Версия за печат

04482-2013-0003

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 52 от 24.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хелус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: "Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на обществената поръчка предвижда доставката на един брой нов колесен багер-товарач, необходим за обезпечаване експлоатационната дейност на " ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов с технически параметри и характеристики, подробно описани в документацията за участие в процедурата. Доставката да се осъществи чрез покупка при разсрочено плащане на цената, а именно първоначална вноска в размер на 50000.00 лева, заедно с дължимия ДДС върху цялата стойност на багера, остатъка ще се изплаща на равни месечни вноски за период от 36 (тридесет и шест) месеца, без оскъпяване в съответствие с офертата на участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата, подробно са описани основните технически характеристики и изискванията на Възложителя към необходимия на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов багер - товарач. Място за изпълнение на поръчката - франко склада на "ВиК - Свищов" ЕАД, гр. Свищов, ул. Хемус, №41. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 130000.00 /сто и тридесет хиляди/ лева. Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

1. Настоящата процедура се открива на основание чл.103, ал.1, чл.14, ал.3 от ЗОП и поради необходимостта от осигуряване на един нов колесен багер - товарач с цел отстраняване на аварии по водопроводни мрежи и съоръжения за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството. 2. Прогнозната стойност на поръчката е за срока на договора.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: 39 от 25.03.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 01529-2013-0003

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, Р.България 1000, софия, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Ангел Йорданов Беляков
Длъжност: Изпълнителен Директор