на окончателен доклад за строежите; „Сод съотв” е предложеният от участника срок за изработване на окончателен доклад за строежите. П2. Срок за съставяне на технически паспорт за строежите, считано от датата на съставяне на Акт 15 - Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = Стп min/ Стп съотв х100х0,25 Където: „Стп min” е най - краткият предложен срок за технически паспорт на строежите. „Стп съотв” е предложеният от участника срок за съставяне на технически паспорт за строежите. 2. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) - предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент - 50% Цена - Оценката се определя съгласно формула: П3: Оценка на показателя = Ц min/ Ц съотв х100х0,50 Където: „Цmin” е най-ниската цена, предложена за изпълнение на поръчката; „Цсъотв” е предложената цена от съответния участник Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.omurtag.bg от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Омуртаг, гр. Омуртаг, ул. ”Ал. Стамболийски” № 2А, РБългария 7900, Омуртаг, Тел.: 0605 62311, E-mail: op_omurtag@mail.bg, Факс: 0605 63502

Интернет адрес/и:

URL: www.omurtag.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.11.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ