Версия за печат

BG-София:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул." Пловдивско поле" №6, За: Захари Милев, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, Факс: 02 8706321

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Доставка на канцеларски материали и консумативи за фотокопирни машини за нуждите на СБАЛО-ЕАД"

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи за фотокопирни машини за нуждите на СБАЛО-ЕАД.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30192000, 30125000

Описание:

Принадлежности за офиса
Части и принадлежности за фотокопирни машини

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Доставки на хранителни продукти"

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Доставки

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Ежедневни доставки на хранителни продукти за нуждите на СБАЛО-ЕАД.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Пране на болнично постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал"

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

27 - Други услуги

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Периодични услуги по пране на болнично постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал на СБАЛО-ЕАД.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

" Охранителни услуги за нуждите на СБАЛО-ЕАД"

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата

Услуги

Категория услуга:№

23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

Основно място на изпълнение или на доставка

град София, ул." Пловдивско поле" №6

код NUTS

BG411

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или услугите

Охранителни услуги на СБАЛО-ЕАД- въоражена охрана на определени постове, обезпечаване на пропускателен режим и със сигнолно- охранителна техника.

Обособени позиции

НЕ

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.2) Условия за участие

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.01.2012 г.