Версия за печат

BG-София:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология- ЕАД, ул." Пловдивско поле" №6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, Факс: 02 8706321

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Заглавие на поръчката, предоставенo от възлагащия орган

" Абонаментно извънгаранционно техническо поддържане на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛО-ЕАД"

II.2) Вид на поръчката и място на доставката или на изпълнението

Услуги

Категория услуга:№

01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на естеството и количеството или стойността на доставките или услугите

Абонаментно извънгаранционно техническо поддържане на медицинско оборудване и апаратура на СБАЛО-ЕАД.

Разделяне на обособени позиции

НЕ

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати

II.6) Поръчка, обхваната от споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка, свързана с проект и/или програма, финансирана от общностни фондове

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство в областта на опазването на околната среда:  

Закрила на заетостта и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2012 г.