Версия за печат

00044-2011-0069

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Елена Йорданова/ инж. Соня Ангелова, България 1606, София, Тел.: 02 9173396, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Д-ция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.napi.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.napi.government.bg/orubrik.php?r=11.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония № 3, За: Завеждащ деловодство при АПИ, България 1606, София, Тел.: 02 9520525

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: Автомагистрала “Струма” ЛОТ 4, участък „Сандански – Кулата” от км 423+500 до км 438+500

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основно място на изпълнение: Област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Автомагистрала “Струма” представлява важна транспортна връзка с национално и международно значение. Трасето на магистралата пресича райони с интензивно развито земеделие, в голямата си част поливно от територията на Благоевградска област, но основно е връзка с ГКПП „Кулата” и Гърция. Началото на автомагистралата в разглеждания участък на АМ “Струма” започва от от км 423+500 следва етапна връзка при км 424+100, допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, пътен възел “Петрич - Мелник” тип “Полудетелина” при км 425+180, несъвършен пътен възел II клас при км 431+200 при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади. Пресичанията на пътищата от Републиканската пътна мрежа са осъществени на две нива. За обслужване на селското стопанство са предвидени необходимите селскостопански пресичания. Предвидено е изграждане на ново трасе на жп линията София – Кулата в участъка „Генерал Тодоров – Марино поле”. При км 438+500 се предвижда изграждане на етапна връзка с дължина 0.280 м за превключване на обекта в съществуващия път I-1 (Е 79).

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45233100

Описание:

Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Дължина на изграждания участък от автомагистралата – 15,00 км.Проектна скорост V пр = 120 км /час Габарит – А29, в т.ч.: 2 платна по 11,50 м асфалтобетон включващи,2 активни ленти за движение /2х3,75 м./, асфалтирани водещи ивици/2х0,75 м./ и лента за принудително спиране /2,50 м./, стабилизиран банкет /1,25 м/ за всяко платно.3,50 м – средна разделителна ивица. Проекта включва изграждане на директно трасе от км 423+500 до км 438+500, етапна връзка при км 424+100, допълнителни връзки за с. Ново Делчево и с. Дамяница с АМ „Струма”, пътен възел “Петрич - Мелник” на км 425+180, пътен възел „Генерал Тодоров” на км 431+228,23, пътни връзки „Марикостиново” при км 433+355, Пресичане на пътища от РПМ;Пресичане на С.С. Пътища; “Големи съоръжения” :Подлез на км 424+355 с отвор 12 м.Мост над р. Склавска на км 425+160 с отвори 4 х 28 м.С.с. надлез на км 425+920 с отвори 2 х26 м.Мост над р. Левуновска на км 426+730 с отвори 4 х 22 м. С. с. подлез при км 428+200 с отвор 6м.Надлез над общински път при км 428+880 с отвори 2 х 24 м.Надлез над с.с. път на км 432+170 с отвори 2 х 24 м.Подлез при общински път BLG3151 на км 433+582 с отвор 9 м.Мост над р. Марикостенска при км 433+715 с отвор 8 м. С. с. подлез при км 434+340 с отвор 6 м.Пътен надлез за път III-198 при км 435+020 с отвор 2 х 18+25м.Надлез над жп линия при км 435+593 с отвор 20 м.Надлез над жп линия при км 436+070 с отвор 9 м.С. с. подлез при км 436+295 с отвор 6 м.С. с. надлез при км 437+530 с отвори 18+2х22+18 м.Мост на река Потока при км 437+998 с отвор 28 м. „Изместване на ж.п. линията „София – Кулата” в участъка „Генерал Тодоров – Марино поле”; “Ландшафтно оформяне”;- “Организация на движението”; “Реконструкция напоителни и отводнителни полета и съоръжения” за пътната част и за изместването на жп линията; “Реконструкция на ел.проводи 20 kv; “Реконструкция на ТТ кабели; “Реконструкция на водопроводи”;

Прогнозна стойност без ДДС
86000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
Продължителност в месеци

23


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване за разрешение за ползване на целия строеж; Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на десет на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 деветдесет дни след Датата на приключване съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя, само ако в Техническата оферта участникът е заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер на 10 на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми: 1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във формата на банкова гаранция. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образците, приложени към документацията за участие или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Изпълненото проектиране и количества СМР се сертифицират въз основа на изпълнени етапи работа. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи извършеното проектиране и СМР. КОНСУЛТАНТЪТ, в срок от 10 работни дни след получаване на конкретни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, проверява и съгласува сумата, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и при наличие на условия за плащане представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение Междинния сертификат за изпълнени проектантски и СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да вземе становище по представения за одобрение сертификат в срок от 10 работни дни от получаването на становището на Консултанта. Сумата по сертификата за плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата, като от всяко плащане се удържа суми в размер на 10 % до пълното възстановяване на авансовото плащане, ако такова авансово плащане е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с които е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл. 48, ал.2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи почл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 2. Удостоверенията за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответният документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса напарични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен трябва да бъдат издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от първа категория. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от партньорите в обединението. Това изискване произтича от чл. 3 от Закона за камарата на строителите. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. 4. Оригинал на Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и и Документацията. 5. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, който ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12 от Документацията 6. Действащи договори (трудови, консултантски или др.) между участника и лицата по т. ІІІ.2.3,дясна колона 3.1, от които се вижда, че тези лица са обвързани с участника за изпълнение на функциите им. Договорите по тази точка трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на изпълнение на допълнителното проектиране и строителството. 7.Копия от застраховки професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ в качеството на строител и проектант. 8.Копия от допълнителни застраховки по чл. 173, ал.1 от ЗУТ, обезпечаващи професионалната му отговорност а) в качеството на проектант и б) в качеството на строител. Застраховките по точка са със застрахователни суми в размера, посочен договора за възлагане на обществена поръчка. 9.Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП. 2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП. 2.2. Участникът не отговаря на изискванията за икономически и технически възможности (т ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението). 2.3. Не е представен оригинал на гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника . 2.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на т. 68 от Документацията (чл. 57, ал .2 от ЗОП). 2.5. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма. 2.6. Не са закупени документи за участие в процедурата, като закупуването на документите се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване. 2.7. Когато офертата на участник съдържа предложение, което спрямо критерия "най-ниска цена" е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията по т. 80.8 от Документацията (чл. 70 от ЗОП). 2.8. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП . Възможността за отстраняване на нарушения по чл. 68, ал.8 от ЗОП се прилага и при нарушения по т. 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6. 2.9. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 23 (двадесет и три) месеца, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка. 2.10. Графикът за изпълнение не е изготвен в съответствие с изискванията на Документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: - удостоверение от банка, която има присъден инвестиционен рейтинг от призната от БНБ по реда на чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за кредитните институции агенция за външна кредитна оценка, доказващо наличието на финансовите ресурси по III.2.2 от това обявлението, дясна колона,т.1. Кредитният рейтинг се посочва в самото удостоверение или в друг документ, издаден от банката или от кредитната агенция. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансови ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране), с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител; - заверени копия от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години /2008, 2009 и 2010/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: - заверено копие на балансите за последните 3 финансови/2008, 2009 и 2010/ години; - заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови/2008, 2009 и 2010/ години; - информация за оборота на строителство, което е сходно с обекта на поръчката (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9, както и пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) за последните три финансови години /2008, 2009 и 2010/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; - Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи изброени по-горе, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените тук документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по следния ред: Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификаци. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят не по-късно от 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите от всяко заинтересовано лице – лично, или чрез лице с представителна власт, или чрез изрично упълномощено друго лице. Разясненията или допълнителната информация се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения или допълнителна информация не се посочва лицето, което ги е поискало. - когато участникът е обединение от физически и юридически лица, критериите се покриват сумарно от всички членовете на обединението; - участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено участие в този проект . Участникът може да се позове и на предишни проекти, в които е участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор, съответно само за сумата на подизпълнителския договор. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии, посочени в дясната колона на т. ІІІ.2.2 от обявлението.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 8,5 (осем милиона и петстотин хиляди) лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за изпълнител. 2. реализирани приходи от договори за строителство, сходни с предмета на обществената поръчка (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация) на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9, включително и пътни съоръжения към тях, както и други пътни съоръжения с габарит не по-малък от 9 м (с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата), общо за последните 3 години /2008, 2009 и 2010/ не по-малко от 130 (сто и тридесет) млн. лв без ДДС.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. списък на договори за строителство, сходно с обекта на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, включително обект (предмет), възложителите по съответния договор, габарит, носимоспособност на пътната конструкция , период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на съответния възложител или за въвеждането му в експлоатация, доказващи т. III.2.3) т.1 дясна колона. Информацията по тази т .1 се представя във формата на попълнено Приложение 8.1. и се доказва с документите, произтичащи от трети лица. 2. Описание на оборудването съгласно Приложение 9 към Документацията доказващо т. III.2.3) т.2 дясна колона; 3. документи, удостоверяващи изискванията към ръководните служители съгласно т. III.2.3) т.3.1 дясна колона; 4. списък на лицата по т. III.2.3) т.3 дясна колона. Списъкът следва да съдържа имената, образованието, професионалния опит и квалификация и длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго), а когато е приложимо – и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа. 5.За лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона се представят от копия от дипломи и копия от трудови книжки (или еквивалентен документ, показващ трудовия или осигурителния стаж), както и други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията и опита на предложените лица. В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен „магистър”, той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има съответства на образователната степен „магистър” съгласно българското законодателство.Ако в образователната система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини. Специфичният опит на лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона се доказва, като за всеки конретен проект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето, представляващо компанията, към която са работели към конкретния момент на изпълнение на проекта. 6. декларации по Закона за защита на личните данни от лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона; 7. трудово-биографични справки от лицата по т. III.2.3) т.3.1 дясна колона; 8. в случай че участник – чуждестранно лице, е посочил в офертата си (Приложение 12), че ще изпълни обществената поръчка с определен брой работници и служители, които не са граждани на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Приложение № 18, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой работници и служители. 9.документ за внедрена система за управление на качеството постандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн, както и докумнет за това, че участникът съответства на екологичен стандарт ISO 14001:2004 (или еквивалентен). 10. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой отдокументите по чл. 48, ал. 2, чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, ал. 1 от ЗОП, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение. 11. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. ІІІ.2.3, дясна колона т. 1, 3.1 и 4. Не се смята за използване на ресурсите на трети лица наемане от участника на лицата по ІІІ.2.3, дясна колона, т. 3.1 по трудов или граждански договор.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Общо за последните 5 години /2006, 2007, 2008, 2009 и 2010/ да е изпълнил кумулативно: А. договор/и за стр-во на автомагистрали и/или пътища и/или улици с носимоспособност на пътната конструкция от 11.5 тона на ос, с обща дължина мин. 20 км, с приравнен габарит Г 9 метра (достатъчен е и един договор). В случай че участникът е обед-е от физ. и юр. лица, всеки един от членовете на обединението трябва да е изпълнил договор/и за стр-во на автомагистрали и/или пътища и/или улици с носимоспособност на път. конструкция от 11.5 тона на ос; и Б. поне един договор за строителство (вкл. ново стр-во, реконстр-я, осн. ремонт, рехабил-я) на жп линия с мин. 2 км разгъната дължина и скорост мин. 100 km/h. 2. да има възможност да осигури оборудване за изп-е на общ. поръчка, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на кач-вото на изпълнените стр. и монт. работи. 3. да разполага с екип за изп-е на проектирането и стр-вото: лица, които извършват техн. рък-во при изп-е на стр-вото, вкл. за осигуряване на контрола на кач-вото (рък. служители) и работници и служители (специалисти и техн. правоспособен персонал), както следва: 3.1 да осигури мин. състав на рък. служители, които ще отговарят за изп-то на общ. поръчка, със следните квалиф. и проф. опит: Рък-лят на обекта да е завършил висше образование по спец. в областта на стр-вото; да е работил в областта на стр-вото на пътища за период не по-малък от 10 г.; да има специфичен опит като рък-тел на подобни обекти (ново стр-во и/или реконстр-я и/или основен ремонт и/или рехабил-я на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съор-я към тях/) за период не по-малък от 8 г.; Зам. рък-лят на обекта да е завършил висше образование по спец. в областта на строителството; да е работил в областта на стро-вото на пътища за период не по-малък от 10 г.; да има специфичен опит на подобни обекти (ново стр-во и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на автомагистрали, пътища и улици с габарит не по-малък от Г 9/ вкл. пътни съор-я към тях/ за период не по-малък от 5 г. Зам. рък-л на обекта/Р-л „Изместване на ж. п. линия „София – Кулата” в уч-ка „Генерал Тодоров – Марино поле” да е завършил висше образование по спец. в областта на стр-вото или ж.п. транспорт; да е работил в областта на ж.п. стр-вото за период не по-малък от 10 год.; да има спец. опит на подобни обекти/ново стр-во, реконструкция, основен ремонт или рехабилитация на ж.п. линии, вкл. железопътни съор-я към тях, за период не по-малък от 5 г. Мин. изисквания към състава на проектантския екип са следните: Ръководител на проектантския екип да е завършил висше образование по специалност в областта на стр-вото; да има общ опит като проектант в стр-вото на пътищата за период не по-малък от 10 г.; да има спец. опит като рък-л на проектантски екип по проекти за строежи на пътища; Пътен инженер да е завършил висше образование по спец. в областта на стр-то; да е работил в областта на проектирането за период не по-малък от 8 год.; да има спец. опит като проектант на пътища за период не по-малък от 3 год.; Конструктор да е завършил висше образование по специалност в областта на строителството; да е работил в областта на проектирането за период не по-малък от 8 год.; да има специфичен опит като проектант на съоръжения за период не по-малък от 3 год. Геолог да е завършил висше образование по специалност в областта на геологията; да е работил като геолог за период не по-малък от 5 год.; да има специфичен опит като геолог в областта на проучването на линейни обекти. Геодезист да е завършил висше образование по специалност в областта на геодезията; да е работил като геодезист за период не по-малък от 3 год.; да има спец. опит като геодезист в проектирането на линейни обекти. 4. да има внедрена система за управление на кач-вото, сертифиц. съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквив), както и да съответства на стандарт за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквив.).
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2011/S 43 - 070174 от 03.03.2011 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.08.2011 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 100 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14:00 до 16:00 часа всеки работен ден, след обнародване на обявлението в електронната страница на ДВ. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
18.08.2011 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.08.2011 г.  Час: 12:30
Място

Сградата на АПИ, ет.7, ст.702.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Оперативна програма "Транспорт" - ОП-Т; Operational Programme Transport -OP-T.

VI.3) Допълнителна информация

Документацията по процедурата е публикувана на електронната страница на Агенция "Пътна инфраструктура": www.napi.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура; 2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз - срещу решението за избор на изпълнител. Жалба може да се подава от всяка от лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП. Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2011 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ