Версия за печат

00078-2011-0006

BG-Стражица: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стражица, ул."Дончо Узунов" №5, За: Боряна Георгиева Добрева, България 5150, Стражица, Тел.: 06161 4309, E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net;, Факс: 06161 2568

Място/места за контакт: началник сектор "Проекти и програми"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.strazhitsa.e-gov.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Стражица, село Горски Сеновец
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предстои възстановяване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец. Църквата е еднокорабна, с правоъгълни размери 18.55м. на 7.75м. Във вътрешността има балкон с размери 5.85м на 5.15м, изпълнен от дървена конструкция. Основите и зидовете са изпълнени от каменна зидария, зидана с пръст, като зидовете са с дебелина 0.95м. Покривната конструкция е дървена с покритие от керемиди върху летви. След земетресението сградата е претърпяла значителни щети и се намира в тежко конструктивно състояние. Предвидени са строително - ремонти работи включващи следните видове работи: груб строеж - демонтажни, кофражни, бетонни, зидарски, покривни, изолационни работи, настилки; довършителни работи - тенекиджийски, дърводелски, мазаческщи, бояджийски работи, дограма, ел.инсталация, Вик - инсталация и др. по приложено КСС.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212360, 45212361

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради с религиозно предназначение
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на църкви

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Църквата с правоъгълни размери 18.55м. на 7.75м. Във вътрешността има балкон с размери 5.85 м на 5.15 м, изпълнен от дървена конструкция.

Прогнозна стойност без ДДС
169806 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в открития конкурс в размер на 1600.00 /хиляда и шестстотин/ лв. и гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите могат да бъдат платени в брой в касата на "Общинския център за услуги и информация", по банков път - IBAN: BG59STSA93003301503056, BIG: STSABGSF, Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица или под формата на банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение се освобождава след като изтекат гаранционните срокове на обекта, предложени от участника, определен за изпълнител на поръчката.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Поръчката се финансира от Община Стражица, като бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Договор № 04/322/00342 от 23.10.2009 г. за изпълнението на проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец. Плащанията ще се извършват по банков път само по искане на Изпълнителя, след одобрение от Възложителя и при спазване на всички изисквания и условия на Договора. Допуска се предлагането на авансово плащане в размер до 30 % срещу издадена безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Община Стражица.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица Възложителят изисква преди сключването на договора за обществена поръчка Изпълнителят да представи доказателства за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и оригинал или нотариално заверено копие от Договора за учредяване на обединението в което недвусмислено е указано обвързването на обединението и всяка една от страните в него с подадената оферта и условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка; търговската правоспособност на чуждестранни лица, придобита съгласно законодателството на друга държава /извън Република България/ се признава, ако е доказана с изискваните от тази документация документи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи: Офертата се състои от три части: І. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние на участника – юридическо лице, със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му или единен идентификационен код (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверени от Кандидата копия на указаните документи: документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); -документа за самоличност (копие) за Участник - физическо лице - В случай, че Участника участва като обединение, изброените финансови и технически изисквания, трябва да се покриват общо от обединението като цяло, а не за всеки член на обединението по отделно. В случай, че Участника участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата малка обществена поръчка, тогава членовете на обединението сключват договор за създаване на обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. 3.Документ за закупена документация - заверено от участника копие; 4.Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 5.Оферта; 6.Административни сведения за участника; 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 9.Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 5 от НВМОП;10.Декларация по чл. 12, ал. 4 от НВМОП /попълва се от подизпълнителите/;11.Списък – декларация на квалифицирани строителни работници съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република България с удостоверение от НАП за регистрираните квалифицирани строителни работници във фирмата по чл.64, ал.4 от Кодекса на труда, към датата на подаване на офертата;12.Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП;13.Заверено от кандидата копие на регистрацията по БУЛСТАТ (при липса на ЕИК) и ЗДДС;14. Документи по чл. 50 от ЗОП, съгласно Раздел ІІІ.2.2 от настоящото обявление; 15. Документи по чл. 51 от ЗОП, съгласно Раздел ІІІ.2.3. от настоящото обявление; ІІ. ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” -1. Техническо предложение 2. Проекто-договор; 3. Работна програма за изпълнение на СМР, съгласно изискванията в техническата спецификация. ІІІ. ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 1. Ценова оферта; 2. Количествено – стойностна сметка; 3. Анализи на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за всяка от предходните три години; информация за общия оборот, оборота от строителството за последните три години и оборот от изпълнени поръчки на обекти в областта на високото строителство (в т.ч. църкви), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; банкови референции от обслужващи банки за участника; решение на управителния орган (за едноличен търговец – собственика, за СД, КД, ООД и ЕООД – решение на общото събрание на съдружниците, за АД – решение на ССД, УС за консорциум – решение от всеки от участниците в консорциума) за издаване на запис на заповед в полза на Община Стражица за всяко плащане по договора за изпълнение (междинно и окончателно); Доказателства за възможност на кандидата да осигури средства за покриване на 3% (три процента) гаранция за добро изпълнение в полза на Община Стражица за срока на договора (доказателства за наличие на собствени средства или писмо за намерение от обслужващата банка); Писмо за намерение от обслужващата банка за неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Община Стражица за размера на предложеното от участника авансово плащане по договора - до 30% (тридесет процента) от цената. В случай, че участникът не желае да ползва авансво плащане, следва да приложи декларация за това.
Минимални изисквания: Минималният оборот да бъде не по-малко от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева без ДДС общо за последните три финансови години. Да притежава поне една банкова референция от обслужваща участника банка. Да представи: решение на управителния орган (за едноличен търговец – собственика, за СД, КД, ООД и ЕООД – решение на общото събрание на съдружниците, за АД – решение на СД, УС за консорциум – решение от всеки от участниците в консорциума) за издаване на запис на заповед в полза на Община Стражица за всяко плащане по договора за изпълнение (междинно и окончателно); доказателства за възможност на кандидата да осигури средства за покриване на 3% (три процента) гаранция за добро изпълнение в полза на Община Стражица за срока на договора (доказателства за наличие на собствени средства или писмо за намерение от обслужващата банка; писмо за намерение от обслужващата банка за неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Община Стражица за размера на предложеното от участника авансово плащане по договора - до 30% (тридесет процента) от цената
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на договорите за строителство, изпълнение през последните 5 години, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, с посочени в тях стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години; списък на ръководните и техническите лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството; документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на ръководните служители и на лицата, които отговарят за извършването на строителството; декларация за собствена или наета механизация и техническо оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, съответстващи на минималните изисквания от техническата спецификация. Доказателства – снимков материал, фактури и счетоводни документи, договори; Работна програма за изпълнение на СМР, съгласно изискванията в техническата спецификация;
Минимални изисквания: Минимални изисквания - участникът в процедурата следва да има успешно завършени поне 3 (три) обекта за последните три години в областта на високото строителство, от които поне един от подобно естество (църква);да се приложат копия от договорите за изпълнение. Да представи: работна програма за изпълнение на СМР, съгласно изискванията в техническата спецификация; доказателства за собствена или наета механизация, необходима за изпълнението на поръчката: самосвали 8 тонни – 1 бр., багер комбиниран с гребло – 1 бр., бордови камион 5 тонен – 1бр.; персонал, който следва да се предвиди от изпълнителя: ръководител на обекта - правоспособен инженер – високо строителство, с минимум 5 год. стаж по специалността; технически ръководител – един, с висше или средно специално образование с минимум 5 год. трудов стаж по специалността; специалист по контрол на качеството на извършваните СМР – инженер с минимум 5 год. опит; ръководителят на обекта и техническият ръководител да са участвали в изграждането на поне един подобен обект (църква).
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Офертна цена; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение на поръчката; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 30
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 18.07.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена
30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в откритата процедура от гише "Административни услуги по икономически дейности" и се заплащат в касата на "Общинския център за услуги и информация" или по банков път BG 55STSA93008401101200, BIC STSABGSF, код за вид плащане 447000, Банка "ДСК" ЕАД, клон Стражица

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти
25.07.2011 г.  17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Срок в дни

120

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.07.2011 г.  Час: 13:30
Място

Заседателната зала на Община Стражица ет. 2

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 38, ал. 2 и 3 от НВМОП, както и при отваряне на ценовите оферти. Представителите на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните нотариално заверени изрични пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Поръчката се възлага във връзка с изпълнението на проект „Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил” в с. Горски Сеновец” , финансиран по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Договор № 04/322/00342 от 23.10.2009 г.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с кандидат, определен за изпълнител, който при подписване на договора не представи: а) документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 10; б) документ за гаранция за изпълнение; в) копие от удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя, с право на изпълнение на обекти от 1 група, V категория, съгласно чл.137 от ЗУТ или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Съгласно чл. 49 от ЗОП, във връзка с чл. 13 от НВМОП чуждестранните кандидати/участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. Когато участникът е обединение, достатъчно е един от участниците в него да има такава регистрация; г) копие от действаща застраховка „Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ с вписана застрахователна сума с валидност, равна на срока на изпълнение на договора; д) копие от валидна застраховка по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на възложителя в процедура за възлагане на обществена поръчка подлежат на обжалване по реда на част четвърта, глава 11 от ЗОП. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията, като жалба срещу решението за откриване на процедура може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решението и обявлението в Регистъра на обществените поръчки, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.07.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ