Версия за печат

00530-2013-0012

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 12.04.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Национална агенция за приходите/ ТД на НАП Велико Търново, ТД на НАП - В.Търново, пл. "Център" №2, ет.1, стая 106, За: Диляна Петрова, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 617246, E-mail: d.uzunova@ro04.nra.bg, Факс: 062 625987

Място/места за контакт: пл. "Център" №2, ет.4, стая 412

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nap.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nap.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Услуги по ремонт и поддръжка на система за контрол на достъпа и работното време и система за видеонаблюдение, находящи се в административната сграда на офис Видин при ТД на НАП Велико Търново в гр. Видин, ул. „Шести септември” № 12”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

72253200, 50343000

Описание:

Поддържане на системи
Услуги по ремонт и поддържане на видеотехника

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 2 от 15.03.2013 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

Процедурата е открита с Решение № 2 от 15.03.2013г. на директора на ТД на НАП Велико Търново.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-529895
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 530-2013-12
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

529895

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

15.03.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/04/2013 17:30
Да се чете:
19/04/2013 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите.

Вместо:
15/04/2013 10:30
Да се чете:
22/04/2013 10:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Републка България 5000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Със Заповед № 117/26.03.2013г. на изпълнителния директор на НАП, Христо Константинов Костадинов е назначен да изпълнява длъжността директор на ТД на НАП Велико Търново, считано от 29.03.2013г. до назначаване на титуляр на длъжността.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.04.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Христо Константинов Костадинов
Длъжност: изпълняващ длъжността директор на ТД на НАП Велико Търново