Версия за печат

04482-2013-0007

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 76 от 03.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул."Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация -Свищов"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД . Помпена станция "Стара"- с. Червена,ниско напрежение върхова дневна и нощна тарифа; помпена станция "Нова"- с. Червена - около 20000 kWh ниско напрежение дневна и нощна тарифа; помпена станция "Червенска бара" - край село Овча Могила - около 100000 kWh върхова, дневна и нощна тарифа;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП и съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на странате се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия на краен снабдител. Нобходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление се налага предид факта, че "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София е единственото дружество за Западна България, което по смисъла на чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката има издаден лиценз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/29.11.2006 год., със срок на действие до 13.08.2039 год. и лиценз за търговия с електрическа енергия с №Л-229-15/17.05.2007 год,за срок от 10 години. Обособената територия, която дружеството обслужва обхваща следните административни области: Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин, в чийто обхват са оимпените станции собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД, предмет на настоящата поръчка. На основание чл.93, т.1 от ЗОП, Възложителя няма да прилага чл.91, ал.2 и чл.92а от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

До "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД ,гр. София, ул."Г. С. Раковски", №140;

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 61 от 27.05.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 04482-2013-0004

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша",№18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР