Версия за печат

00085-2013-0010

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бил."Св. Георги Софийски" №3, За: Емилия Петрова Николова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9226307, E-mail: enikolova@vma.bg, Факс: 02 9526536

Място/места за контакт: сектор "Комуникационни и информационни системи"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски" № 3, За: Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА- София ст.25, ет.2 - каса

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул."Св.Георги Софийски" № 3, За: Огняна Димитрова Никодимова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: Регистратура не класифицирана информация ВМА- 2ет.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София, телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар, телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на ВМА град София и подчинените й структури в страната: Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен; Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – в градовете Хисар, Поморие и Банкя.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение в години

3

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната, на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350“, диспечерска система „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite” във Военномедицинска академия – град София; телефонна централа „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар; телефонни централи тип AASTRA Matra – М 6501L в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение №1 (неразделна част от конкурсната документация).

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50334130, 50334400

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи
Услуги по поддържане на комуникационна системи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„ Пълна абонаментна извънгаранционна техническа поддръжка и сервизно обслужване с включени резервни части и труд на телефонни централи и системи за нуждите на Военномедицинска академия и подчинените й структури в страната на следното оборудване: Телефонни централи тип “Siemens HiPath 4000”, “Siemens HiPath 3350”, диспечерска система тип „Avaya IP Office 500“, система за запис на глас „ASC Marathon EvoLite“ във Военномедицинска академия – град София, телефонна централа тип „Siemens HiCom 300“ в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация град Хисар, телефонни централи тип „Aastra Matra–М 6501L” в Многопрофилна болница за активно лечение – градовете Варна, Пловдив, Плевен и в Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – градовете Хисар, Поморие и Банкя“, съгласно Техническото задание – Приложение № 1 /неразделна част от конкурсната документация/.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – е в размер на 4320 (четири хиляди триста и двадесет)лева със срок – срока на валидност на офертата. Документът за внесена гаранция за участие да бъде в оригинал. Гаранция за изпълнение – 3 % от стойността без ДДС на всеки сключен договор по споразумението и е със срок на валидност до приключване на изпълнението на съответния договор. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. Парична сума преведена по банкова сметка на Възложителя. 2. Банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя. Срокът на отложеното плащане да не е по-малък от 60 (шестдесет) дни от датата на фактуриране на извършената услуга след представяне на оригинална фактура и подписан „протокол за абонаментна сервизна и ремонтна дейност“ от двете страни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците представят: 1. Kопие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице (ЮЛ)или едноличен търговец; когато участникът е физическо лице (ФЛ) – копие от документа за самоличност; документ за регистрация на чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения съобразно националното му законодателство – представя се в официален превод. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. При участник обединение, което не е ЮЛ – документа за регистрация се представя за всяко ЮЛ/ФЛ включено в обединението. 2. Документ за създаване на обединение, подписан от участниците в обединението, в който задължително е посочен представляващият – за участници обединения. 3. Документ за закупена документация. 4. Документ за гаранция за участие. 5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника. 6. Доказателства за техническите възможности на участника. 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 и за обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 8. Декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл.55, ал.5 от ЗОП. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договор по образци, декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП. 10. Административни сведения. 11. Списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1, 5, 6, 7 и 9 се представят за всяко лице, дало съгласието си и фигуриращо в офертата на участника като подизпълнител, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1 и 7 се представят от всяко ФЛ или ЮЛ, включено в обединението, документите по т.5 и 6 се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП, посочени в обявлението. Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1 се представя в официален превод, а документите по т. 5, 6, 7 и 12 които са на чужд език, се представят и в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всеки от участниците в него. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В процедурата за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Участниците в процедурата имат право да представят само един вариант на оферта си. Лицата, които участват в обединение или са посочени като подизпълнители в офертата на някой от участниците, не могат да представят самостоятелни оферти.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

•Декларация за оборота от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката и стойността на извършените такива или подобни услуги за последните три години /2010г.,2011г. и 2012 г./. • Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., заверени от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква от Закона за счетоводството - заверено от участника копие, или еквивалентен документ (за участниците, които не са регистрирани съгласно българското законодателство). Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за изискуемия специализиран оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал специализиран оборот от договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години /2010, 2011 и 2012 г./ в общ размер равен или надвишаващ 400 000 (четиристотин хиляди) лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на техническите лица, придружен със заверени копия на валидни сертификати и посочване вида на правоотношението на специалистите (трудов или граждански договор) за следните видове техника предмет на настоящата поръчка: •За Siemens HiPath 4000 – SOCA HiPath 4000, •За Siemens HiPath 3550 – SOCA HiPath 3000, •За диспечерска система Avaya IP Office – IP Office Implementation, •За AASTRA - Matra – AASTRA - X Series. 2. Сертификат или копие за качество ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от акредитирани институции и валиден към датата на отваряне на офертата. 3. Декларация свободен текст, че участникът разполага със собствен център за техническа поддръжка и ремонт, и работеща система за проследяване на възникнали проблеми.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да извършва абонаментно техническо и сервизно поддържане и да разполага с екип от квалифицирани специалисти, с по минимум 2 (двама) сертифицирани специалисти за видовете техника предмет на настоящата поръчка. 2. Участникът трябва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството с обхват предмета на поръчката. 3. Участникът следва да разполага със собствен център за техническа поддръжка, работещ 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, както и работеща система за проследяване на проблеми (trouble ticket) с ясна схема на реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.07.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на ВМА - стая №25, ет. 2, бул."Св.Георги Софийски №3, гр. София - всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17.07.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

ВМА-София, зала № 10 - партер на ВМА

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Всеки потенциален изпълнител по рамковото споразумение може да изпрати само един свой представител (законен или изрично упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на съдебно решение).

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.05.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ