Версия за печат

BG-Борово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проекта."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

26 - Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD. /Създаване на компютърно аудио-визуално съдържание - 35 кратки филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, заснети с три камери и 2 микрофона, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160 минути /дейност 3 от проекта/; Създаване на компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание /дейност 4 по проекта/; Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности на общината в Интернет /дейност 8 по проекта/Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината /дейност 9/.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

92520000

Описание:

Услуги на музеи и галерии; услуги по опазване на паметници на културата

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

01.04.2013 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Поръчката се възлага в изпълнение на Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» между ДФЗ и Община Борово. Плащанията по изпълнение на поръчката ще се осъществява до размера на окончателно одобрените за финансиране средства от ДФЗ.

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изготвяне на технически /работни/ проекти за кандидатстване на община Борово за финансиране на инвестиционни проекти от европейските фондове” с обособени позиции.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Проектантски услуги за изготвяне на технически проекти /работни/ за кандидатстване на община борово за финансиране на инвестиционни проекти от европейските фондове” с обособени позиции.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

11.03.2013 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Финансирането на услугата ще се осъществи до размера на одобрените средства за финансиране на тази дейност по съответните проекти.

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Община Борово, област Русе.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на хранителни продукти, съгласно Ценовото предложение на избрания за Изпълнител по предварителна заявка на възложителя.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

25.03.2013 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2013/2014 г."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на прогнозно количество гориво 110000 литра дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2013/2014 г., при направена периодична доставка франко на посочени от възложителя места по предварителна заявка.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

02.09.2013 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите, финансирани от общинския бюджет в община Борово

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на горива за МСП по предварителни заявки на количествата, а именно дизелово гориво, газ пропан-бутан и бензин А95Н за МПС, обслужващи дейностите, финансирани от общинския бюджет в община Борово, съгласно техническите спецификации.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132100, 09134200, 09100000, 09122000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Горива
Пропан и бутан

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

07.05.2013 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането по обществената поръчка с предмет: Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово ще се осъществява до размера на окончателно одобрените средства по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проекта.

VI.2) Допълнителна информация

Финансирането по общественатата поръчка с предмет „Изготвяне на технически /работни/ проекти за кандидатстване на община Борово за финансиране на инвестиционни проекти от европейските фондове” с обособени позиции ще се осъществи до размера на окончателно одобрените средства за тази дейност по договорите за финансиране на съответните инвестиционни проекти.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2013 г.