Версия за печат

04482-2013-0003

BG-Свищов: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

" Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хемус, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на 1 /един/ брой нов колесен багер-товарач"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: Доставката да се извърши до франко склада на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус,№41
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка предвижда доставката на един брой нов колесен багер-товарач, необходим за обезпечаване експлоатационната дейност на " ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов с технически параметри и характеристики, подробно описани в документацията за участие в процедурата. Доставката да се осъществи чрез покупка при разсрочено плащане на цената, а именно първоначална вноска в размер на 50000.00 лева, заедно с дължимия ДДС върху цялата стойност на багера, остатъка ще се изплаща на равни месечни вноски за период от 36 (тридесет и шест) месеца, без оскъпяване в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Място за изпълнение на поръчката - франко склада на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус, №41. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 130000.00 /сто и тридесет хиляди/ лева. Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43210000

Описание:

Машини за извършване на изкопно-насипни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството е 1 /един/ брой колесен багер - товарач. В техническата спецификация, подробно са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към необходимия на "В и К - Свищов" ЕАД багер-товарач.

Прогнозна стойност без ДДС
130000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата - участникът е длъжен да представи като част от офертата си, гаранция за участие в размер на 1000.00 (хиляда) лева, при условията на чл. 59, ал. 2 и чл. 60, ал. 1 и 2 от ЗОП. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: парична сума, внесена по банкова сметка на Възложителя IBAN:BG12CECB979010A9619600, BIC: CECBBGSF, Банка: ЦКБ АД, клон Свищов, или в касата на " ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хелус, №41 или банкова гаранция; 2. Гаранцията за изпълнение на поръчката е парична сума или банкова гаранция в размер на 3% (три процента) от реалната стойност на договора за обществената поръчка; 3.Гаранциите се задържат или освобождават, съгласно условията посочени в документацията за участие и в договора за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със средства на Възложителя. Плащането на цената се извършва от "ВиК - Свищов" ЕАД със собствени средства по следната схема на разсрочено плащане- първоначална вноска в размер на 50 000.00 лева, заедно с дължимия ДДС върху цялата стойност на багера, остатъка ще се изплаща на равни месечни вноски за период от 36 (тридесет и шест) месеца, без оскъпяване в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Заявление за участие в процедурата- по образец; 3.Удостоверение за актуално състояние или Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;4.Удостоверение за регистрация по ЗДДС, когато е приложимо; 5.Административни данни на участника – по образец; 6.Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – споразумението следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие; 7.Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП - по образец; 9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП - по образец; 10.Декларация за отсъсътвие на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;11.Декларация, че участникът е запознат и приема проекта на договора, съгласно приложения към документацията образец – по образец; 12.Сертификати, издадени от акредитирани лица, а именно: Сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент на Участника в обществената поръчка. Сертификат за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 и сертификат за управление на здравето и безопасността при работа BS ONSAS 18001:2007 или еквивалент на производителя на стоката по предмета на обществената поръчка; 13.Декларация за подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 - по образец; 14.Документ за внесена гаранция за участие под форма на банкова гаранция или депозит по сметката на Възложителя. Гаранцията за участие е в размер на 1000.00лева;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Участниците трябва да представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.).Минимално изискване: Участникът трябва да е реализирал положителен финансов резултат (печалба) за последните три години; 2. . Участниците да представят доказателства за икономическото и финансовото си състояние съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП и изискванията на Възложителя – по образец; 3.1Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата непосредствено преди подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение на тези договори;

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Участниците да представят доказателства за техническите възможности и квалификацията си съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП и изискванията на Възложителя; 2.Списък на техническите лица, включително и на тези които ще отговарят за контрола на качеството и за гаранционната поддръжка; 3. Описание и фотографски снимки на предлаганата машина от предмета на обществената поръчка, подлежаща на доставка; каталожни проспекти и/или други информационни материали за багера; 4.Документи и/или декларация, че са производители, преки вносители, оторизирани дистрибутори на производителя или договор за дистрибуция и продажба на стоките, които са предмет на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка; 5.Документи и/или декларация, доказващи наличие на собствена или оторизирана от производителя на техниката за гаранционна и следгаранционна поддръжка сервизна база, с посочен адрес и телефон за контакти; 6.1Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години от датата непосредствено преди подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение на тези договори;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 70
Показател: Предложен гаранционен срок; тежест: 20
Показател: Предложен срок на доставка; тежест: 10
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 531559 от 25.03.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.05.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.06.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.06.2013 г.  Час: 14:00
Място

Административна сграда на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус, №41

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При отварянето на офертите могат да присъстват лицата, представляващи Участниците в процедурата, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията,, бул. Витоша, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ