Версия за печат

00745-2013-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130455243

Инситут по криобиология и хранителни технологии, бул. "Черни връх" № 53, За: Габриела Маринова, Република България 1407, София, Тел.: 02 8681363; 02 9556471, E-mail: director@ikht.bg, ibhi@speedbg.net, Факс: 02 8683373

Място/места за контакт: бул. "Черни връх" № 53

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.ikht.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.ikht.bg.

Електронен достъп до информация: http://www.ikht.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Друг: научна дейност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на високоефективна течнохроматографска система за анализи на напитки и храни”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София, бул. "Черни връх" № 53
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционна поддръжка на специализирана апаратура за високоефективна течнохроматографска система за анализи на напитки и храни. Настоящата обществена поръчка е свързана с определяне на изпълнител за доставка на апаратура, съгласно технически и количествени спецификации, неразделна част към договора. Необходимо е обновяване и дооборудване на Института по криобиология и хранителни технологии със специализираната апаратура за определяне на групи от вещества, които влияят върху технологията, качеството и безопасността на напитките и храните.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 38432000, 38432200

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Уреди за анализи
Хроматографи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Високоефективна течнохроматографска система за анализи на напитки и храни (HPLC) Системата да включва: 1. HPLC Кватернерна двубутална помпа с градиентно смесване за работа с четири разтворителя; Две «плуващи» бутала в серия, с променлив ход, гарантиращи стабилен поток без пулсации; Електронен контрол на налягането и скоростта на потока; Скорост на потока минимум от 1 до 10,000 микролитра/min със стъпка на задаване 1 микролитър/min; Система с перисталтна помпа за промиване на задбуталното пространство; Вграден високоефективен 4-канален микро вакуум-дегазер; Система за алармиране за предстоящи профилактики и ремонти; GLP функции. Параметри: - Работно налягане в обхвата 1 – 5,000 микролитра/min повече от 550 bar; - Прецизност на потока не по-лоша от 00.08 % RSD; 2. Система за автоматично инжектиране/въвеждане на проби с капацитет минимум 80 стандартни шишенца от 2.0 ml; Прецизност на инжектиране < 0.25 % RSD; Параметри: - Инжекционен обем: минимум от 0.1 до 1000 µl; - Пренос на замърсяване от проба в проба (carry over) не повече от 0.1% RSD; 3. Термостатиращо устройство за хроматографски колони с две независими температурни зони; Система за идентификация на колоните; Възможност за инсталиране на допълнителни кранове за превключване между колоните; Температурен обхват от по-ниска от околната температура до 80оC със стъпка от 1оC; Стабилност на температурата < ± 0.2°C; Капацитет от минимум 2 колони с дължина по 30 см. 4. УВ-ВИС тридименсионален детектор с фотодиодна матрица с минимум 1024 елемента; Температурен контрол на оптиката за максимална стабилност; Работна клетка с 10 mm просвет, издържаща над 100 bar налягане; Вграден филтър от холмиев оксид за проверка Параметри: - Обхват от 190 до над 900 nm; - Програмируем слит минимум от 1 до 12 nm с 4 стъпки на промяна; - Шум < ± 7 х 10-6 AU при 254 nm; 5. Специализиран 3D 32-битов софтуер на база на Windows за пълно управление на цялата HPLC система, събиране, обработка и съхранение на данните; Създаване на специфични протоколи според изискванията на потребителя; Възможност за експорт на аналитични данни в различни файлови формати; Отговарящ на изискванията на GLP и 21 CFR Part 11. 6. Компютърна система с минимални характеристики - Процесор Intel i3, 4 GB RAM, 500 GB HDD, DVD-RW, 18” TFT LCD монитор; операционна система Windows 7 Pro; лазерен принтер. 7. Колони и консумативи - Инсталационен комплект за колони и предколони; - 2 ml шише, капачка и септа за HPLC автоматичен инжектор, винт - 500 бр.; - Комплект за профилактика на HPLC помпата – 1 бр.; - Комплект за профилактика на HPLC автоматичен инжектор – 1 бр.; - Филтри за HPLC помпата – 10 бр.; - Колони, предколони, елуенти за HPLC за определяне на хмелови горчиви киселини, водо- и мастно-разтворими витамини, фенолни киселини, флавоноиди, катехини в пиво, вино, напитки и храни за 100 проби; - Аналитични методи за посочените по-горе анализи; Всички модули на системата и софтуера за контрол трябва да са от един производител. Обучение: минимум 3-дневен специализиран курс за експлоатация на системата, проведен на място след инсталиране на системата.. Гаранционен срок: минимум 24 месеца от датата на инсталиране Срок на доставка: не по–дълъг от 2 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение.

Стойност, без да се включва ДДС
104000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

2

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

3.6.1. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми и в съответните долупосочени размери: 1. парична сума; 2. банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Размер на гаранцията за участие: 900 ( деветстотин ) лева; Сметка за внасяне на гаранцията за участие под формата на парична сума: IBAN: BG50UNCR96603130046511, BIC:UNCRBGSF, УниКредит Булбанк. 3.6.2. Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 3.6.3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранциите за участие се освобождават, без да се дължат лихви за периода, през който средствата са престояли законно при Възложителя. 3.7. ЗАДЪРЖАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ: Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата: 3.7.1. обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора; 3.7.2. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; 3.7.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задълженията си да сключи договор за обществена поръчка. В случаите по т. 3.7.2 и т. 3.7.3, когато участникът е представил банкова гаранция, Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 3.8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 3.8.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми и в съответните долупосочени размери: 1. парична сума; 2. банкова гаранция. Кандидатът/участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато кандидатът/участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Размери на гаранцията за изпълнение: Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 3 % от стойността на договора. Сметка за внасяне на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума: IBAN: BG50UNCR96603130046511, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк. 3.8.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Чл 7. Плащането се извършва по следния начин : (1) Първо плащане в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на документи, че апаратурата е произведена /декларация от доставчика, потвърждаваща че апаратурата е произведена с посочени в документа серийни номера на апаратурата, но в срокове не по-дълги от крайния срок на доставка на апаратурата, съгласно офертата на изпълнителя/, осигуряване на финансиране и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. (2) Второ междинно плащане в размер на 50 (петдесет) % от стойността на договора в срок до 240 (двеста и четиридесет ) дни след доставка на апаратурата в лабораториите на секция «Технология на пивото и напитките» на Института по криобиология и хранителни технологии - София и подписване на приемо-предавателен протокол, съгласно офертата на изпълнителя, осигуряване на финансиране и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. (3) Окончателно плащане в размер на 30 (тридесет) % от стойността на договора в срок до 540 (петстотин и четиридесет) дни след инсталирането, въвеждането в експлоатация, подписване на окончателен констативен протокол по чл.6 раздел II, осигуряване на финансиране и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Чл 8. Плащането се извършва в лева по сметка на Изпълнителя; Чл 9. Всички плащания се извършват в лева.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, (копие заверено за вярност с оригинала). Участниците, не представили ЕИК, представят към документа за регистрация и удостоверение за актуално състояние (чл. 24 от ППЗОП). Документ за самоличност, когато участникът е физическо лице, (копие заверено за вярност с оригинала). Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод. 2. Административни сведения – в оригинал; 3. Документ за регистрация по ЗДДС (представя се, ако участникът е регистриран) – заверено копие; 4. Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а - д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП - в оригинал; 5.Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - в оригинал. Наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП по отношение на участника, някое от лицата в обединението или подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата. 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата, се представя, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 7. Документ за гаранция за участие в процедурата – оригинал. 8. Доказателства за икономическо и финансово състояние на Участника по чл. 50, ал.1, т. 2 от ЗОП; 9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника. 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки - в оригинал; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнители – в оригинал; 12. Декларация за приемане условията на проекта на договор – в оригинал;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заверени от участника копия на отчет за приходите и разходите и копия на счетоводен баланс за последните три /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ приключили финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Документите следва да са изготвени съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която Участникът е установен, когато публикуването на отчет за приходите и разходите и на счетоводен баланс се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на лицето за последните три приключили финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./. 2. Справка - декларация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал своята дейност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималният оборот от доставки на високоефективни течнохроматографски системи, обект на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) следва да бъде в размер на най-малко 300 000 лв. без ДДС. В случай че Участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие. В случай че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението-участник, като доказателствата за икономическо и финансово състояние се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Документ (заверено копие), удостоверяващ, че участникът е производител и/или оторизиран представител на фирмата-производител на апаратурата, с права за доставка и сервизна дейност на територията на Република България. Когато участникът е производител или оторизиран представител, то той следва да представи обективни доказателства за наличие на сервизна база на територията на Република България, като посочи точен адрес и телефон за контакт. Когато участникът не е производител, се представя оторизационно писмо от производителя, от което да са видни предоставените права. 2. Списък (в оригинал) на основните договори за изпълнение на поръчки със сходен предмет (минимум един договор), през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, (Образец № 10), придружен от препоръки/референции за добро изпълнение - заверени копия. 3 Поименен списък на специалистите от екипа на участника (в оригинал), отговорни за изпълнение на поръчката (в т.ч. доставката, качеството, поддръжката, експертната методологична помощ и сервизната дейност), съдържащ информация за тяхната професионална квалификация и опит (Образец № 11). Към списъка за всяко от лицата се прилагат следните документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените в списъка специалисти - диплома, сертификат, удостоверение или други документи (заверени копия); документи, удостоверяващи опит (на поне двама сервизни специалисти, обучени в тренировъчен център на производителя) в сервизиране на апаратура, сходна на тази, предмет на поръчката. Такива документи могат да са дипломи и/или сертификати за обучения и/или други еквивалентни, издадени от фирмата производител на апаратурата – заверени копия. 4. Наличие и описание на технически оборудвана сервизна база на територията на Република България с приложени документи за собственост /договор за наем/ или други (заверени копия), удостоверяващи, че участникът разполага със собствена/наета или с осигурено по друг начин ползване, в т.ч. през целия гаранционен период, технически оборудвана сервизна база на територията на Република България. 5. Сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за системи за управление на качеството – на участника и на производителя. Представяните сертификати, включително еквивалентните, трябва да са валидни към датата на подаване на офертата – заверени копия. 6. Декларация - в свободен текст, за възможността на участника за осигуряване на нови и неупотребявани резервни части от производителя минимум 7 г. след спиране на производството на апаратурата, предмет на поръчката в оригинал;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

минимум един договор Представят се трите имена, специалност, образование, прифесионална квалификация и стаж на поне двама сервизни специалисти обучени в тренировъчен център на производителя. Доказва се със следните документи: диплома, сертификат, удостоверение или други документи (заверени копия) документи, удостоверяващи опит в сервизиране на високоефективна течнохроматографска апаратура, сходна на тази, предмет на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: . Оценка на предложената цена– П1; тежест: 30
Показател: Оценка на степента на съответствие – П2; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 42 BGN
Условия и начин на плащане

Сметка за внасяне под формата на парична сума: IBAN: BG50UNCR96603130046511, BIC:UNCRBGSF, УниКредит Булбанк. или "Институт по криобиология и хранителни технологии", с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 53

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.07.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2013 г.  Час: 11:00
Място

ИКХТ, гр. София, бул. "Черни връх" № 53

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата, представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците в процедурата, могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично нотариално заверено пълномощно за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или рещението за промяна; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или рещението за промяна тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е попбликувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока нпо чл. 27а, ал. 3

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ