Версия за печат

00078-2011-0009

BG-Стражица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стражица, Община Стражица, ул."Дончо Узунов" № 5, За: Боряна Георгиева Добрева, Република България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net, Факс: 06161 2568

Място/места за контакт: Община Стражица, гр.Стражица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://strazhitsa.e-gov.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Друг: Община

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Стражица
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец за реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” -„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” , включващ: - извършване оценка на съответствието на проекта по всеки лот, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Упражняване на строителен надзор по следните обособени позиции: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица и 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец за реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” -„Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” , включващ: - извършване оценка на съответствието на проекта по всеки лот, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

Прогнозна стойност без ДДС
6588 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е задължителна за всеки участник и е в размер на: За обособена позиция 1:30,00 /тридесет/ лева. За обособена позиция 2:30 /тридесет/ лева. 2.Участникът сам избира формата на предоставяне на гаранцията за участие, като може да избира между следните възможности: 2.1. парична сума, внесена по банкова сметка на Община Стражица: IBAN:BG59STSA93003301503056, BIG: STSABGSF, Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица 2.2. банкова гаранция за срока на валидност на предложението - 120 (сто и двадесет) календарни дни. В случай на необходимост, участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на изпълнител на настоящата поръчка. Банковата гаранция е неотменима и безусловна, изготвена съгласно образеца, представен в документацията за участие. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 3. В документа за гаранция за участие, заължително да е изписано: "Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнението и реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проекти в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” - „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” и „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл.62 от ЗОП, като Възложителят не дължи лихва за периода през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 5. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 6. Участник, който не представи гаранция за участие или представи гаранция за участие, която не отговаря на така посочените условия, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Гаранция за добро изпълнение - условия, размер и начин на плащане 2.1. Гаранция за изпълнение на договора – 3 % /три на сто/ от стойността на договора, представена в една от следните форми: 1. парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG59STSA93003301503056, BIG: STSABGSF, Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица 2. банкова гаранция за срока на договора, увеличен с 60 /шестдесет/ дни. Гаранцията за изпълнение се представя от Изпълнителя при подписване на договора. Служи за обезпечение на отговорността на изпълнителя при неизпълнение на обществената поръчка. Размерите на гаранциите са определени съгласно чл.59 ал.2 от ЗОП, а условията и сроковете за задържането и освобождаването им се уреждат съгласно чл.61-63 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проекти в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” - по проекти „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” - Договор № 04/322/00341 и „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” - Договор № 04/322/00342, съфинанансирана от държавния бюджет на Република България и общинския бюджет. Прогнозните стойности са посочени в раздел ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо) на обявлението и са както следва: Прогнозни стойности за поръчката: За обособена позиция 1 – Договор № 04/322/00341 „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица”– 3 324 лв. (три хиляде триста двадесет и четири) лева без ДДС. За обособена позиция 2 - Договор № 04/322/00342 за проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” –3264 лв. (три хиляди двеста шестдесет и четири ) лева без ДДС • Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер до 20 % (двадесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка и се осъществява 10 (десет) дни след подписване на договора с избрания изпълнител по всеки лот и влизането му в сила. • Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер до 20 % (двадесет процента) от стойността на настоящата обществена поръчка и се осъществява до 10 (десет) работни дни след получаване на съгласувателно писмо от Разплащателна агенция за стартиране на проекта. Междинните плащания, съгласно условията на договорите и Приложение 1 към тях между ДФЗ и Община Стражица са в размер до 30 /тридесет/ % от договорената сума. Общата стойност на авансовите и междинните плащания не трябва да надвишава 50 /петдесет/ % от стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя. Окончателното плащане ще е сумата, равна на разликата между стойността на договора между Възложителя и Изпълнителя и общата сума от авансовото и междинното плащания. От него се приспадат всички неустойки, обезщетения и други дължими от изпълнителя суми, за стойността с която надвишават внесената гаранция за изпълнение. Заплаща се след приключване на дейностите и окончателното приемане на изпълнената работа. При подписването и одобряването на представената от Изпълнителя фактура се представя: - Искане за плащане. - Доклад за извършената дейност (за междинно и окончателно плащане); - Приемо-предавателен протокол (за междинно и окончателно плащане)

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не се изисква създаването на юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 2. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, чл.47, ал.2 и чл.47, ал.5 от ЗОП – за участници регистрирани в и извън Република България – приложение №4 и приложение № 5; ЗАБЕЛЕЖКА: За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3 и ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 3. Регистрация по ДДС /при налична/ такава/; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член на обединението поотделно. За лица, които не са регистрирани в Република България, завереният документ се представя и в превод. 4. Документ за закупуване на документация за участие; 5. Документ за гаранция за участие; 6. Подизпълнителите, ако участникът пред¬вижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 7. Срок за изпълнение на поръчката; 8. Оферта за участие и административни сведения за участника - приложение №1 и приложение №2 9. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – приложение 1.1. 11. Лиценз за извършване на дейностите /заверено копие/, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ (посл.изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.). Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. 12. Нотариално заверено пълномощно за участие в процедурата, ако кандидатът или участникът участва чрез пълномощник. 13. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да ги спазва, както и да не разпространява информация/данни, свързана с обществената поръчка - Приложение 3. 14. Декларация на участието на подизпълнител/и - Приложение 6. 15. Декларация от включен/-ите в офертата подизпълнител/и - Приложение 7. 16. Декларация на член на обединение / консорциум - Приложение 8. 17. Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника, съгласно Раздел III.2.2. Икономически и финансови възможности. Изискуеми документи и информация, т.1 от Обявлението за възлагане на обществената поръчка. 18. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания и/или квалификация към участника (съгласно Раздел III.2.3. Технически възможности. 19. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е официален представител за това съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура. 20. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка - съгласно изискванията на настоящите указания (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). 21. Декларация за за запознаване с условията в документацията и приемане на условията посещение на обекта на място - Приложение 11. Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително се представят и за тях (за документите, представяни от подизпълнители важат същите изисквания, каквито са изискванията за участника): т.1, т.2, т.8,т.15
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Попълнено приложение към документацията с информация за оборот на участника през последните 3 (три) финансови години. 2. Информация за оборота от извършен строителен надзор на обекти, подобни на обекта на настоящата поръчка за последните три години в зависимост от датата, на която е регистриран участника - чл.50, ал.1 т.3 от ЗОП. 3. Баланс и годишен отчет за приходите и разходите за предходните три години (2008 г., 2009 г. и 2009 г.) 4. Одиторски доклади за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., когато е приложимо. 5. Регистрация по ЗДДС /при наличие на такава/. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Годишната оперативна печалба /счетоводния финансов резултат/ на Участниците по всеки лот (сумарно консорциума/обединението) трябва да бъде число по-голямо от нула за последните 3 (три) финансови години (2008, 2009 и 2010 г.). 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за целия срок на договора - представя се: а) заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2011 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г.) и б) декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, изброените по–горе изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на изпълнени договори за строителен надзор, включително стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, придружен с копия на договори и/или препоръки за добро изпълнеие. с предмет за строителен надзор и оценка на съответствието на проекти. В списъка да се посочат стойностите, датите и получателите на услугите, както и стойността на договорите за строителство. За всеки един от посочените в списъка обекти да се представи препоръка, в която да е посочен обекта на строителството, за който участникът е извършвал строителен надзор, както и да е посочена стойността на обекта за строителство. В препоръките трябва да е посочено дали обектът е въведен в експлоатация, да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация. В същия списък трябва да са посочени и договорите за проекти, на които участникът е извършвал оценка на съответствието. За тези договори участникът също трябва да представи препоръки, с посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна информация 2. Лиценз за извършване на дейностите /заверено копие/, съгласно Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл.166 от ЗУТ (посл.изм. ДВ. бр.5 от 19.01.2010 г.) Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.12.2012 г., участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 3. Списък на технически правоспособните физически лица на договор при участника и отговорни за изпълнението на поръчката, придружен с документи удостоверяващи професионалната квалификация, копия на дипломи, стаж, опит, чрез посочване на проектите, в които са участвали, заверени вярно с оригинала, подпис и печат на участника. 4. Данни за собствени или наети технически лица, които Участникът ще използва за извършване на услугите и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата 5. Декларация от участниците - свободен текст за липса или наличие на нарушения по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ и за обстоятелствата по чл.167, ал.4 от ЗУТ.
Минимални изисквания: Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участниците трябва да са лицензирани за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка и да представят заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ. Лицензът трябва да е в срока на неговата валидност. В случай че срокът на валидност на лиценза изтича преди 30.12.2012 г., участникът да представи декларация, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 2. Участниците и подизпълнителите им да не са в нарушение на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ и да не са налице обстоятелствата по чл.167, ал. 4 от ЗУТ . 3. Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010 г.) минимум 3 (три) договора за оценка на съответствието в сферата на високото строителство. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Да, сьгласно чл.229, ал.2 и чл.230 от ЗУТ, чл.10 от Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.08.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 36 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие се получава от Община Стражица, от 9.30 часа до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа, всеки работен ден срещу сума от 36,00 /тридесет и шест/ лв. с ДДС, внесена в касата на Общината. При поискване документацията може да се изпрати по куриер, за сметка на участника, след изпращане на посочения факс (06161 2568) на копие от платежно нареждане за платена сума, точен адрес за получаване телефон, факс и данни за фактура.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.08.2011 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.08.2011 г.  Час: 13:30
Място

Административна сграда на Община Стражица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. Преди отварянето на ценовите оферти комисията ще съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП - Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответно решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкурецията с копие до Възложителя, съгласно чл.121 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.07.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Упражняване на строителен надзор по следните обособена позиция: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица
1) Кратко описание

„Упражняване на строителен надзор по следните обособена позиция: 1. Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица, за реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” - Договор № 04/322/00341 за реализацията на проект „Възстановяване на храм „Свети Димитър” в село Бряговица” - извършване оценка на съответствието на техническите /работните/ проекти по всяка обособена позиция, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж на обекта; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

-извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

Прогнозна стойност, без ДДС
3324 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

не


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Упражняване на строителен надзор по следнита обособена позиция: 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец.
1) Кратко описание

„Упражняване на строителен надзор по следната обособена позиция: 2. Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” с. Горски Сеновец. реализирането на проекти по договори между община Стражица и Държавен фонд „Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места” - Договор № 04/322/00342 за проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” - извършване оценка на съответствието на техническите /работните/ проекти по всяка обособена позиция, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж на обекта; - извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

-извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. 8 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта по всеки лот (чл. 168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; - изготвяне на технически паспорт на обекта по всеки лот съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; - кадастрално заснемане на обекта по всеки лот по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър, при завършване на СМР, чрез осигуряване на услугите на лицензирано лице от Агенцията по кадастъра и имотния регистър.

Прогнозна стойност, без ДДС
3264 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

не