Версия за печат

04482-2013-0005

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 62 от 28.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. "Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: Водоснабдяване и канализация - Свищов ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

В предмета на поръчката се включва: Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, гр. Свищов-административна сграда и помпени станции, резервоари, кладенци и шахти в експлоатационните му райони в Община Свищов.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП и чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП и съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на странате се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия на краен снабдител. Нобходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление се налага предид факта, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ е издала на "Енерго-про"АД лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия №Л-138-11/13.08.2004 год. за срок от 35 години. Обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото " Енерго-про" АД има изключителни права по смисъла на S1, т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП за осъществяване на тази дейност на територията на община Свищов. На основание чл.93, т.1 от ЗОП, Възложителят няма да прилага чл.91, ал.2, чл.92 и чл.92а от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

До "ЕНЕРГО - ПРО Продажби" АД, гр. Варна, 9009 Варна Тауърс, бул.Вл. Варненчик, №258

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша",№18, Р.България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР