Версия за печат

00745-2013-0001

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-35 от 29.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Инситут по криобиология и хранителни технологии, бул. "Черни връх" № 53, За: Габриела Маринова, Република България 1407, София, Тел.: 02 8681363; 02 9556471, E-mail: director@ikht.bg, ibhi@speedbg.net, Факс: 02 8683373

Място/места за контакт: бул. "Черни връх" № 53

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ikht.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.ikht.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионална или местна агенция/служба

Основна дейност на възложителя

Друг: научна дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура за високоефективна течнохроматографска система за анализи на напитки и храни. Настоящата обществена поръчка е свързана с определяне на изпълнител за доставка на апаратура, съгласно технически и количествени спецификации, неразделна част към договора. Необходимо е обновяване и дооборудване на Института по криобиология и хранителни технологии със специализираната апаратура за определяне на групи от вещества, които влияят върху технологията, качеството и безопасността на напитките и храните.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Габриела Иванова Маринова
Длъжност: Директор