Версия за печат

BG-Борово:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА БОРОВО, област Русе, ул. "Никола Вапцаров" № 1А, За: Гергана Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/139/, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2012/2013 г."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Населени места в община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на прогнозно количество гориво 110000 литра дизел за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителен сезон 2012/2013 г., при направена периодична доставка франко на посочени от възложителя места по предварителна заявка.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка на територията на община Борово, обл.Русе."

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

Населени места в община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка-детска градина и филиали, училища, Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи и Защитено жилище за младежи и девойки с увреждания, намиращи се на територията на община Борово.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към приложимите разпоредби, които ги уреждат

Собствени бюджетни средства. Плащане съгласно условията на договора.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2012 г.