Версия за печат

00500-2013-0001

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 83-ЦБ-1/1 от 21.01.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Централен Балкан", ул. Бодра смяна № 3, ПК 80, За: Ирена Цонева, Генчо Илиев, България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: project@centralbalkan.bg, Факс: 066 801277

Място/места за контакт: Централен офис

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.centralbalkan.bg.

Адрес на профила на купувача: www.centralbalkan.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Предоставяне на одиторски услуги по Проект „Централен Балкан - парк за всички”

II.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката е в изпълнение на Проект № DIR-5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Целта на настоящата поръчка е да се осигурят качествени и ефективни експертни услуги за извършване на текущ и окончателен одит на проект „Централен Балкан – парк за всички“, от одитор и екип, който ще бъде пряко ангажиран към изпълнението на проекта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 83-ЦБ-1 от 09.01.2013 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

83-ЦБ-1 от 09.01.2013 г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-517040
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 8 - 9542 от 11.01.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 500-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

517040

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.01.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в ІІІ.2.2. Икономически и финансови възможности - Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изисванията

Вместо:

1. Копие от заверен отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен – заверен с подпис и печат на всяка страница – заверката да бъде извършена от лицето, упълномощено или притежаващо права да представлява оферента, като към подписа на това лице да бъде вписано негово име и фамилия. Посоченият документ може да не се представя, когато информацията за него се съдържа в търговския регистър и участникът е посочил ЕИК. 2. Справка - Декларация за общия оборот на участника през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Справка - Декларация за оборота от одиторски проверки на проекти, извършени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Да се чете:

1. Копие от заверен отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен – заверен с подпис и печат на всяка страница – заверката да бъде извършена от лицето, упълномощено или притежаващо права да представлява оферента, като към подписа на това лице да бъде вписано негово име и фамилия. Посоченият документ може да не се представя, когато информацията за него се съдържа в търговския регистър и участникът е посочил ЕИК.Предвид факта , че според чл.37, ал. 1 от Закона за счетоводството, годишният финансов отчет за 2012 г. се изготвя до 31.03.2013 г., възложителят ще приеме и само справка за общия оборот за последната година. 2. Справка - Декларация за общия оборот на участника през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си . 3. Справка - Декларация за оборота от одиторски проверки на проекти, извършени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си .

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в ІІІ.2.2. Икономически и финансови възможности - Изисвано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи) точка 1.

Вместо:

1. Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 400 000.00 /четиристотин хиляди / лв.

Да се чете:

1. Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 400 000.00 /четиристотин хиляди / лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

в ІІІ.2.3 Технически възможности - Изисвано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи)

Вместо:

***Един от членовете на екипа да има опит в областта на разкриването и предотвратяването на нередности и измами, който да докаже със сертификат CFE или еквивалентен.

Да се чете:

„***Един от членовете на екипа да има опит в областта на разкриването и предотвратяването на нередности и измами, който да докаже с препоръка за добро изпълнение, при действия по откриване и отстраняване на нередности и измами с посочен контакт за обратна връзка с издателя й.”

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
20/02/2013 16:00
Да се чете:
04/03/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

срок за закупуване на документация

Вместо:
10/02/2013 16:00
Да се чете:
22/02/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

отваряне на офертите

Вместо:
21/02/2013 10:00
Да се чете:
05/03/2013 10:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В документацията за участие се правят следните корекции: А) в Том ІІ, Книга 1 Указания за участие, раздел ІІ Изисквания към участниците 2.Финансови изисквания, 2.1.Минимални изисквания, Вместо: „2.1.1.Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 400 000.00 /четиристотин хиляди / лв. 2.2. Изискуеми документи и информация 2.2.1. Копие от заверен отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен – заверен с подпис и печат на всяка страница – заверката да бъде извършена от лицето, упълномощено или притежаващо права да представлява оферента, като към подписа на това лице да бъде вписано негово име и фамилия. Посоченият документ може да не се представя, когато информацията за него се съдържа в търговския регистър и участникът е посочил ЕИК.2.2.2. Справка - Декларация за общия оборот на участника през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.2.2.3. Справка - Декларация за оборота от одиторски проверки на проекти, извършени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.” Да се чете: „2.1.1. Общият оборот на участника, общо за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малко от 400 000.00 /четиристотин хиляди / лв. 2.2. Изискуеми документи и информация 2.2.1. Копие от заверен отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен – заверен с подпис и печат на всяка страница – заверката да бъде извършена от лицето, упълномощено или притежаващо права да представлява оферента, като към подписа на това лице да бъде вписано негово име и фамилия. Посоченият документ може да не се представя, когато информацията за него се съдържа в търговския регистър и участникът е посочил ЕИК. Предвид факта, че според чл.37, ал.1 от Закона за счетоводството, годишният финансов отчет за 2012 г. се изготвя до 31.03.2013 г., възложителят ще приеме и само справка за общия оборот за последната година.2.2.2. Справка - Декларация за общия оборот на участника през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.2.2.3. Справка - Декларация за оборота от одиторски проверки на проекти, извършени през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.” Б) в Том ІІ, Книга 1 Указания за участие, раздел ІІ Изисквания към участниците 3. Технически капацитет на участника, 3.1. Минимални изисквания: 3.1.2.3......Вместо:„***Един от членовете на екипа да има опит в областта на разкриването и предотвратяването на нередности и измами, който да докаже със сертификат CFE или еквивалентен.”Да се чете: „***Един от членовете на екипа да има опит в областта на разкриването и предотвратяването на нередности и измами, който да докаже с препоръка за добро изпълнение, при действия по откриване и отстраняване на нередности и измами с посочен контакт за обратна връзка с издателя й.”


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.01.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Антон Христов Станчев
Длъжност: Директор