Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна комисия по хазарта, РАЙОН "ТРИАДИЦА", Булевард "АКАДЕМИК ИВАН ЕВСТАТИЕВ ГЕШОВ" № 15, ЕТ. 2, За: КАТЯ НИКОЛАЕВА КУЗМАНОВА - МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ Г, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1431, София, Тел.: 02 98595827, E-mail: K.KUZMANOVA@DKH.MINFIN.BG, Факс: 02 9520096

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dkh.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dkh.minfin.bg/inner.php?cat=202.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Контрол върху хазартната дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Извършване на аналитични дейности по нормативната база, административните процеси и предлаганите административни услуги на Държавната комисия по хазарта. Разработка на дългосрочна стратегия за развитие, вътрешни правила за унифициране на административните процеси и администрираща информационна система , обслужваща издаването на разрешения за организиране на хазартни игри и разрешения за производство, внос, разпространение и сервиз на игрални съоръжения. Обучение на служителите на ДКХ по ЗЕУ.

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" № 15, ет. 2

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Съгласно пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации.

Прогнозна стойност
494167 BGN
Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

75131000, 72330000, 79140000, 72212218

Описание:

Услуги за държавните органи и служби
Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни
Други юридически консултации и услуги
Услуги по разработване на софтуер за управление на лицензии

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане

15.03.2012 г. 

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

II.7) Допълнителна информация

Прогнозната стойност включва следните прогнозни стойности на включените в предмета й дейности -" Аналитични дейности", "Организационни и нормативни дейности и "Обучение по ЗЕУ" - 75 000 лева без ДДС ; Разработка на единна информационна система - 419167 лева без ДДС.

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е свързана с изпълнение на Договор № А11-31-15/01.02.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за проект „Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление”.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство: http://customs.bg; http://www.nap.bg; http://www.minfin.bg

Законодателство за опазването на околната среда: http://www.moew.government.bg

Защита на трудовата заетост и условия на труд: http://www.mlsp.government.bg; http://www.git.mlsp.government.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

28.02.2012 г.