Версия за печат

BG-Борово:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Борово, ул. "Никола Вапцаров" № 1А, За: Гергана Янакиева, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253/139/, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.

II.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството
Основна площадка или място на изпълнение на строителството

селата Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе

код NUTS

BG323

II.3) Настоящото обявление обхваща рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на същността и обема на строителството

Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г. по следните обособени позиции: № 1.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово, № 2.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин, № 3.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф. СМР съгласно технически спецификации и количествена сметка.

Прогнозна стойност
10286760 BGN
Разделяне на обособени позиции

ДА

II.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

II.7) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.8) Допълнителна информация

Поръчката е финансирана от Европейски земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013 г. мярко 321 "Основни услуги на населението и икономиката на селските райони" по договори за безвъзмездна финансова помощ № 18/321/00515, № 18/321/00516, № 18/321/00517 от 11.05.2010г. между община Борово и ДФЗ.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.1.1) Основни финансови условия и начини на плащания и/или позоваване на разпоредби, които ги уреждат

Съгласно договорите за безвъзмездно финансиране с ДФЗ.

III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

ДА

Поръчката е финансирана от Европейски земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013г. мярко 321 "Основни услуги на населението и икономиката на селските райони" по договори за безвъзмездна финансова помощ № 18/321/00515, № 18/321/00516, № 18/321/00517 от 11.05.2010г. между община Борово и ДФЗ.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2012 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА РАЗДЕЛ II - Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.
Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на реконструкция и строителни работи по проект:"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово"
1) Кратко описание

Извършване на реконструкция и строителни работи по проект:"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", община Борово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

3) Количество или обем

съгласно техническите спецификации и количествена сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
3609524 валута BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Финансирането по обособената позиция е от Европейски земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013 г. мярко 321 "Основни услуги на населението и икономиката на селските райони" по договор за безвъзмездна финансова помощ № 18/321/00515 от 11.05.2010г. между община Борово и ДФЗ.

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на реконструкция и строителни работи по проект:"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин"
1) Кратко описание

Извършване на реконструкция и строителни работи по проект:"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин, община Борово"

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

3) Количество или обем

съгласно технически спецификации и количествена сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
3276252 валута BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е финансирана от Европейски земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013 г. мярко 321 "Основни услуги на населението и икономиката на селските райони" по договор за безвъзмездна финансова помощ № 18/321/00516 от 11.05.2010г. между община Борово и ДФЗ.

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция "Извършване на реконструкция и строителни работи по проект:"Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф"
1) Кратко описание

Извършване на реконструкция и строителни работи по проект: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф, община Борово.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

3) Количество или обем

съгласно технически спецификации и количествена сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
3400984 валута BGN
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Обособената позиция е финансирана от Европейски земеделски фонд по Програма за развитие на селските райони за период 2007-2013 г. мярко 321 "Основни услуги на населението и икономиката на селските райони" по договор за безвъзмездна финансова помощ № 18/321/00517 от 11.05.2010г. между община Борово и ДФЗ.