Версия за печат

04482-2013-0006

BG-Свищов: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „ВиК – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: гр. Свищов
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на банкова институция за предоставяне на револвиращ кредит на „ВиК – Свищов” ЕАД, за осигуряване на оборотни средства. Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на финансова институция, която да предостави револвиращ кредит на "В и К - Свищов"ЕАД за осигуряване на оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания свързани с дейността на Възложителя;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66113000

Описание:

Услуги по предоставяне на кредит

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Размера на кредита е до 300000.00 лева, без начислени лихви, такси и комисионни.

Прогнозна стойност без ДДС
330000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата, а определеният за изпълнител представя гаранция за изпълнение на поръчката при подписването на договора. гаранциите могат да се представят като парична сума или безусловна банкова гаранция, издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Гаранцията за участие е в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора. Гаранциите за участие се освобождават в сроковете посочени в чл.62, ал.1 от ЗОП

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със собствени средства на Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, с подпис и печат на участника; 2.Заявление за участие; 3.Административни данни; 4.Копие от документ за регистрация - удостоверение за актуално състояние или едине идентификационен код /ЕИК/; 5.Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП; 6. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1, т.2, т.2а, т.3 от ЗОП; 7. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП; 8.Документ за внесена гаранция за участие; 9.Декларация за участие на подизпълнители; 10.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Копие от отчет за приходите и разходите за последните три (2010; 2011; 2012г.) финансови години, с изключение на ново регистрираните фирми и участниците, упражняващи свободна професия. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя заверени копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години – 2010; 2011; 2012 г; 2. Документ удостоверяващ актуален рейтинг на кредитната институция.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Списък на основните договори за аналогични услуги /вкл. "ВиК" дружества и държавни дружества/, изпълнени през последните три години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която е започнала дейността на участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение ; 2.Лиценз/ разрешение за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ. За участниците в процедурата, които са Банки със седалище в България или в чужбина, които участват в поръчката чрез свой клон в страната – заверено копие от участника. Участниците, които са с регистрация в чужбина представят легализиран превод на съответните разрешение и/или регистрация за извършване на дейност като банка съгласно законите на държавата по регистрация на участника. 3.Декларация /свободен текст/, указваща локализацията на клоновете на територията на община Свищов.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Лихвен процент; тежест: 70
Показател: Комисионна за управление на кредита; тежест: 10
Показател: Наказателен лихвен процент, при просрочие; тежест: 10
Показател: Такса ангажимент; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2013 г.  Час: 14:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 30.07.2013 г.  Час: 11:00
Място

Административна сграда на "В и К - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул."Хемус", №41.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват лицата, представляващи участниците в процедурата,съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ