Версия за печат

00085-2012-0028

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Анна Кръстева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225388, E-mail: anna.krasteva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА - Централна лаборатория "Информационно осигуряване и техническа поддръжка"

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи:

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Елена Будинова Ирманова; Надежда Иванова Сакалийска, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225195

Място/места за контакт: ВМА - Главна каса - стая 25, ІІ етаж

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Военномедицинска академия, бул. "Св. Георги Софийски" 3, За: Росица Добрева Георгиева, Огняна Димитрова Никодимова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225527

Място/места за контакт: ВМА - Явно деловодство - сектор "Входящи"

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1
Основно място на изпълнение: МБАЛ-София, МБАЛ-Пловдив
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един изпълнител

Срок на действие в месеци

36

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

„Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация". Абонаментното извънгаранционно сервизно обслужване на рентгенови апарати включва ежемесечна профилактика, настройки, калибровки, тестове, ъпгрейд, ремонт и подмяна при необходимост на резервни части с нови неупотребявани, оригинални за осигуряване на пълна функционалност на апаратите. За изброените дейности се издава ежемесечно протокол подписан от Изпълнителя и от материално-отговорното лице за апарата в съответната клиника.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

„Сключване на рамково споразумение за пълно абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване с включени резервни части и труд на рентгенови апарати подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация Приложение 1.2 от документацията за участие"

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: -парична сума, внесена по банкова сметка на Военномедицинска Академия – МБАЛ – СОФИЯ; IBAN – BG34 BNBG 9661 3300 1506 01, БИК - BNBGBGSD - безусловна банкова гаранция издадена в полза на Възложителя Участникът представя гаранция за участие в процедурата – 3 500.00 (три хиляда и петстотин хиляди) лева със срок на валидност срока на валидност на офертата. При сключване на рамковото споразумение изпълнителят не представя гаранция за изпълнение. Гаранция за изпълнение се представя при сключване на договора и е в размер на 3 % от стойността на всеки сключен договор по рамковото споразумението без ДДС и е със срок на валидност 30дни след приключване на изпълнението на съответния договор. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват ежемесечно чрез банков превод по сметка на Изпълнителя в срок от 60 (шестдесет) дни след представяне на следните документи: оригинална фактура и протокол за извършени дейности за предходният период.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Оферта на участника в процедурата (Приложение № 1.1) – изготвена в пълно съответствие с образеца от настоящата документация; 2.Заверено копие от документ за регистрация или документ/декларация (свободен текст), съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”. Представят се заверени копия на указаните документи, издадени от компетентния орган в страната на участника. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, документът се представя в официален превод; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят от всяко ЮЛ. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа,с който е създадено обединението, в който задължително се посочва представляващия; 3.Административни сведения за участника – попълва се (Приложение № 7); 4.доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника - посочени по-долу в т.III.2.2; 5.доказателства за техническите възможности и/ или квалификация на участника - посочени по-долу в т.III.2.3; 6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП – попълва се и се подписва приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 1.3); 7.декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП – попълва се и се подписва приложената към настоящата документация декларация – образец (Приложение № 1.4); 8.декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - попълва се и се подписва приложеният към настоящата документация образец (Приложение № 1.5); 9.списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие. Попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация по чл. 55, ал. 5 и чл. 56, ал. 1, т. 8 – образец (Приложение № 1.6); 10.документ за внесена гаранция за участие; 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато- Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението;12. Документ за закупуване на документация за участие; 13.списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – поставя се в началото на документите в плик № 1; 14.Декларации за приемане на условията в проекта на рамковото споразумение и проекта на договора-свободен текст.Офертата се подава на български език включително, когато участник в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения. Документите за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/ или квалификация, които са на чужд език се представят в превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП се представят в официален превод
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Заверени от участника годишни финансови отчети за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), съдържащи отчета за приходите и разходите и счетоводен баланс. 2.Декларация за оборота свързан с предмета на поръчката, за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ от кръга на посочените в чл. 50 от ЗОП. Участникът, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност за период от последните три години, представя информация за общия оборот за периода, в който реално е осъществявал такава дейност (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си).
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът трябва да е реализирал оборот от договори, сходни с обекта на поръчката, за последните три години /2009, 2010 и 2011 г./ не по-малък от 500 000.00лева
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1.Декларация, съдържаща списък на основните договори за абонаментно сервизно обслужване на рентгенова апаратура, извършени през последните три години с предмет, стойност, срок и име на възложителя, придружен с препоръки за добро изпълнение. 2.Декларация, съдържаща списък на специалистите и заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация по предмета на поръчката. 3.Сертификати за проведено обучение при производителя на сервизните инженери, сертифицирани за сервиз на предлаганата за абонамент рентгенова апаратура 4.Оторизационно писмо от производителите за ремонт и сервизно обслужване на апаратурата, предмет на настоящата процедура 5.Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника с обхват сходен с предмета на настоящата процедура. 6.Декларация свободен текст за срок на диагностициране на повредата 7.Декларация свободен текст за срок за отстраняване на повредата 8.Декларация свободен текст за гаранционният срок на апарата при вложена резервна част 9.Декларация свободен текст, че вложените при ремонта резервни части, ще са нови неупотребявани, оригинални.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: 1.Участникът трябва да има опит в ремонта на медицинските апарати, предмет на поръчката. 2.Участникът да разполага със специалисти с професионална квалификация и опит отговорни за изпълнение на поръчката 3.Участникът да разполага с минимум 5 служителя на (трудов или граждански) договор сертифицирани инженери от производителя на предлаганата за абонаментно сервизно обслужване апаратура. 4.Участникът да е оторизиран от производителите за извършване на ремонт и сервизно обслужване на апаратурата, предмет на настоящата процедура. 5.Участникът да има внедрена система за управление на качеството в обхвата на предмета на процедурата; 6.Участникът да е в състояние да диагностицира повредата за срок не е по-голям от 24 (двадесет и четири) часа; 7.Участникът да е в състояние да отстрани повредата за срок не е по-голям от 5 (пет) работни дни 8.Гаранционният срок на ремонтираният апарат с вложена резервна част да не е по-малък от 6 (шест) месеца; 9.Удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ на лицата, извършващи сервизна поддръжка, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности на апаратурата, представляваща източник на йонизиращи лъчения
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 43 - 070274 от 02.03.2012 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.12.2012 г.  Час: 15:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в касата на Военномедицинска академия, стая 25, втори етаж, бул. "Св. Георги Софийски"3, гр. София, всеки работен ден от 09.00ч до 12.00ч и от 13.00ч до 15.00ч.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
17.12.2012 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

100

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.12.2012 г.  Час: 11:00
Място

Военномедицинска академия, бул. Св."Георги Софийски" 3, зала 10, етаж 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.11.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ