Версия за печат

00085-2013-0008

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" № 3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА - Централна лаборатория "Информационно осигуряване и техническа поддръжка"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vma.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска акадения, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Елена Будинова Ирманова; Надежда Иванова Сакалийска, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА - Главна каса - стая 25, етаж 2

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска акадения, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Виолета Тодорова Николчова, Огняна Димитрова Никодимова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА - Явно деловодство - сектор "Входящи" - етаж 2

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Сключване на рамково споразумение по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) - за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА-София и подчинените й структури в стрната
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение в години

3

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Сключване на рамково споразумение с предмет: „Периодична доставка на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38000000, 38434000, 38434500

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)
Анализатори
Биохимични анализатори

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сключване на рамково споразумение по следните обособени позиции: 1 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON; 2 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия; 3 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT; 4 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL; 5 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA; 6 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB; 7 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS; 8 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"; 9 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO; 10 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция; 11 - Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA) - за нуждите на ВМА и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/ Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответната лабораторна апаратура. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за всяка една от обявените обособени позиции за които участва, както следва: Обособена позиция №1 - 100.00 (сто) лева; Обособена позиция № 2 – 150.00 (сто и петдесет) лева; Обособена позиция № 3 – 50.00 (петдесет) лева; Обособена позиция № 4 – 300.00 (триста) лева; Обособена позиция № 5 – 500.00 (петстотин) лева; Обособена позиция № 6 – 600.00 (шестстотин) лева; Обособена позиция № 7 – 400.00 (четиристотин) лева; Обособена позиция № 8 – 300.00 (триста) лева; Обособена позиция № 9 – 350.00 (триста и петдесет) лева; Обособена позиция № 10 - 100.00 (сто) лева; Обособена позиция № 11 - 150.00 (сто и петдесет) лева. Валидността на гаранцията за участие е със срок, срока на валидност на офертата. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от партньор в него. При сключване на рамковото споразумение Изпълнителят не представя гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на всеки сключен договор по рамковото споразумение без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя при подписването му и е със срок на валидност 30 дни след приключване на изпълнението на съответния договор. Гаранциите се представят в една от следните форми: Парична сума преведена по банкова сметка на ВМА: Банка: БНБ -ЦУ: IBAN – BG34 BNBG 9661 3300 1506 01 БИК - BNBGBGSD или банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията на резервните части, доставени по конкретни договори въз основа на сключено рамково споразумение, се извършват чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок от 60 (шестдесет) дни от деня на представяне на следните документи: оригинал на фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за монтаж и пускане в експлоатация на съответния лабораторен апарат.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците да представят: 1. Оферта на участника в процедурата (Приложение № 1.1) – изготвена в пълно съответствие с образеца от настоящата документация; 2.Заверено копие от документа за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице (ЮЛ) или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (ФЛ). Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър (ТР), както и да не представя актове, обявени в ТР, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в ТР. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. Представят се заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят за всяко ЮЛ, включено в обединението. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, в който задължително се посочва представляващия; 3. Административни сведения за участника – попълва се (Приложение № 7); 4. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника - посочени по-долу в т.III.2.2 от обявлението за поръчка; 5. Доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на участника - посочени по-долу в т.III.2.3; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (Приложение № 1.3); 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП (Приложение № 1.4); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (Приложение № 1.5); 9. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие. Подизпълнителите представят посочените по-горе документи в т.2, 4, 5, 6,7 и 8. Попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 (Приложение № 1.6) за наличието или липсата на подизпълнител. При наличие на подизпълнител, същия следва да представи и декларация за съгласие за участие като такъв; 10. Документ за внесена гаранция за участие; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 12. Документ за закупуване на документация за участие; 13.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – поставя се в началото на документите в плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 14.Декларации за приемане на условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договора-свободен текст. Офертата се подава на български език включително, когато участник в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения. Документите за доказване на икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/ или квалификация, които са на чужд език се представят в превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заверени от участника годишни финансови отчети за последните три години, съдържащи отчета за приходите и разходите и счетоводен баланс. 2. Декларация за оборота свързан с предмета на поръчката, за последните три години. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал оборот от договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години не по-малък от, както следва: Обособена позиция 1 – 10 000.00 (десет хиляди) лева; Обособена позиция 2 – 10 000.00 (десет хиляди) лева; Обособена позиция 3 – 3 000.00 (три хиляди) лева; Обособена позиция 4 – 20 000.00 (двадесет хиляди) лева; Обособена позиция 5 – 30 000.00 (тридесет хиляди) лева; Обособена позиция 6 – 50 000.00 (петдесет хиляди) лева; Обособена позиция 7 – 10 000.00 (десет хиляди) лева; Обособена позиция 8 – 30 000.00 (тридесет хиляди) лева; Обособена позиция 9 – 10 000.00 (десет хиляди) лева; Обособена позиция 10 – 3000.00 (три хиляди) лева; Обособена позиция 11 – 10 000.00 (десет хиляди) лева; В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението, като цяло или от партньор в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на резервни части и услуги свързани със сервизно обслужване на подобна апаратура, извършени през последните три години с предмет, стойност, срок и име на възложителя, придружен с препоръки за добро изпълнение; 2.Декларация, съдържаща списък на специалистите и заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация по предмета на поръчката; 3.Сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните инженери, сертифицирани за ремонт и монтаж на резервни части за апаратурата предмет на настоящата процедура; 4. Оторизационно писмо от производителя за доставка на резервни части за лабораторната апаратура, предмет на настоящата процедура; 5. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата процедура; 6.Декларация свободен текст за срок на доставка на резервната част; 7.Декларация свободен текст за гаранционният срок на доставената и монтирана резервна част;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да има минимум 3 години опит в доставка на резервни части, както и ремонтирането на медицински лабораторни апарати, предмет на поръчката; 2.Участникът да разполага със специалисти с професионална квалификация и опит отговорни за изпълнение на поръчката; 3.Участникът да разполага с минимум 1 служител на (трудов или граждански) договор, сертифицирани инженери от производителя за ремонт и монтаж на резервни части на апаратурата предмет на настоящата процедура; 4.Участникът да е оторизиран от производителя за доставка на резервни части за апаратурата, предмет на настоящата процедура; 5.Участникът да има внедрена система за управление на качеството в обхвата на предмета на поръчката; 6.Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се представят в превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР; 7.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за доказване на техническите възможности трябва да бъдат изпълнение от обединението или партньор от него; 8.Участникът да е в състояние да достави резервната част след получена заявка за срок не е по-голям от 10 (десет) работни дни; 9.Гаранционният срок на доставената и монтирана резервна част да не е по-малък от 3 (три) месеца;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 043 - 068395 от 01.03.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.05.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на Военномедицинска академия, стая № 25, ІІ етаж, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, гр. София, всeки работен ден от 9:00ч до 12:00ч. и от 13:00 ч. до 15:00ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2013 г.  Час: 11:00
Място

Военномедицинска академия, бул. Св."Георги Софийски" 3, зала 10, етаж 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68,ал. 4 и 5 и чл. 69а, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, могат да присъстват участниците в откритата процедура или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица е необходимо да представят следните документи: документ за самоличност, за упълномощените представители и нотариално заверено пълномощно, за представители на медиите - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право да присъства.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ABX и DIATRON, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434570

Описание:

Хематологични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BD (BECTON, DICKINSON) САЩ, PROMEGA, AGILENT и HETTICH, Германия, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 42931100

Описание:

Биохимични анализатори
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на АBBOTT, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434570

Описание:

Хематологични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на DIAGON, INSTRUMENTATION LABORATORY, ERBA LaCHEMA, RESPONSE BioMEDICAL, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 38434570, 38434580

Описание:

Биохимични анализатори
Хематологични анализатори
Имунологични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на ROCHE DIAGNOSTICS, SYSMEX, CHRONO-LOG Corp. USA,съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 38434570

Описание:

Биохимични анализатори
Хематологични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIEMENS DIAGNOSTICS и METROLAB, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 38434580, 38434570, 38434520

Описание:

Биохимични анализатори
Имунологични анализатори
Хематологични анализатори
Кръвни анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BECKMAN COULTER и DIA SYS, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 42931100

Описание:

Биохимични анализатори
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS"
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на "LMB" Ltd. И "DIAGNOSTIC GRIFOLS", съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33194000

Описание:

Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на SIGMA, TECHNE, TELSTAR, HEIDOLPH, ARCTICO, MEMMERT, BIOER, BIOHIT, HERMLE LABORTECHNIK GmBh, PRESVAC INDUSTRIA ARGENTI, CREATECH, SANYO - ЯПОНИЯ, DIAGNOSTICA STAGO, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42943000, 42931100, 38437000, 38434520, 38434570

Описание:

Термостатични вани и принадлежности към тях
Лабораторни центрофуги и принадлежности към тях
Лабораторни пипети и принадлежности
Кръвни анализатори
Хематологични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на BIO MERIEUX, Франция, съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500

Описание:

Биохимични анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA)
1) Кратко описание

Периодична доставка на резервни части за лабораторни апарати производство на FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, FRESENIUS, EPPENDORF AG Hamburg, EUROCLONE SpA, ECPS, LAB-LINE (USA), съгласно приложената техническа спецификация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

38434500, 33194000, 38434520

Описание:

Биохимични анализатори
Уреди и инструменти за трансфузия и перфузия
Кръвни анализатори

3) Количество или обем

Доставката на резервните части ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част, съгласно приложена спецификация на резервните части за съответните лабораторни апарати и срока на договорите по рамковото споразумение. Поръчката включва монтаж и демонтаж на заявените части и пускане в експлоатация на съответните лабораторни апарати.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване