Версия за печат

04482-2013-0004

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 70 от 18.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД - град Свищов"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата общестена поръчка е доставка на нетно количество енргия и координатор на балансираща група за 6 обекта на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, разделени на две обособени позиции, за период от 12 месеца. Изпълнителят трябва да е регистриран като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група. Поради спецификата на работата на Възложителя, предложената цена за нетно количество енергия от участника следва да е единна. Възложителят няма да заплаща за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 61 от 27.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-542912
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 4482-2013-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

542912

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.05.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Съгласно чл.39,ал.1, т.5 от ЗОП и получено писмо за отказ за достъп до електроразпределителната мрежа от "ЧЕЗ Разпределение България" АД , че към настощия момент състоянието на измервателните групи на обектите от обособена позиция №2 не отговарят на изискванията за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа, тъй като не позволяват предаване на измерени почасови данни към "ЕСО" АД за потреблението на електрическа енергия за целите на балансирането на свободния пазар на електрическа енергия.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

"Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Водоснаждяване и канализация - Свищов" ЕАД-град Свищов" Прогнозно количество за обособена позиция №2 е около 144371 kWh. Прогнозна стойност - около 24000.00 /двадесет и четири хиляди/ лева.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР