Версия за печат

BG-Борово:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Борово, ул. "Никола Вапцаров" № 1А, За: Гергана Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/139/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството
Основна площадка или място на изпълнение на строителството

гр. Борово, община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоарите по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово. Реконструкция на тротоарите и изграждането на такива в участъците от бул. „Шести септември”, където такива липсват, както и изграждането на ново енергоспестяващо осветление по протежение на булеварда в гр.Борово, съгласно техническите спецификации и количествена сметка от документацията за участие. Поръчката е свързана с проект, финансиран от фондове на ЕС - Проект „Реконструкция на уличната мрежа в гр. Борово” по Прогрома за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Прогнозна стойност
943124 BGN
Разделяне на обособени позиции

НЕ

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

II.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор № 18/322/00475 от 22.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

ДА

Финансирането на обществената поръчка ще се осигури във основа на Договор № 18/322/00475 от 22.07.2011г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места”от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2012 г.