Версия за печат

00085-2012-0031

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: инж. Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА-Централна лаборатория по информационно осигуряване и техническа поддръжка

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Елена Будинова Ирманова, Надежда Иванова Сакалийска, Република Бъкгария 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА-Главна каса-стая 25, II етаж

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Росица Добрева Георгиева, Огняна Димитрова Никодимова, Република Бъкгария 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА-Явно деловодство-сектор "Входящи"

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ВМА-София, бу. "Св. Георги Софийски" 3
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение в години

3

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за нуждите на ВМА по 2 обособени позиции: обособена позиция 1: за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM” и обособена позиция 2: за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI”, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 от настоящата документация. Доставката по всеки сключен договор ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: -парична сума, внесена по банкова сметка на Военномедицинска Академия – МБАЛ – СОФИЯ IBAN – BG34 BNBG 9661 3300 1506 01; БИК - BNBGBGSD -безусловна банкова гаранция издадена в полза на Възложителя Участникът представя гаранция за участие в процедурата за всяка една от двете обособени позиции– 2 000.00 (две хиляди )лева със срок на валидност срока на валидност на офертата. При сключване на рамковото споразумение изпълнителят не представя гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение се представя при сключване на договора и е в размер на 3 % от стойността на всеки сключен договор по рамковото споразумението без ДДС, със срок на валидност 30дни след приключване на изпълнението на съответния договор Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Доставката ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя в зависимост от неговите потребности. Плащанията ще се извършват чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на следните документи: оригинална фактура, приемно-предавателен протокол

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Оферта на участника в процедурата-образец (Приложение № 1.1); 2.Заверено копие от документ за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в ТР, както и да не представя актове, обявени в ТР, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в ТР. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. Представят се заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, документът се представя в официален превод; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ документите се представят от всяко ЮЛ.Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на ФЛ и/или ЮЛ, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно ЮЛ. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, в който задължително се посочва представляващия. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че Участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в ОП и за периода на изпълнение на договора.Участниците в процедурата имат право да представят само един вариант на оферта си. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 3.Административни сведения за участника – попълва се (Приложение № 7); 4.доказателства за иконом. и финанс. състояние на участника - посочени по-долу в т.III.2.2; 5.доказателства за технич. възможности и/ или квалификация на участника - посочени по-долу в т.III.2.3; 6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП–образец (Приложение № 1.3); 7.декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т. 2а, т.3 и т.4 и ал.5 т.2 от ЗОП–образец (Приложение № 1.4); 8.декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП-образец (Приложение № 1.5); 9.списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие- декларация по чл.55, ал.5 и чл.56, ал.1, т.8–образец (Приложение № 1.6); 10.документ за внесена гаранция за участие; 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато участникът е обединение, което не е ЮЛ; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е ЮЛ, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице което представлява обединението;12. Документ за закупуване на документация за участие; 13.списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника–поставя се в началото на документите в плик № 1; 14.Декларации за приемане на условията в проекта на РС и на договора-свободен текст.Офертата се подава на български език включително, когато участник в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения. Документите за икон. и финанс. състояние, техн. възможности и/ или квалификация, които са на чужд език се представят в превод, а документите по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Заверени от участника годишни финансови отчети за последните три години, съдържащи отчета за приходите и разходите и счетоводен баланс 2.Декларация за оборота свързан с предмета на поръчката, за последните три години 3.Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да е реализирал оборот от договори, сходни с предмета на поръчката, за последните три години не по-малък от 300 000.00лева за всяка от двете обособена позиция 2.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението, като цяло или от партньор в него

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка на консумативи сходни с предмета на настоящата процедура, извършени през последните три години с предмет, стойност, срок и име на възложителя, придружен с препоръки за добро изпълнение за всяка от двете обособени позиции 2.Оторизационно писмо от производителя за доставка на консумативи за анестезиологичната апаратура, предмет на настоящата процедура за всяка от двете обособени позиции 3.Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата процедура за всяка от двете обособени позиции 4.Сертификат ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2003 или еквивалентен издаден на името на производителя в обхвата на предмета на поръчката; - ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху издекието; -Декларация съответстие с Директива 93/42/ЕЕС, където е приложимо, издадена от производителя за всяка от двете обособени позиции 5.Каталози и сертификати от производителя, включително анализни сертификати, поставени в отделна папка в Плик 1 за всяка от двете обособени позиции

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът трябва да има опит в доставка на консумативи за апаратура предмет на настоящата процедура за двете обособени позиции 2.Участникът да е оторизиран от производителя за доставка на консумативи за апаратурата, предмет на настоящата процедура за двете обособени позиции 3.Участникът да има внедрена система за управление на качеството в обхвата на предмета на процедурата за двете обособени позиции 4.Предложените консумативи да отговарят на изискванията на Закона за медицински изделия, както и на наредбите за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия, на ин витро диагностичните медицински изделия и на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.3 от ЗМИ. 5.Предлаганият консуматив да съответства на посочените от производителя характеристики.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2012/S 43 - 069933 от 02.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.01.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на Военномедицинска академия, стая 25, втори етаж, бул. "Св. Георги Софийски"3, гр. София, всеки работен ден от 09.00ч до 12.00ч и от 13.00ч до 15.00ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.01.2013 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци

100

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.01.2013 г.  Час: 11:00
Място

Военномедицинска академия, бул. Св."Георги Софийски" 3, зала 10, етаж 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.12.2012 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM”
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за Респиратори Hamilton Medical; Анестезиологични системи STEPHAN; Монитори SpaceLabs; Монитори RGB; Транспортни Респиратори SIEM”, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 от настоящата документация

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI
1) Кратко описание

Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи

3) Количество или обем

Периодична доставка на консумативи за монитори и анестезиологизни апарати за за Монитори Datex; Анестезиологични апарати AVANCE; Монитори Datex, MRI, подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация-Приложение № 1 от настоящата документация

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 36