Версия за печат

03559-2013-0001

BG-Дряново: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Средно общообразователно училище "Максим Райкович" град Дряново, ул."Васил Левски" № 16, За: Тотка Цветкова, РБългария 5370, Дряново, Тел.: 0676 74150, E-mail: roska30@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sou-dryanovo.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sou-dryanovo.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0-2/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на закуски и обяди на учениците в СОУ „Максим Райкович“ град Дряново за учебната 2013-2014 година”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: град Дряново
Код NUTS: BG32
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода на действие на договора до 251 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка и до 264 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка е общо 88 400,00 (осемдесет и осем хиляди и четиристотин) лева, в която не е включена стойността на дължимия ДДС. Прогнозната стойност на обособена позиция І – “Доставка закуски на учениците от І до ІV клас” е 20 000,00 лева (без ДДС), като стойността на 1 закуска не може да надвишава 0,54 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на обособена позиция ІІ – “Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас целодневно обучение” е 68 400,00 лева (без ДДС), като стойността на 1 обяд не може да надвишава 1,67 лв. без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
88400 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Начало

16.09.2013 г. 

Завършване

15.06.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за изпълнение на поръчката е 2% от прогнозната стойност на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на СОУ „Максим Райкович”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Община Дряново. Заплащането на доставените закуски и обяди ще се извършва по банков път, съобразно уговорения в договора срок за плащане и след издаване на фактура от изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП; Документ, удостоверяващ внасянето или наличието на издадена гранция за участие в откритата процедура в размер на: 200,00 лева – за Обособена позиция 1 и 684,00 лв. за Обособена позиция 2; Копие на удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните; Участникът трябва да има минимум 3 години опит в дейността, придружен с минимум 5 препоръки за добро изпълнение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие от годишния му финансов отчет за 2012г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните
Минимални изисквания: Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: най-ниска предложена цена ; тежест: 60
Показател: най-много на брой седмични менюта; тежест: 20
Показател: най-голямо разнообразие в рамките на седмични менюта; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.07.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

В брай в счетоводството на училището.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.08.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.08.2013 г.  Час: 09:00
Място

град Дряново, ул. „Васил Левски” № 16 - сградата на СОУ "Максим Райкович"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците в откритата процедура или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2014 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2014 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка закуски на учениците от І до ІV клас
1) Кратко описание

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода от 16.09.2013г. до 30.05.2014г. до 251 броя закуски дневно, включващи сандвич/тестено изделие и напитка, като бройката за деня се уточнява в заявка

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 251 броя закуски дневно

Прогнозна стойност, без ДДС
20000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2013 г. , Крайна дата 30.05.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на обяди на ученици от І до VІІ клас целодневно обучение
1) Кратко описание

Изпълнителят на обществената поръчка следва да доставя ежедневно, във всеки един учебен ден в периода от 16.09.2013г. до 15.06.2014 г. до 264 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети

3) Количество или обем

до 264 броя обяда съобразно заявка на училището за съответния ден, включващи 1-во, 2-ро и 3-то ядене

Прогнозна стойност, без ДДС
68400 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата 16.09.2013 г. , Крайна дата 15.06.2014 г.