Версия за печат

00983-2012-0006

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна, ул."Марин Дринов" № 55, За: Румяна Караянчева; Иванка Кондова-Кръстева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677036; 052 677035, E-mail: karaiancheva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, За: Пенка Маринова, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677040, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: ул. "Марин Дринов" № 55

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов"-Варна, ул. "Марин Дринов" № 55, За: Пенка Маринова, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677040, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: ул. "Марин Дринов" № 55

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на апаратура за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: МУ – Варна, ул."Марин Дринов"№ 55
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на апаратура за нуждите на учебния процес в МУ - Варна въз основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно спецификации - Приложение №15 от документацията по следните обособени позиции: 1.Едно удърна таблетна преса; 2.Апаратура със специфична функция; 3.Друго оборудване за Факултета по фармация; 4.Сушилни шкафове; 5.Многофункционална апаратура за Факултета по фармация; 6.Лабораторни камини; 7.Апаратура за факултета по Фармация; 8.Физиотерапевтични апарати; 9.Рентгенова техника; 10.Микромотори; 11.Многофункционална апаратура за Медицински колеж

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството е съгласно приложение Б Информация относно обособени позиции и количествените сметки за 11 обособени позиции по отделно в документацията за участие – Приложение №6.1.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение (парична или банкова) в размер на 3 % от стойността на договора (офертата). Заплащането на паричната гаранцията се извършва по следната банкова сметка: Банка ДСК ЕАД, клон Варна. BIC: STSABGSF IBAN:BG24STSA93003100040700 - в лева. Условията на гаранциите са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключените договори. Плащането ще се извърши по банков път, в срок до 60 календарни дни след извършване на доставката на апаратурата, предмет на договора, представянето на оригинална фактура и други документи посочени в документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Изисква се създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица с учредяване и регистрация, извършени в законоустановения срок за сключване на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а за чуждестранни физически лица - и официален превод на документа за самоличност. Чуждестранните лица да представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за извършване на официални преводи. 2.Декларации по приложените към документацията образци за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП ; При наличие на обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП (в открито производство по несъстоятелност; сключил е извънсъдебно споразумение с кредиторите по чл.740 от ТЗ; има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен). Възложителят отстранява от участие в откритата процедура участника, както и при наличие на обстоятелства в чл.69, ал.1 от ЗОП. 3.Нотариално заверено пълномощно за подписване на офертата, в случай, че участникът се представлява от трето лице. 4. Оферта на участника 5.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 6.Декларация към чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 7. Декларация към чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП; 8.Документ за закупуване на документация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009, 2010 и 2011г.
Минимални изисквания: Общата стойност на финансовия резултат, реализиран от страна на участника през последните 3 приключили финансови години (2009, 2010, 2011) следва да бъде положителна величина. В случай, че участникът е обединение на физически лица и/или юридически лица, изискването следва да бъде изпълнено общо от обединенията.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Оригинални фирмени каталози на производителя и/или извадки от фирмени брошури или оригинални фирмени каталози, само страниците касаещи съответната номенклатура, и/или принтиран от каталог от сайта на производителя документ, свидетелстващи за техническите характеристики и възможности на предлаганата апаратура и доказващи съответствието с изискванията на Възложителя; 2.Справка на основните договори за доставки на участника, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (2009, 2010 и 2011) години; 3.Препоръки за изпълнени поръчки през последните 3 (2009, 2010 и 2011)) год., свързани с предмета на обществената поръчка. 4.Техническо предложение за предлаганите стоки, като в него се посочва за всяка номенклатура информация за търговска марка, фирма и страна производител, каталожен номер и др. ; 5. Предложение за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: За т. 3 и 4 ще бъдат разглеждани и взети под внимание само изпълнените договори, за които има препоръки за добро изпълнение. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години (2009, 2010 и 2011г.) поне 2 договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. Техническото предложение на Участника трябва да бъде с технически параметри, идентични или по-добри от техническата спецификация на Възложителя
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.09.2012 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 3.6 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата е на стойност 3 лв. /три лева/ без ДДС; Документацията за участие се заплаща по банкова сметка на Възложителя: Банка ДСК ЕАД, клон Варна. BIC: STSABGSF IBAN:BG24STSA93003100040700 - в лева. Документацията за участие се получава на адрес: ул "Марин Дринов" № 55, сграда "Ректорат" ет. 2, Деловодство срещу представяне на банковото бордеро за платена такса и предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.09.2012 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.09.2012 г.  Час: 10:00
Място

гр.Варна, ул."Марин Дринов" № 55 - Ректорат

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или нотариално упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване след представяне на документ за принадлежност към съответната медия и юридически лица с нестопанска цел, след представяне на документ от представителните органи на юридическото лице с нестопанска цел, с който са упълномощени да присъстват на заседанията на комисията.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Информацията за датата и часа за отваряне на ценовите оферти ще бъде оповестена на интернет адреса на Възложителя най-малко един ден по-рано, преди откритото заседание на комисията.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.08.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Едно удърна таблетна преса
1) Кратко описание

Доставка, монтаж инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на Едно удърна таблетна преса

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

1 брой

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Апаратура със специфична функция
1) Кратко описание

Доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочена в документацията за участие апаратура.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

По 1 брой от три вида апаратура, подробно описана в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Друго оборудване за факултета по Фармация
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочената в документацията за участие апаратура

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

1. Лабораторна машинка за пълнене на твърди желатинови капсули – 1 бр. 2. Метален шкаф за леснозапалими разтворители – 1 бр. 3. Метален вентилационен шкаф за съхранение на летливи органични разтворители – 1 бр.

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Сушилни шкафове
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочените в документацията за участие сушилни шкафове

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

по 1 брой от два вида сушилни шкафове подробно описани в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Многофункционална апаратура за факултета по Фармация
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочената в документацията за участие апаратура

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

общо 4 броя от три вида апаратура, подробно описана в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Доставка на лабораторни камини
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на лабораторни камини

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

два броя лабораторни камини, подробно описани в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Апаратура за факултета по Фармация
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочената в документацията за участие апаратура

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

10 броя от общо девет вида апаратура, подробно описана в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Физиотерапевтични апарати
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочените в документацията за участие физиотерапевтични апарати

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

по 1 брой от два вида физиотерапевтични апарати, подробно описани в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Рентгенова техника
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на рентгенова техника посочена в документацията за участие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

1 брой проявителна машина

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Микромотори
1) Кратко описание

доставка, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на микромотори посочени в документацията за участие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

8 броя

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Многофункционална апаратура за Медицински колеж
1) Кратко описание

доставка, монтаж, инсталация, настройки, провеждане на предварително тестово изпитване, обучение за работа на място с реактиви (консумативи) на изпълнителя, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на посочената в документацията за участие апаратура

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33000000

Описание:

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи

3) Количество или обем

общо 16 броя от 5 вида апаратура, подробно описана в документацията за участие

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 2