Версия за печат

BG-Борово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Изграждане на туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово" по Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекта.

II.2) Обект на поръчката и място на строителството
Място на извършване на строителството

Землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово

код NUTS

BG325

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин,на община Борово по договор 18/313/00139 от 21 ноември 2012г. съгласно КСС, предложена от избрания за изпълнител.

Прогнозна стойност
253682 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения

II.6) Планирана дата за начало на процедурата за възлагане и срок на изпълнение на поръчката

20.03.2013 г. 

Срок на изпълнение в месеци: 24
II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Обществената поръчка ще се финансира по Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово".

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Финансиране и изпълнението на проекта ще се осъществява при условията на м. 313 по ПРСР по Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово".

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането на обществената поръчка ще се осъществи при условията на Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013г. към ДФЗ.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2013 г.