Версия за печат

04482-2013-0002

BG-Свищов:

РЕШЕНИЕ

Номер: 51 от 24.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация - Свищов" ЕАД, ул. Хемус, №41, За: Габриела Петкова, Р. България 5250, Свищов, Тел.: 0631 60191, E-mail: vik@svishtov.com, Факс: 0631 60181

Място/места за контакт: 'Водоснадяване и канализация - Свищов" ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://vik.svishtov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://vik.svishtov.com/?pg=orders.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия за помпени станции на "ВиК - Свищов" ЕАД се отнася за 220/380 V 24 часа в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа към електрическите съоръжения на сградите: Помпена станция "Стара"- с. Червена - около 40000 kWh ниско напрежение върхова дневна и нощна тарифа; помпена станция "Нова"- с. Червена - около 20000 kWh ниско напрежение дневна и нощна тарифа; помпена станция "Червенска бара" - край село Овча Могила - около 100000 kWh върхова, дневна и нощна тарифа;

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП и съгласно чл. 43, ал.2, т.1 и т.2а от Закона за енергетиката, за една обособена територия на странате се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия на краен снабдител. Нобходимостта от провеждане на процедура на договаряне без обявление се налага предид факта, че "ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София е единственото дружество за Западна България, което по смисъла на чл.43, ал.2, т.2а от Закона за енергетиката има издаден лиценз от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за обществено снабдяване с електрическа енергия с № Л-135-11/29.11.2006 год., със срок на действие до 13.08.2039 год. и лиценз за търговия с електрическа енергия с №Л-229-15/17.05.2007 год,за срок от 10 години. Обособената територия, която дружеството обслужва обхваща следните административни области: Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин, в чийто обхват са оимпените станции собственост на "ВиК - Свищов" ЕАД, предмет на настоящата поръчка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

До "ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД ,гр. София, ул."Г. С. Раковски", №140; ЕИК: 175133827

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ БЕЛЯКОВ
Длъжност: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР