Версия за печат

02310-2013-0001

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: гл. ас. Десислава Тодорова, Гергана Гергова, Република България 1113, София, Тел.: 02 8700478; 02 9795318, E-mail: euproject0025@abv.bg, Факс: 02 8739952

Място/места за контакт: ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bio21.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bio21.bas.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ул. акад. Г. Бончев, бл. 21
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на химикали и косумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 "Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 16 Обособени позиции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000, 33100000, 30124000

Описание:

Химически продукти
Медицинско оборудване
Части и аксесоари за офис техника

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

16 Обособени позиции

Прогнозна стойност без ДДС
215958.57 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, парична сума, платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция. Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция - парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИФРГ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на български език или в официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в официален превод на български език. Гаранцията трябва да е представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение трябва да е валидна за срок надвишаващ с 3 месеца срока на договора, считано от датата на сключване на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат Плащанията по договора се извършват периодично след приемане на всяка конкретна доставка и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните. Изпълнителя за предходния месец. Плащането се извършва до 15-то число на месеца, следващ месеца на изпълнение на работата. Плащането се извършва от Възложителя с преводно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя и след представяне от страна на Изпълнителя на фактура и подписан протокол от Възложителя Плащането се извършва след подписване на Протокол между Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица за приемане на доставката За повече подробности, моля виж проекта на договор от документацията за участие. ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като участникът представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

европейско финансиране по Опреативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 1.2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 от ЗОП, както и обстоятелствата по т. 1.1 – 1.5 цитирани по-горе в т. 1 от този раздел. 3. Изискуеми документи (извън посочените в настоящото обявление - т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 3.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; удостоверение за актуално състояние на участника – ако е приложимо (оригинал или копие); 3.2. За физическите лица: копие от документа за самоличност; Останалите изисквания към представянето на тези документи са посочени в документацията за участие; 3.3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 3.4. Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Чуждестранните физически или юридически лица в допълнение представят и декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които обстоятелства са приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП и се отнасят за държавата, в която лицето е установено. Цитираните декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП трябва да бъдат изготвени по образците от документацията за участие. Останалите изисквания към участниците и другите необходими документи за представяне са посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.), за една или за две от предходните три години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.).
Минимални изисквания: Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три години в размер на два пъти лева без ДДС на прогнозната стойност за обособената позиция за която кандидатства – общо за трите години. Ако участникът каднидаства за повече от една обособена позиция – изисуемия общ приход за предхдните три години е равен на два пъти сумарната прогнозна стойност на обособените позиции, за които кандидатства.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. сертификат за въведена система за управление на качеството БДС ISO 9001 или еквивалент на участника;.2. Оторизация за продажба и дистрибуция на предлаганите продукти от производителя, в случай, че участникът не е производител; 3. доказващи произход на доставяните химикали и консумативи, документи/ деклараци за съответствие и за качество, каталози и др.;.4. доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от №1 до № 11/, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя.; 5. Списък с основните договор изпълнение от кандидата през последните три години с подобен предмет с посочени стойности, дати и възложители. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 1-4 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството БДС ISO 9001 или еквивалент на участника;.2. Оторизация за продажба и дистрибуция на предлаганите продукти от производителя, в случай, че участникът не е производител; 3. доказващи произход на доставяните химикали и консумативи, документи/ деклараци за съответствие и за качество, каталози и др.;.4. доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от №1 до № 11/, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя.; 3. Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., включващи доставка на химикали и консумативи подобни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 31.12.2012 г. и работата е приета от възложителя или получателя по договора. 4. При подписване на договора, определеният за изпълнител представя документите, посочени в т. 8 от раздел VII на Указания към участниците от документацията за участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.03.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се закупува, цена: 18.00 лева с ДДС или 15.00 лева без ДДС. Документацията за участие се получава на адрес: Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, стая № 223 – Канцелария, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за внесена сума от 18.00 лв. /осемнадесет лева/ по банкова сметка на Възложителя в УниКредит Булбанк както следва: BIC код UNCRBGSF, IBAN: BG64UNCR96603110023810, на името на Институт по физиология на растенията и генетика при БАН. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Закупуване на документация за общ. поръчка на ИФРГ-БАН за доставка на химикали и консумативи по проект №BG051PO001-3.3.06-0025 или да бъде посочено ID на поръчката. Сумата от 18.00 лв. може да бъде внесена и на каса в счетоводството на ИФРГ-БАН на адрес: Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, ет. 2 стая № 223 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Преди да получи документацията, участникът следва да представи своите данни - име на участника и адрес за кореспонденция, включително телефон и по възможност факс и електронна поща на длъжностното лице в стая № 223 – Канцелария, от което се получава документацията. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите (виж точната дата, до която може да се закупува документацията в обявлението за поръчката). Документацията за участие също така ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.bio21.bas.bg, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в тези указания, както и в обявлението за обществената поръчка, като също трябва и да се регистрират в стая № 223 – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са закупили документация. Възложителят не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес или данни за кореспонденция при закупуване на документацията. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.03.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.03.2013 г.  Час: 11:00
Място

Република България, гр. София, 4-ти км, Институт по физиология на растенията и генетика при БАН, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 21, Заседателна зала, ет.2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 'РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ'

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.bio21.bas.bg/, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, като също трябва и да се регистрират в стая № 223 – Канцелария в сградата на ИФРГ-БАН, че са закупили документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби са посочени по-долу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване на решението по т. 3.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.02.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВ ЗА МАРКИРАНЕ НА ДНК
1) Кратко описание

РЕАКТИВ ЗА МАРКИРАНЕ НА ДНК

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

7

Прогнозна стойност, без ДДС
5424.08 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВ ЗА ИЗОЛИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДНК
1) Кратко описание

РЕАКТИВ ЗА ИЗОЛИРАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ДНК

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

11

Прогнозна стойност, без ДДС
13272.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ PCR, RT-PCR И REAL-TIME PCR
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ PCR, RT-PCR И REAL-TIME PCR

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

29

Прогнозна стойност, без ДДС
27787.8 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция ПРАЙМЕРИ
1) Кратко описание

ПРАЙМЕРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

1

Прогнозна стойност, без ДДС
3150 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯЕВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ ЗА РАБОТА С НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ ЗА РАБОТА С НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

8

Прогнозна стойност, без ДДС
2637.52 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция БУФЕРИ И РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
1) Кратко описание

БУФЕРИ И РЕАКТИВИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

66

Прогнозна стойност, без ДДС
20601.94 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ ЗА РАБОТА С КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ ЗА РАБОТА С КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

9

Прогнозна стойност, без ДДС
3952.5 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция АНТИТЕЛА И ВИЗУАЛИЗИРАЩИ РАЗТВОРИ
1) Кратко описание

АНТИТЕЛА И ВИЗУАЛИЗИРАЩИ РАЗТВОРИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

15

Прогнозна стойност, без ДДС
11608 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, комбинация от няколко или за всички номенклатирни единици посочени в обособената позиция. 1 Кит с луминол за хемилуминесцентно визуализиране на блотове,реактив достатъчен за покриване на 2000см2 / мембрана кит 2 255.00 2 Анти - алкохол дехиодригеназа, 2мл/оп. опаковка 1 530.00 3 Анти-цитозолна 1,5 бифосфатаза, 100мкл./оп. опаковка 1 690.00 4 Анти-убиквитин Abs, 100мкг./оп. опаковка 1 640.00 5 Анти -цистатин C, 100мкл./оп. опаковка 1 700.00 6 Анти -цистатин C , 1мг./оп. опаковка 1 720.00 7 Анти-хиндсайт протеин Моноклонално антитяло, 100мкл./оп опаковка 1 623.00 8 Заешко поликлонално IgG срещу миши, човешки Rock -1 (H-85) 200мкг./мл., 1мл./оп. опаковка 1 590.00 9 Козе антитяло анти-заешко IgG (H&L), HRP конюгирано опаковка 1 320.00 10 Анти - PsbO антитяло (PsbO/ 33 kDa на кислород отделящия комплекс на фотосистема втора заешко, поликлонално опаковка 1 620.00 11 комплект от 10 растителни anti-Lhca и анти-Lhcb, заешко, поликлонално антитяло опаковка 1 3,100.00 12 Анти-субтилизин 100 мкл/оп. опаковка 1 700.00 13 Анти-Tрипсин инхибитор Hl 100мкл./оп. опаковка 1 700.00 14 Анти-папаин, 1мг./оп. опаковка 1 710.00 15 Анти -L-химотрипсин 1мг./оп. опаковка 1 710.00


Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА LACERTA VIRIDIS И LACERTA AGILIS ЧРЕЗ СЕКВЕНИРАНЕ
1) Кратко описание

РЕАКТИВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА LACERTA VIRIDIS И LACERTA AGILIS ЧРЕЗ СЕКВЕНИРАНЕ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

5

Прогнозна стойност, без ДДС
8982 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция РЕАКТИВ ЗА АНАЛИЗ НА БЕЛТЪЦИ
1) Кратко описание

РЕАКТИВ ЗА АНАЛИЗ НА БЕЛТЪЦИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

2

Прогнозна стойност, без ДДС
1956 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

СРОК НА ДОСТАВКА ДО 30 ДНИ ОТ ЗАЯВКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРОК НА ГОДНОСТ 24 МЕСЕЦА


Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция ДРУГИ РЕАКТИВИ
1) Кратко описание

ДРУГИ РЕАКТИВИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24000000

Описание:

Химически продукти

3) Количество или обем

241

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, комбинация от няколко или за всички номенклатирни единици посочени в обособената позиция. Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя Срок на годност: мин 24 месеца.


Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция ПИПЕТИ С ВАРИАБИЛЕН ОБЕМ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ НА ГЕННИ ЕСКПРЕСИИ
1) Кратко описание

ПИПЕТИ С ВАРИАБИЛЕН ОБЕМ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ НА ГЕННИ ЕСКПРЕСИИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

8

Прогнозна стойност, без ДДС
3531 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя Срок на годност: мин 24 месеца.


Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция ПИПЕТИ И КОНСУМАТИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА REAL-TIME PCR АНАЛИЗ
1) Кратко описание

ПИПЕТИ И КОНСУМАТИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА REAL-TIME PCR АНАЛИЗ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

6

Прогнозна стойност, без ДДС
6864.63 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя Срок на годност: мин 24 месеца.


Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция ПИПЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ
1) Кратко описание

ПИПЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БИОХИМИЧНИ АНАЛИЗИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

8

Прогнозна стойност, без ДДС
6500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя Срок на годност: мин 24 месеца.


Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция ОБЩИ КОНСУМАТИВИ
1) Кратко описание

ОБЩИ КОНСУМАТИВИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване

3) Количество или обем

247

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, комбинация от няколко или за всички номенклатирни единици посочени в обособената позиция. Срок на доставка до 30 дни от датата на зявка на Възложителя Срок на годност: мин 24 месеца.


Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция ОФИС МАТЕРИАЛИ
1) Кратко описание

ОФИС МАТЕРИАЛИ

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30124000

Описание:

Части и аксесоари за офис техника

3) Количество или обем

59

Прогнозна стойност, без ДДС
2891.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Участниците могат да подават оферта за една, комбинация от няколко или за всички номенклатирни единици посочени в обособената позиция. 1 NiMH акумулаторна батерия размер АА (LR6), минимален капацитет 2000мАч, 4бр./оп. опаковка 3 20.00 лв. 2 презареждащи се батерии, 2АА брой 40 0.72 лв. 3 Графити за автоматичен молив 0,5 брой 6 2.00 лв. 4 Зарядно устройство за NiMH батерии размер АА и ААА брой 3 48.00 лв. 5 Клавиатура компютърна, стандартна, USB интерфейс брой 2 12.00 лв. 6 Кламери 50мм. ,цветни, 100бр./опаковка опаковка 3 1.10 лв. 7 Класьор за документи с дебелина минимум 8см брой 100 3.50 лв. 8 Клипборд с капак брой 1 5.49 лв. 9 Компакт диск празен, за запис, 700мегабайта, 50бр./оп. опаковка 6 20.00 лв. 10 Компютърна мишка, USB, скрол бутон позволяващ движение в 4 посоки брой 1 48.00 лв. 11 Коректор на водна основа брой 2 1.19 лв. 12 Кутия за индивидуални CD дискове, 10 бр./оп. опаковка 10 2.00 лв. 13 Маркер записане, перманентен брой 48 1.51 лв. 14 Маркер за подчертаване, жълт брой 2 0.69 лв. 15 Мини –телбод брой 6 3.75 лв. 16 Молив 2В, 12 бр./оп. брой 1 5.55 лв. 17 Органайзер за бюро с 4 гнезда брой 1 8.00 лв. 18 Органайзер за бюро с чекмеджета брой 1 3.50 лв. 19 Острилка за моливи брой 1 1.20 лв. 20 Острилка, двойна, метална брой 1 3.00 лв. 21 Папка за документи, 25бр./опаковка опаковка 26 6.40 лв. 22 Папка с копче А4 формат брой 15 1.00 лв. 23 Перфоратор брой 1 2.00 лв. 24 Пластмасова линия 20см брой 1 0.50 лв. 25 Пластмасова линия 30см брой 2 0.60 лв. 26 Преносима памет минимум 8 гигабайта брой 6 20.00 лв. 27 Преносима памет с капацитет минимум 16 гигабайта, USB интерфейс брой 5 40.00 лв. 28 Преносима памет с капацитет минимум 32 гигабайта, USB интерфейс брой 5 59.00 лв. 29 карта памет за фотоапарат, 16 GB брой 1 40.00 лв. 30 карта памет за фотоапарат, 4 GB брой 1 40.00 лв. 31 Преносима памет формат MicroSD минимум 4 гигабайта в комплект с USB адаптор брой 1 16.00 лв. 32 Преносима памет формат MicroSDHC минимум 16 гигабайта в комплект с SD адаптер за връзка на картата с компютър брой 2 20.00 лв. 33 Джобове 100 бр./оп. опаковка 22 3.00 лв. 34 Телчета за телбод, 1000бр./оп. опаковка 12 0.40 лв. 35 Тонер за черна глава, за мастилено-струен принтер HP Deskjet F2280 All in One брой 1 30.00 лв. 36 Тонер за цветна глава, за мастилено-струен принтер HP Deskjet F2280 All in One брой 1 45.00 лв. 37 Тонер касета за HP Laser jet 4L брой 3 125.00 лв. 38 Тонер касета HPLaser Jet 1012 черна брой 2 70.00 лв. 39 Тонер касета HPLaser Jet 1215 брой 4 108.00 лв. 40 Тонер касета HP56 черна брой 9 32.59 лв. 41 Тонер касета HP57 трицветна брой 11 51.39 лв. 42 Тонер касета за HP Lazerjet 1020 брой 7 130.00 лв. 43 Тонер касета за Samsung SCX-4300 брой 1 90.00 лв. 44 Тонер касета за лазарен принтер HP LaserJet Printers: 1200 брой 2 111.14 лв. 45 тонер касета за Lexmark E321/323, 12A7405, 6000 копия брой 1 230.00 лв. 46 Тонер касета за принтер HP Laser jet P1005 брой 1 125.00 лв. 47 Тонер касета за принтер HP LaserJet 1022 брой 1 120.00 лв. 48 Тонер касета за принтер Xerox Phaser 3116 брой 1 185.00 лв. 49 Тонер касета за принтер модел HP LaserJet C7115A брой 1 130.00 лв. 50 Тонер касета черна, за HP, Lazerjet1010 брой 2 60.00 лв. 51 Тонер касета черна, за HP, photosmart С4200 брой 1 60.00 лв. 52 Тонер за Xerox 5016 брой 11 51.00 лв. 53 Тонер касета черна, за HP, photosmart С4200 брой 1 60.00 лв. 54 Тонер касета за принтер модел HP P2035 , за минимум 6000 копия брой 1 500.00 лв. 55 Тонер касета за принтер модел HP Laserjet M1120 брой 10 120.00 лв. 56 Цветна принтерна хартия, 500 бр/оп. опаковка 4 10.00 лв. 57 Хартия , копирна, 500 бр/оп. опаковка 250 6.00 лв. 58 Химикалка брой 50 0.30 лв. 59 тънкописец, черен брой 1 1.31 лв.