Версия за печат

04482-2013-0004

BG-Свищов: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул."Хемус", №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Обектите на Възложителя
Код NUTS: BG32
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата общестена поръчка е доставка на нетно количество енргия и координатор на балансираща група за 6 обекта на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, разделени на две обособени позиции, за период от 12 месеца. Изпълнителят трябва да е регистриран като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група. Поради спецификата на работата на Възложителя, предложената цена за нетно количество енергия от участника следва да е единна. Възложителят няма да заплаща за участие в балансираща група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора за Позиция №1: около 3785181 кWh ;Прогнозно количество за позиция №2 – около 144371 кWh

Прогнозна стойност без ДДС
524000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 5 000.00 (пет хиляди) лева за участниците подаващи оферта за двете позиции или само за позиция №1.Размера на гаранцията за участниците желаещи да участват само за позиция №2 е 240.00 /двеста и четиридесет/ лева. Гаранция за изпълнение на поръчката - 2 % (два процента) от прогнозната стойност на договора при сключването му. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя IBAN:BG12CECB979010A9619600, BIC: CECBBGSF, Банка: ЦКБ АД, клон Свищов, или в касата на " ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хелус, №41 или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със собствени средства на Възложителя. Разплащането е по банков път, в български лева по сметка на Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, с подпис и печат на участника; 2. Заявление за участие – попълва се образец №1; 3. Административни данни – попълва се Образец №2; 4. Копие от документ за регистрация (Удостоверение за актуално състояние - от фирмено отделение на съответния съд по регистрацията на Участника или от Агенцията по вписванията, което да е актуално към датата на подаване на офертата) или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато Участникът е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то следва да представи договор за създаването си и регистрация съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат (ЗРБ); Документите следва да бъдат издадени/ заверени не по-рано от 3 (три) месеца преди датата на представяне на офертата или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.5.Декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – образец №3, образец №4 и образец №5; 6. Валиден лиценз за търговия с електрическа енергия съгласно чл.39 във връзка с чл.69 и 69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група; 7.Участникът да е сертифициран по ISO9001:2008 с обхват:”Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група”; * Когато документите са ксерокопия, следва да бъдат заверени от участника - за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”. Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). * Всички листи и документи съдържащи се в частите на офертата да са надлежно номерирани, подписани и подпечатани от упълномощеното лице представляващо фирмата участник 8. Документ за внесена гаранция за участиеучастие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция, покриваща срока на валидност на офертата от 120 календарни дни. Гаранцията за участие следва да е от името на участника; участник, който е обединение следва да представи гаранция за участие от името на обединението; 9. Декларация за участие на подизпълнители – попълва се Образец № 9 и Образец №9.1; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 за приемане клаузите на договора – попълва се образец №6;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП: 1. Копие от отчет за приходите и разходите за последните три (2010; 2011; 2012г.) финансови години, с изключение на ново регистрираните фирми и участниците, упражняващи свободна професия. В случай, че участникът е физическо лице, същият представя заверени копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години – 2010; 2011; 2012 г. 2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките/ услугите, предмет на поръчката за последните три (2010; 2011; 2012г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учpеден или е започнал дейността си - попълва се Образец №7. Годишният оперативен резултат на участника трябва да бъде положителен сумарно за последните три (2010; 2011; 2012г.) финансови години.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация по чл.51 от ЗОП: 1.Списък на основните договори за аналогични доставки, изпълнени през последните три години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която е започнала дейността на участника, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение – попълва се образец №8; 2 Декларация /свободен текст/ от участника, че ще извършва енергиен мониторинг със собствени или наети средства за измерване и комуникация. 3. Списък за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ел.енергия на Възложителя.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.07.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.07.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.07.2013 г.  Час: 11:00
Място

гр. Свищов, ул. "Хемус", №41, Заседателна зала на "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Когато участникът лично присъства на действията на комисията, следва да се представи лична карта и документ, удостоверяващ, че е законен представител на съответния участник, ако присъства упълномощен представител следва да се представи нотариално заверено пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша", Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.05.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция №1
1) Кратко описание

„Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

3) Количество или обем

Прогнозно количество за позиция №1 – около 3785181 кWh

Прогнозна стойност, без ДДС
500000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция №2
1) Кратко описание

„Доставка на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ Водоснабдяване и канализация – Свищов” ЕАД – град Свищов”

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

3) Количество или обем

Прогнозно количество за позиция №2 – около 144371 кWh

Прогнозна стойност, без ДДС
24000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12